ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО

Автор(и)

Ключові слова:

ЗВО, вища освіта, механізм фінансування, державно-приватне партнерство, комерційне освітнє кредитування

Анотація

Актуальність теми дослідження. Формування та ефективне використання фінансових ресурсів ЗВО в умовах обмеженості бюджетного фінансування та посилення конкурентної боротьби між ЗВО стало однією з найважливіших умов забезпечення їх економічної безпеки. Постановка проблеми. Скорочення бюджетного фінансування та розширення автономії ЗВО передбачає формування відповідного механізму фінансування ЗВО. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування механізму фінансування студентів, науково-освітньої діяльності, ЗВО та системи вищої освіти в цілому досліджували такі науковці, як: Балихін Г. А. [1], Захаревич Г. О. [2], Касич А. О. [3], Підгорний А. З. [4], Куліков П. М. [5]; Сбруєва А. А. [6], Селіверстова Т. П. [7], Шевченко Л. С. [8; 9] тощо. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Створення адекватного сучасним умовам дієвого механізму фінансування ЗВО. Постановка завдання. Обґрунтування принципів формування та функціонування дієвого механізму фінансування ЗВО на основі диверсифікації джерел фінансу-вання із врахуванням сучасних економічних умов. Виклад основного матеріалу. На основі аналізу наукових праць та світового досвіду запропоновано механізм фінансування ЗВО, адаптований до складних соціально-економічних умов в Україні. З метою диверсифікації джерел фінансування ЗВО визначено доцільність пріоритетного розвитку комерційного освітнього кредитування та партнерства ЗВО з іншими економічними субʼєктами, в т.ч. державно-приватного, при збереженні традиційних методів фінансування ЗВО та вищої освіти в цілому. Висновки. Трансформаційні процеси в Україні, які відбуваються в складних економічних умовах, що значно обмежує можливість використання окремих методів фінансування вищої освіти, обумовлюють необхідність диверсифікації джерел фінансування вітчизняних ЗВО та, водночас,. Формування механізму фінансування вищої освіти передбачає розвиток освітнього кредитування, вдосконалення та розвиток співпраці ЗВО з іншими економічними субʼєктами.

Біографії авторів

Nataliia Volodymyrivna Tsymbalenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Department of Finance and Financial and Economic Security

Oleksiy Serhiiovych Tarasenko, Kyiv National University of Technologies and Design

Postgraduate Student at the Department of Economic Cybernetics and Marketing

Посилання

Balykhin, G. A., Romanov, P. V., Chebotarevskiy, Yu. V. (2003). Otnosheniya naseleniya k reforme finansirovaniya vysshego obrazovaniya: po itogam sotsiologicheskogo issledovaniya [Attitude of the population towards the higher education financing reform: a sociological survey]. Vyssheye obrazovaniye v Rossii – Higher Education in Russia, 5, 28-33 [in Russian].

Zakharevych, H. O. (2011). Derzhavne kredytuvannia zdobuttia vyshchoi osvity: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [State lending for higher education: domestic and foreign experience]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals - XXI, 9-10, 41-44 [in Ukrainian].

Kasych, A. O., Tsyhan, V. A. (2013). Osoblyvosti finansuvannia vyshchoi osvity v Ukraini ta inshykh krainakh svitu [Features of the financing of higher education in Ukraine and other countries of the world]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2587 [in Ukrainian].

Pidhornyi, A. Z. (Eds.). (2017). Problemy upravlinnia finansamy vyshchykh navchalnykh zakladiv [Problems of financial management of higher educational institutions]. Odesa: FOP Huliaieva V. M. [in Ukrainian].

Kulikov, P. M. (2009). Orhanizatsiino-ekonomichni osoblyvosti funktsionuvannia systemy osvitnoho kredytuvannia v Ukraini [Organizational and Economic Peculiarities of the Functioning of the System of Educational Crediting in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 1, 167-174 [in Ukrainian].

Sbruieva, A. A. (2015). Rozvytok yevropeiskoi vyshchoi osvity v umovakh hlobalnoi finansovo-ekonomichnoi kryzy [Development of European Higher Education in the Conditions of the Global Financial-Economic Crisis]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal, 4, 228-241 [in Ukrainian].

Seliverstova, T. P. (2009). Sovershenstvovanie mehanizmov finansirovaniya vyisshego obrazovaniya v Rossii s uchetom opyita razvitiya stran mira [Improvement of Mechanisms of Financing of Higher Education in Russia, Taking into account the Experience of Developing Countries of the World]. Finansirovanie obrazovaniya – Financing Edu-cation, 4, 21-36 [in Russian].

Shevchenko, L. S. (n.d.). Finansuvannia vyshchoi osvity: podolannia zahroz resursnoi zalezhnosti [Higher Education Financing: Overcoming the threats of resource dependence]. www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58094.doc.htm [in Ukrainian].

Shevchenko, L. S. (2018). Nova model ekonomichnoi diialnosti zakladiv vyshchoi osvity v Ukraini [The New Model of Economic Activity of Higher Education Institutions in Ukraine]. Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development: Proceedings of the 7th International Scientific Conference (pp. 344-345). Opole: The Academy of Management and Administration [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” : vid 1 lypnia 2014 № 1556-VII [Law of Ukraine “On higher education” from July 1 2014, № 1556-VII]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Tsymbalenko, N. V., & Tarasenko, O. S. (2019). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЗВО. Науковий вісник Полісся, (4(16), 28–32. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/158570

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ