КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Артур Жаворонок Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0000-0001-9274-8240

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-127-140

Ключові слова:

кредитний ринок; кредитні послуги; національна економіка; бібліографічний аналіз; Scopus; VOSviewer program

Анотація

У статті проведено дослідження концептуальних положень щодо обґрунтування сутності категорії «кредитний ринок» та проведено бібліографічний аналіз дослідження даної категорії на основі функцій пошуку даних платформи Scopus з використанням набору інструментів VOSviewer програми. Проведене дослідження дозволило дійти до висновків про те, що кількість публікацій, які безпосередньо вивчають природу та особливості функціонування кредитного ринку через призму його сутності, постійно зростає. Визначено, що важливою умовою функціонування кредитного ринку є наявність системи регулювання відносин на кредитному ринку. Науковою новизною даної роботи є подальший розвиток поняття та ролі кредитного ринку в забезпеченні ефективного розвитку національної економіки, що на відміну від існуючих передбачає використання інструментарію системного аналізу сутності кредитного ринку та підтвердження вагомості його дослідження за допомогою бібліографічного аналізу платформи Scopus.

Біографія автора

Артур Жаворонок, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету фінансів, підприємництва та обліку

Посилання

Большая Советская энциклопедия. – 2–3-е изд. – Москва : БСЭ, 1955. – Т. 37. – 522 с.

Власов, Д. В. Генезис формування поняття «ринок» / Д. В. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 121-124.

Герценштейн, А. Рынок / А. Герценштейн // Малая Советская энциклопедия – Москва : ОГИЗ РСФСР, 1931. – Т. 7. – С. 551-552.

Гонта, О. І. Особливості функціонування кредитної системи та її сучасний розвиток в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Гонта, М. В. Дубина, І. А. Пархоменко // Фінансові дослідження. – 2017. – № 2 (3). – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua /tmppdf/84.pdf.

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 томах / В. И. Даль – Москва : Цитадель, 1998. – Т 3. – 896 с.

Дубина, М. Концептуальні положення розгляду сутності дефініцій «інновація», «фінансова інновація» та «кредитна інновація» / М. Дубина, І. Садчикова, Н. Чийпеш // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 4 (20). – С. 320-333.

Дубина, М. В. Кредитна інфраструктура: особливості визначення сутності категорії / М. В. Дубина, В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 1(45), Т. 1. – С. 209-212.

Дубина, М. В. Наукові підходи до систематизації та класифікації кредитів [Електронний ресурс] / М. В. Дубина // Фінансові дослідження. – 2017. – № 1 (2). – С. 12-20. – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/58.pdf.

Дубина, М. В. Роль кредитної системи у забезпеченні фінансової безпеки держави / М. В. Дубина // Стратегія та механізми забезпечення фінансово-економічної безпеки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 350 с.

Дубина, М. В. Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України / М. В. Дубина, О. В. Шишкіна // Наукові записи Інститут законодавства Верховної ради України. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Дубина, М. В. Теоретичні аспекти функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб / М. В. Дубина, Н. О. Разгуліна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2018. – № 4 (16). – С. 176-187.

Еш, С. М. Фінансовий ринок: курс лекцій для студентів спеціальності «Фінанси» денної та заочної форм навчання / С. М. Еш. – Київ : НУХТ, 2007. – 141 с.

Жаворонок, А. В. Проблеми вдосконалення механізму банківського кредитування як засобу стимулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні / А. В. Жаворонок // Вісник економічної науки України. – 2020. – № 1 (38). – С. 196-201.

Жаворонок, А. Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні / А. Жаворонок // Галицький економічний вісник. – 2020. – Т. 63, № 2. – С. 145-155.

Коркин, В. М. Ссудный рынок в России / В. М. Коркин. – Москва : Экзамен, 2001. – 320 с.

Котлер, Ф. Основи маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. В. Б. Боброва. – Москва : Ростинтер, 1996. – 699 с.

Котлер, Ф. Основы маркетинга : [пер. с англ.] / Ф. Котлер ; общ. ред. и вступ ст. Пеньковой. – Москва : [б. и.], 1990. – 736 с.

Марін, Б. М. Кредитні спілки: освоєння сільського фінансового ринку : посібник / Б. М. Марін ; Канадське агентство з міжнародного розвитку (CIDA) ; Спільний українськока надський проект "Зміцнення кредитних спілок". – Київ : Основа, 2007. – С. 62-63.

Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – Львів : Новий світ, 2002. – 304 с.

Пахомов, В. І. Гроші та кредит : навч.-метод. посіб. / В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. – Київ : МАУП, 2004. – 56 с.

Рабинович, И. А. Маркетинг в коммерческой деятельности / И. А. Рабинович. – Одесса : Интмар, 1993. – 248 с.

Українська радянська енциклопедія / ред. М. П. Бажан, О. І. Білецький, І. К. Білодід, В. Г. Бондарчук, П. А. Власюк та [ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. радянської енциклопедії, 1963. – Т. 12. – 576 с.

Хандруев, А. А. Рынок / А. А. Хандруев // БСЭ – Москва : Сов. энциклопедия, 1975. – Т. 22. – 452 с.

Ходаковська, В. П. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаковська, В. В. Бєляєв – Київ : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – Київ : Знання, 2015. – 535 с.

Шишкіна, О. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с. 27. Courchane, M. Consumer Credit Literacy: What Price Perception / M. Courchane, P. Zorn // Journal of Economics and Business. – 2008. – № 60. – Pр. 125–138.

Doan, T. Impact of Household Credit on Education and Healthcare Spending by the Poor in Peri-Urban Areas, Vietnam / T. Doan, J. Gibson, M. Holmes // Journal of Southeast Asian Economies. – 2014. – Vol. 31(1). – Pр. 87-103.

Ranjula. B. The demand and supply of credit for households / B. Ranjula // Applied Economics. – 2007. – Vol. 39(21). – Pр. 2681-2692.

Sági, J. Post-crisis trends in household credit market behavior: evidence from Hungary (Literature review) / J. Sági, C. Lentner // Banks and Bank Systems. – 2019. – Vol. 14(3). – Pр. 162-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Жаворонок, А. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО РИНКУ. Науковий вісник Полісся, (1(22), 127–140. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-1(22)-127-140

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ