ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТІВ

Автор(и)

Ключові слова:

механізми державного управління, глобальний розвиток, туризм, безпека туристів

Анотація

Актуальність теми дослідження. Однією із актуальних тем розвитку сучасної економіки є забезпечення безпеки на різних рівнях. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку, політичної системи, військових конфліктів та активізації терористичної загрози особливої актуальності набувають питання формування ефективних механізмів державного регулювання безпеки економічних систем. Постановка проблеми. Нестабільність зовнішнього середовища, проблеми фінансово-економічної безпеки, соціальні негаразди, проблематика терористичної загрози, гібридні та локальні воєнні конфлікти суттєво скорочують потенціал для розвитку туризму. Отже, доцільно визначити можливості забезпечення безпеки туристів через механізми державного регулювання з метою забезпечення передумов для розвитку світової туристської галузі. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним джерелом статичної інформації для аналізу проблем та перспектив розвитку туризму є Всесвітня туристська організація [1]. Основним нормативно-правовим документом, що регламентує туристську діяльність в Україні є Закон України «Про туризм» [2]. Аналіз літературних джерел представлений роботами [3-10]. Виділення раніше недослідженої частини загальної проблематики. Залишається невирішеним питання побудови ефективної державної політики на глобальному та національному рівнях, спрямованої на безпеку туристів та розвиток туристської галузі в умовах нестабільного та постійно змінюваного оточуючого середовища. Постановка задач. Метою дослідження є розробка пропозицій щодо формування ефективних механізмів побудови системи безпеки для туристів, що сприятиме розвитку туристичної галузі на глобальному рівні. Виклад основного матеріалу. Досліджено проблему аналізу впливу фактора безпеки на розвиток туризму. Проаналізовано можливі шляхи забезпечення ефективної системи безпеки туристської галузі через реалізацію глобальних механізмів державної політики розвитку туризму. Висновки відповідно до статті. У результаті проведеного дослідження було визначено актуальність теми безпеки туристів як одного із основних елементів підвищення рівня розвитку та реалізації туристичного потенціалу.

Біографії авторів

Uhodnikova Olena Ihorivna Uhodnikova, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate оf Economic Sciences, Senior Lecturer, Department of Tourism and Hospitality

Kostiantyn Ihorovych Viatkin, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate оf Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Urban Construction

Tetiana Mykolaivna Kolesnyk, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Administration

Посилання

The official site of World Tourism Organization. www2.unwto.org. Retrieved from http://www2.unwto.org/en [in English].

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» : vid 15.09.1995, № 324/95-VR [The Law of Ukraine "On Tourism" from 15 September 1995, № 324/95-VR]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Kovari, I., Zimanyi, K. (2011). Safety and Security in the Age of Global Tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 3-4, 5, 59-61 [in English].

Okhrimenko, O. O. (2005). Strakhovyi zakhyst: menedzhment, marketynh, ekonomika bezpeky (turystske pidpryiemnytstvo) [Insurance protection: management, marketing, security economy (tourism entrepreneurship)]. Kyiv: Mizhnarodna ahentsiia "BeeZone" [in Ukrainian].

Korzh, N. V., Zanosko, O. V. (2011). Formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky industrii turyzmu yak skladovoi stiikoho rozvytku turyzmu v Ukraini [Formation of the economic security system of the tourism industry as a component of the sustainable development of tourism in Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economics. Management. Innovations, 2. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2011_2/11knvtvy.pdf [in Ukrainian].

Kozynets, V. M. (2006). Bezpeka zhyttiediialnosti u sferi turyzmu [Safety of Life in the Field of Tourism]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Sak, T. V. (2013). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii [The Economic Security of Ukraine: Concept, Structure, Main Trends]. Innovatsiina ekonomika – Innovation Economy, 6, 336-340 [in Ukrainian].

Holod, A. P. (2011). Ekolohizatsiia turystychnoi diialnosti v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku rehionu [Environmentalization of tourism activity in the context of sustainable development of the region]. Ukraina: Skhid-Zakhid – problemy staloho rozvytku – Ukraine: East-West – Problems of Sustainable Development: Proceedings of the Second round All-Ukrainian scientific-practical conference. (Vols. 1). (pp. 86-88). Lviv: RVV NLTU Ukrainy [in Ukrainian].

Halla, N. M. (2009). Osnovni napriamky ta pryntsypy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky turystychnoho pidpryiemstva [The main directions and principles of ensuring the economic safety of the tourist enterprise]. Industriia hostynnosti v krainakh Yevropy – Hospitality industry in Europe: Proceedings of the Third scientific-practical conference. (pp. 10-13). Simferopol: VITroPrynt [in Ukrainian].

Kolomiiets, H. M., Huznenkov, Yu. H. (2010). Katehoriia «ryzyk» v dyskusii suchasnoi ekonomichnoi teorii [The category of "risk" in the discussion of modern economic theory]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia ekonomichna – Vestnik KhNU. Economic series, 921. Retrieved from http://dspace. univer.kharkov.ua/ bitstream/123456789/6831/2/Kolomiets. pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Uhodnikova, U. O. I., Viatkin, K. I., & Kolesnyk, T. M. (2019). ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ТУРИСТІВ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 39–46. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/158620

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ