ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-6-15

Ключові слова:

регуляторна політика; соціально-економічний розвиток; розумне регулювання; стратегічний розвиток країни

Анотація

В статті доведено, що основним контролером ефективності регуляторної політики автори вбачали незалежні аналітичні центри, бізнес-асоціації та інші неурядові організації. В якості причин низької якості правового забезпечення, вони відмічали повну закритість державних органів від громадян, в ході подання, обговорень та прийняття рішень.
Основним завданням дослідження є аналіз накопиченого досвіду та узагальнення існуючого понятійного апарату з визначенням сутності й ролі регуляторної політики в розвитку ринкової економіки.
В роботі отримано складну динамічну систему з декількома рівнями управління: перший рівень управління, безпосередньо представляє собою державну регуляторну діяльність, де об’єктом виступає нормативно-правове поле, а регулятором – державні органи; другий рівень управління забезпечує соціально-економічний розвиток в бажаному напрямку, де об’єктом виступає національна економіка або окремі її сектори, суб’єкти малого підприємництва тощо. Відповідно, регулятор представлений існуючим нормативно-правовим полем. Майбутня формалізація даного підходу при визначенні регуляторної політики дозволить встановити причинно-наслідковий взаємозв’язок між державним управлінням та розвитком економіки й забезпечити ефективність такої діяльності.
Науковою новизною даної роботи є подальший розвиток поняття та ролі регуляторної політики в забезпеченні ефективного розвитку економічної системи на основі аналізу результатів досліджень вітчизняних вчених, що на відміну від існуючих передбачає використання інструментарію системного аналізу та методології функціонального моделювання й дозволяє встановити причинно-наслідковий взаємозв’язок між державною регуляторною діяльністю та стратегічним розвитком країни.

Біографії авторів

Денис Крилов, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, заслужений економіст України

Антон Чуб, Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая

доктор юридичних наук, докторант

Посилання

Вдовиченко, Л. Ю. Регуляторна діяльність як складова системи управління національним господарством [Електронний ресурс] / Л. Ю. Вдовиченко // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 2. – С. 54-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/econrch_2015_2_10.

Колупаєва, І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування [Електронний ресурс] / І. В. Колупаєва // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 99-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_14.

Погрібняк, М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / М. А. Погрібняк; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

Разумова, Г. В. Регуляторна політика: сутність та класифікація / Г. В. Разумова // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – № 3 (65). – С. 123-132.

Шибаєва, Н. В. Визначення та принципи регуляторної політики / Н. В. Шибаєва // Економічний аналіз: зб. наук. праць, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 114-119.

Балабенко, О. В. Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Балабенко; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Криленко, В. І. Сучасні підходи до оцінки ефективності регуляторної політики [Електронний ресурс] / В. І. Криленко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2014. – № 1. – С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_1_18.

Малига, В. А. Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики / В. А. Малига // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право. – Ужгород : Гельветика, 2014. – Вип. 29. Т. 1. – С. 190-193.

Юлдашев, О. Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія. – Київ : МАУП, 2005. – 336 с.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV від 11.09.2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text.

Ляпін, Д. В. Нові можливості регуляторної політики (для бізнес-асоціацій та неурядових організацій) / Д. В. Ляпін, М. Л. Середа. – Київ : USAID ЛЕВ, 2015. – 75 с.

Мороз, С. Г. Дослідження регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва / С. Г. Мороз // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 1 (42). – С. 103-108.

Разумова, Г. В. Зарубіжний досвід розробки та реалізації регуляторної політики [Електронний ресурс] / Г. В. Разумова // Ефективна економіка. – 2019. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7311.

Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies [Electronic resource] / L. Zavidna, P. M. Makarenko, G. Chepurda, O. Lyzunova, N. Shmygol // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol. 18. – Iss. 4. – Access mode : https://www.abacademies.org/articles/strategyof-innovative-development-as-an-element-to-activate-innovative-activitiesof-companies-8385.htm.

Радейко, Р. І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Р. І. Радейко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 100-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_17.

Problems of competitive development of industry in Ukraine [Electronic resource] / V. Marhasova, N. Shmygol, O. Galtsova, O. Solovyov, A. Zhavoronok // European Journal of Accounting, Finance & Business. – 2020. – 14(24). – Access mode : http://www.accounting-management.ro/getpdf.php?paperid=24_10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-21

Як цитувати

Крилов, Д., & Чуб, А. (2022). ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 6–15. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-6-15

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ