УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

ризик-менеджмент, управління фінансовими ризиками, малі та середні підприємства, рейтинговий підхід, ризикоутворюючі фактори

Анотація

Актуальність теми дослідження. МСП відіграють значну роль у економічному розвитку більшості країн світу і визнані рушійною силою економічного зростання. В Україні кількість МСП складає 99,8% від кількості всіх підприємств, однак їх частка у ВВП національної економіки становить лише 15%. Тому підвищення надійності функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу є одним з найважливіших питань для України. Постановка проблеми. За оцінками, лише половина МСП функціонують стабільно після перших двох років функціонування. Основною причиною є високі ризики у секторі малого бізнесу. Отже, вдосконалення системи управління ризиками МСП є однією з найбільш складних питань для України. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку МСП широко вивчається. Спроби оцінити вплив ризику на МСП були зроблені такими вченими, як Худакова, М., Буганова, К., Дворскі, Дж., Шуйінг, З., Мей, З. та інші. Виділення раніше недослідженої частини загальної проблематики. Проблеми управління ризиками МСП в контексті глобалізації у країнах з економікою, що розвивається продовжують активно вивчатися. Однак, незважаючи на значний внесок у цю сферу, проблема не вирішена повністю. Постановка задач. Метою дослідження є обговорення питань управління ризиками для МСП. Виклад основного матеріалу. Було визначено ключовий ризик для МСП, а саме фінансовий ризик. Наше дослідження ґрунтувалось на даних, отриманих за допомогою анкетування, що було проведено в Харківській області України. Обґрунтовано теоретичні засади застосування методів та інструментів управління фінансовими ризиками на підставі закону зменшення впливу. Розроблено підхід до управління фінансовими ризиками МСП. Висновки. В результаті дослідження було розроблено новий підхід до управління фінансовими ризиками малих та середніх підприємств, що дасть можливість скоригувати стратегію їх розвитку із урахуванням рівня фінансового ризику, підвищити результативні показники діяльності.

Біографії авторів

Vitalii Valeriiovych Lavruk, State Agrarian and Engineering University in Podilia

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management

Svitlana Ivanivna Plotnytska, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Management and Administrartion

Hanna Volodymyrivna Zaporozhets, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Administrartion

Посилання

Vatamaniuk-Zelinska, U. Z., Dziuba, N. P. (2017). Vykorystannia ryzyk-menedzhmentu v upravlinskii systemi maloho pidpryiemstva [Use of risk management in the management system of a small enterprise]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 6, 26-30 [in Ukrainian].

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Site of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Dikan, V. L., Posochov, I. M. (2014). Doslidzhennia mizhnarodnykh standartiv upravlinnia ryzykamy [Investigation of International Risk Management Standards]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 314-319. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_58 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. A. (2008). Funktsionalnyi ta intehralnyi pidkhody do upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy: teoriia ta praktyka [Functional and integrated approaches to the management of business risks: Theory and Practice]. Prob-lemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the system approach in the economy, 2. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2008&2/Kravchenko_208.htm [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia fnansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa: Pres-kurier [in Ukrainian].

Pavlohradskyi, D. A. (2014). Upravlinnia ryzykom maloho pidpryiemstva [Risk management of a small business]. Retrieved from http://www.rusnauka.com /2_ANR_2010/Economics/6_56867.doc.htm [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson: Hryn D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy: theoretical and practical bases]. Kherson: Hryn D. S. [in Ukrainian].

COSO. (2004). Enterprise risk management–integrated framework. xecutive summary & framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. www.coso.org. Retrieved from https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf [in English].

Hudakova, M., Buganova, K., Dvorsky, J., Belas, J., Dana, L. P. (2015). Analysis of the risks of small and medium-sized enterprises in the Zilina region. Communications: scientific letters of the University of Žilina, 1, 34-39 [in English].

Fetisovova, E. et al. (2012). Aktualne problemy financii malych a strednych podnikov. Bratislava: Ekonom [in Slovak].

Shuying, Z., Mei, Z. (2014). Theory of SMEs financial risk prevention and control. International Conference on Edu-cation, Management and Computing Technology (ICEMCT 2014). (pp. 514-517). Retrieved from www.atlantispress.com/php/downloadpaper.php [in English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Lavruk, V. V., Plotnytska, S. I., & Zaporozhets, H. V. (2019). УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, (4(16), 72–79. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/160298

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ