ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-170-177

Ключові слова:

комерція; електронна комерція; електронний бізнес; цифровий маркетинг; науковий підхід; систематизація

Анотація

Сфера торгівлі сьогодні зазнає кардинальних змін у результаті активного впровадження нових цифрових технологій, що протягом останніх десяти років змінили базові принципи функціонування цієї сфери. Електронна комерція є вже невід’ємною складовою всієї сфери торгівлі, яка розвивається в усьому світі дуже швидкими темпами. Це і обумовлює актуальність проведення наукових досліджень для поглиблення теоретичних та методичних положень її розвитку. У статті розглянуто питання визначення сутності категорії «електронна комерція». Визначено, що активний розвиток цього виду комерції у світі актуалізує проведення наукових досліджень у даному напрямку і зумовлює важливість поглиблення теоретичних та методичних положень розвитку електронної комерції, формування належного інституційного забезпечення активізації її подальшого функціонування. У статті на основі застосування методу контент-аналізу було виокремлено та проаналізовано наявні в науковій літературі концепції розгляду сутності електронної комерції. Встановлено наявність значної кількості таких підходів, що визначило необхідність їх систематизації в окремі напрями. Таким чином було виділено п’ять цілісних, узагальнених груп концепцій щодо трактування науковцями сутності електронної комерції, а саме: функціональний, інтерактивний, структурний, компонентний та статичний. У статті проаналізовано сутність кожної з концепції та запропоновано власне розуміння змісту категорії «електронна комерція»: електронна комерція – окремий вид електронного бізнесу, сутність якого полягає у формуванні та розвитку господарських відносин між економічними агентами у процесі продажу, придбання товарів та послуг за допомогою Інтернету, використання цифрових технологій маркетингу для їх збуту, електронних систем для оплати їхньої вартості з метою задоволення попиту на такі товари та послуги і для отримання прибутку.

Біографія автора

Анна Циброва , Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

здобувач

Посилання

Shkarlet, S. Determinants of the financial services market functioning in the era of the informational economy development / S. Shkarlet, M. Dubyna, O. Zhuk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4; No. 3. – P. 349-357.

Шкарлет, С. М. Історико-генетичні форми інтерпретації сутності та змісту інформаційного етапу розвитку економіки / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина // Економіст. – 2015. – № 2. – С. 14-17.

Закон України Про електронну комерцію : від 03.09.2015 № 675-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19/print.

Пілевич, Д. Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції / Д. Пілевич // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – № 4(16). – С. 114-121.

Тардаскіна, Т. М. Електронна комерція : навч. посіб. / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.

Патраманська, Л. Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Л. Ю. Патраманська // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505.

Борецька, І. Ю. Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу [Електронний ресурс] / І. Ю. Борецька, С. В. Марєєв, С. В. Степова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Informatica /67272.doc.htm.

Легенчук, С. Ф. Сутність електронної комерції: обліковий вимір / С. Ф. Легенчук, А. С. Скакун // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 4(58). – С. 59-65.

Юдін, О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с.

Соболєв, В. О. Сутність основних понять Інтернет-торгівлі [Електронний ресурс] / В. О. Соболєв – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33645.doc.htm.

Бозуленко, О. Застосування маркетингу в електронній комерції. / О. Бозуленко, І. Жалба // Економіка і суспільство. –2017. – Вип. 13. – С. 363-367.

Nawarathna Banda. Ecommerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/bns20cU.

Khan, A. G. Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy / Abdul Gaffar Khan // Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce. – 2016. – Vol. 16, Issue 1. Version 1.0. – Р. 18-22. – Режим доступу : https://globaljournals.org/GJMBR_Volume16/3-Electronic-Commerce-A-Study.pdf.

Шалева, О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / І. О. Шалева – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

Желіховський, В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право» / Київський національний університет внутрішніх справ. –Київ, 2007. – 22 с.

Міщенко, С. В. Банківська енциклопедія / С. В. Міщенко, С. В. Науменкова – Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. – 504 с.

Теницька, Н. Стан та перспективи розвитку системи збуту товарів через електронні мережі в сучасних умовах господарювання / Н. Теницька, А. Чайкіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 3; T. 3. – С. 176-179.

Балик, У. О. Електронна комерція як елемент системи світового господарства / У. О. Балик, М. В. Колісник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 811: Логістика. – С. 11-19.

Євтушенко, Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять / Д. Д. Євтушенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 184-188.

Гармідер, Л. Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції / Л. Д. Гармідер, А. В. Орлова // Європейський вектор економічного розвитку. – 2015. – № 1 (18). – С. 58-65. 21. Ховрак, І. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І. Ховрак // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4. – С. 16-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-22

Як цитувати

Циброва , А. (2021). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (2(21), 170–177. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2020-2(21)-170-177

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ