РОЗШИРЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-6-16

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні засади розширення джерел фінансування державних програм соціального спрямування - людського розвитку. Акцентовано увагу на необхідності підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних соціальних програм. Найбільш проблемними питаннями визначено відсутність методики оцінки ефективності їх реалізації та обмеженість бюджетних коштів.
Окреслено авторський підхід щодо удосконалення оцінювання ефективності фінансування державних соціальних програм. Виявлено, що необхідність вирішення соціальних пріоритетів обумовлює більш активне залучення на засадах партнерства відповідального бізнесу для фінансування державних програм людського розвитку. Визначено напрями удосконалення фінансового забезпечення реалізації державних програм у сфері вищої освіти. Доведено необхідність залучення коштів у соціальну сферу за допомогою інноваційних технологій фінансування, поєднання бюджетної підтримки та інструментів благодійництва, коштів міжнародних фондів, грантового фінансування найбільш ефективних соціальних проектів людського розвитку. Акцентовано увагу на необхідності створення належних умов для зміцнення інституту партнерства та формування на цій основі системи результативної інтеграції фінансових джерел для реалізації державних соціальних програм загалом та програм розвитку вищої освіти зокрема, як невід’ємної компоненти покращення якості життя у суспільстві та основи інноваційного розвитку. Наголошено, що тісна взаємодія держави, соціально відповідального бізнесу, домогосподарств поряд з належно організованим фінансовим контролем (державним і громадським) та дотриманням прозорості, доступності узагальненої звітності сприятиме підвищенню ефективності реалізації державних соціальних програм, як вагомого підґрунтя людського розвитку.

Біографії авторів

Любов Лисяк , Університет митної справи та фінансів

доктор економічних наук, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів

Віталій Зюзін , Університет митної справи та фінансів

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів

Яна Петрова , Університет митної справи та фінансів

аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів

Посилання

Chugunov, I., Kachula, S. State financial polisy as a component of social-economic development of society. The potential of Modern Science: monograf, Sciemcee Publishing, London, Unaited Kingdom. 2019. Vol. 2. P. 29-44.

Заріцька, Я. О. Зарубіжний досвід реалізації програмно-цільового планування на державному рівні / Я. О. Заріцька // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(2). - С. 294-298.

Квак, М. В. Державні цільові програми – основа реалізації політики сталого розвитку в Україні / М. В. Квак // Економічний аналіз. - 2017. - Т. 27, № 1. - С. 43-48.

Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: монографія / за ред.. О. І. Ляшенка. - Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с.

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної та соціальної ефективності виконання державних цільових програм [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економіки України № 742 від 24. 06. 2010 р.– Режим доступу : https://ips.ligazakon.net/document/ME100608.

Поспєлова, Т. В. Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери / Т. В. Поспєлова, Н. С. Орлова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Державне управління. - 2017. - Т. 290, Вип. 278. - С. 108-113.

Chandler, D. (2016). Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation. UK: SAGE Publications, Inc., 488 p.

Tsutsui, K., Lim, A. (2016). Corporate Social Responsibility in a Globalizing World (Business and Public Policy).

Cambridge: Cambridge University Press, 512 p. (Reprint edition).

Lysiak, L., Kachula, S., Kulichenko, V. Ukraine-EU cooperation for realization of innovative projects and programs aimed at public financial management modernization. Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15 (2). Р. 211-220.

Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. – Режим доступу : http://svb.ua/sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf. 11. Воробей, В. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи [Інформаційно-аналітичний матеріал] / В. Воробей, І. Журовська. – К. : Проект СВБ, 2012. – 56 с. – Режим доступу : http://www.svb.ua/.

Савченко, В. Ф. Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційно-інноваційні важелі та інструменти / В. Ф. Савченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2019. - №2(18). - С. 163-173. – Режим доступу : http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/184234/183985.

Практики КСВ в Україні / за ред. М. Саприкіної. – Центр «Розвиток КСВ», Київ, 2019. - 152 с.

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 66-р. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-p#Text.

Zapatrina, I. Unsolicited Proposals for PPPs in Developing Economies? EPPPL. 2019. 15 (2). С. 118-128.

Чугунов, І. Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності / І. Чугунов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 5. - С. 64-77. 17. Portna, O., Kachula, S., Lysiak, L. Social responsibility development in the conditions of globalization: financial flows focus.SHS Web of Conferences 67, 06042 (2019) DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706042.

Марчак, Д. Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг [Електронний ресурс] / Д. Марчак, Ю. Маркуц. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/publications/2020/ 07/8/662686/.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. – Режим доступу : https://www.undp.org/content/ dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

Головня, О. М. Інноваційні технології фінансування соціального розвитку національної економіки / О. М. Головня // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2019. - № 2. - С. 93-102.

Качула, С. В. Краудфандинг як інноваційна технологія фінансування: перспективи розвитку в Україні.

Краудфандинг як інноваційна технологія фінансування перспективи розвитку в Україні / С. В. Качула, М. С. Савенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІV міжн. наук.-практ. конф. (Кременчук, 1-2 грудня 2016 р.). - Кременчук: КНТУ імені Михайла Остроградського, 2016. - C.105-107.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. Міністерство освіти і науки України. Київ, 2020. 71 с. – Режим доступу : proj_edu_strategy_2021-2031.pdf.

Чалюк, Ю. О. Імплементація в Україні європейських соціальних стандартів / Ю. О. Чалюк // Економічні студії. – 2019. – № 3. – С. 173–177. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua/2018/31368. 24. Чалюк, Ю. О. Особливості соціальної політики ЄС / Ю. О. Чалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2014. - Вип. 5. Ч. 1. - С. 115-118. 25. Амоша, О. І. Про фінансове забезпечення реалізації програм сталого соціально-економічного розвитку / О. І. Амоша, К. В. Міхальова. // Ефективна економіка. - 2014. - № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=2703.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Лисяк , Л. ., Зюзін , В. ., & Петрова , Я. (2021). РОЗШИРЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 6–16. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-6-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ