ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ: НОВІТНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Автор(и)

  • Валентина Тропіна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна https://orcid.org/0000-0003-4148-3873

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-17-27

Ключові слова:

державні цільові програми; соціальна сфера; державні соціальні програми; фінансування державних соціальних програм; форми та методи фінансування державних соціальних програм

Анотація

Характерною ознакою сучасного етапу розвитку суспільства є соціалізація економічних систем і підпорядкування економічної функції держави соціальним цілям. Важлива роль щодо їх досягнення належить державним соціальним програмам. Існуючий стан їх виконання в Україні суттєво актуалізує питання, пов’язані з формуванням ефективної системи фінансового забезпечення державних цільових програм соціальної спрямованості Обмеженість традиційних джерел фінансування державних цільових програм актуалізує пошук альтернативних форм і способів їх фінансового забезпечення.
Серед дослідників увага даному питанню приділялась в роботах: Л. Алексеєнко, Л. Баранник, А. Баррієнтоса, А. Бойка, В. Данилишина, О. Данилюк, І. Євдокимової, В. Заяць, В. Зюзіна, Л. Лисяк, Е. Лібанової,О. Лютої, О. Маліновської, Н. Мореля, Й. Пальме,Н. Пігуль, О. Пономаренко, І. Пріхно,О. Стафанків. О. Тулай, Б. Шулюк та ін.
Реалії сьогодення потребують нових підходів до вирішення проблем фінансового забезпечення державних цільових програм соціальної спрямованості.
Завданням даного дослідження є розвиток теоретико-методологічних засад формування та використання державних соціальних програм, виявлення проблемних питань у фінансуванні програм соціального спрямування в Україні та розробка рекомендацій щодо їх вирішення.
У статті запропоновано напрями модернізації фінансової системи реалізації зазначених програм з використанням новітніх підходів та інструментів.
Серед широкого спектру нових форм та методів фінансування державних програм соціальної спрямованості рекомендовано зосередити увагу на публічно-приватному партнерстві, державних соціальних замовленнях; фінансовому інвестуванні у соціальні проекти; фінансових інструментах соціального спрямування, фіскальному стимулюванні.

Біографія автора

Валентина Тропіна , ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування,

Посилання

Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004№ 1621-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15#Text.

Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. –- № 4. – С. 96-10.

Баранник, Л. Б. Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення: теоретичний аспект / Л. Б. Баранник // Вісник ДДФА. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 8-15.

Barrientos, A. (2004) Financing social protection. IDPM, University of Manchester. 2004.

URL: ttps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1708.pdf.

Данилюк, О. І. Соціальний захист населення та фінансовий механізм його реалізації [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Ефективна економіка. − 2019. − № 5. – Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7056.

Євдокимова, І. А. Ефективність соціальних програм як інструментів соціального захисту населення / І. А. Євдокимова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – № 881. – С. 190–194.

Заяць, В. С. Результативність соціальних програм: методи та індикатори оцінювання / В. С. Заяць В. С. // Економіка і регіон. − 2013. № − 4. − С. 54–57.

Лисяк, Л. В. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні / Л. В. Лисяк, В. О. Зюзін // Економічний вісник університету. − 2018. − Вип. 37 (1). − С. 236-245.

Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : [монографія] / Е. М. Лібанова, Т. А. Заяць, Н. М. Левчук та ін.: за ред. Е. М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 312 с. – Режим доступу: https://www.idss.org.ua/monografii/Soc_doslid_2012.pdf.

Маліновська, О. Я. Соціальні програми та проекти як інструменти здійснення державної соціальної політики в умовах програмно-цільового методу організації бюджету / О. Я. Маліновська // Економіка та держава. – 2016. – № 3. – С. 61-64.

More, l. N., Palme, J. (2012). Financing the welfare state and the politics of taxation. In book: Routledge handbook of the welfare state. Publisher : Routledge. Editors: B. Greve. 2012. URL: :https://www.researchgate.net/ publication/258076773_Financing_the_welfare_state_and_the_politics_of_taxation.

Пігуль, Н. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 1. – С. 30–35. 13. Пономаренко, О. В. Механізм державного управління соціальними проектами та програмами: теорія і методологія: монографія / О. В. Пономаренко. – Донецьк: Технопарк, 2010. – 342 с. 14. Пріхно, І. М. Фінансування соціальної сфери: реалії та перспективи : монографія / І. М. Пріхно. – Черкаси: Видавництво Пономаренко Р. В., 2017. – 470 с.

Стефанків, О. М. До проблеми пошуку ефективних механізмів планування та здійснення соціальних видатків у реалізації соціальної політики держави [Електронний ресурс] / О. М. Стефанків, В. І. Данилишин // Ефективна економіка. – 2019. – № 7. – Режим доступу : http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7192.

Тулай, О. Фінансове забезпечення державних соціальних програм: концептуальні домінанти у контексті досягнення цілей сталого розвитку України / О. Тулай // Світ фінансів. – 2020. – № 4(65) – С. 8-22. 17. Тропіна, В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: монографія / В. Б. Тропіна. К : НДФІ, 2008. – 368 с.

Гордієнко, Л. А. Моделі фінансування соціальних програм в Україні / Л. А. Гордієнко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 5. – С. 12–15.

Бульба, В. Розробка та реалізація регіональних соціальних програм як механізм управління місцевим розвитком / В. Бульба, В. Золотарьов, І. Коновалова. // Публічне управління: теорія та практика. – 2014. – Вип. 3. – С. 188-192.

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Маршавін, Ю. М. Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності / Ю.М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. - № 4. – С. 3-8.

Поплавська, О. М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки / О. М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія і практика. – 2014. - № 2. – С. 157-161.

Офіційний сайт Українського фонду соціальних інвестицій. – Режим доступу: https://usif.ua//. 24. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uaculture.org/wp-content/uploads/2020/01/203377_analityna-dopovid-z-dodatkamy_ekonomichna- pryvablyvist-ukrayinskoyi-kultury.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Тропіна , В. (2021). ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ: НОВІТНІ ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 17–27. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-17-27

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ