Категоріальний простір обґрунтування сутності цифрової економіки

Автор(и)

  • Дмитро Котелевець Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7778-6038

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-2(23)-16-29

Ключові слова:

цифрова економіка; інформаційні технології; цифрова трансформація; цифрове підприємство; інформаційна система; інформаційні ресурси; інформація

Анотація

Становлення цифрової економіки є однією із головних тенденцій глобального розвитку, що протягом останніх років набуває значної актуальності в Україні. Інноваційні інформаційні технології проникли практично в усі сфери господарської діяльності людини, змінивши принципи роботи економічних суб’єктів, комунікацію між ними, а також створивши низку новітніх товарів і послуг. Наразі в науковій літературі та в експертному середовищі відсутнє єдине погоджене визначення цифрової економіки; так само існують певні розбіжності в термінологічному апараті різних науковців і фахівців. Нині розвиток цифрової економіки відбувається в широкому колі економічних категорій, що потребують ретельного
вивчення та ідентифікації зв’язків між ними. У статті проаналізовано сукупність понять, що формують категоріальний простір дослідження цифрової економіки. Авторами розмежовано терміни «дані», «інформація» та «інформаційний ресурси»: детально розглянуто сутність
інформаційної системи; окрему увагу приділено визначенню знань та інтелекту в контексті розвитку цифрової економіки. Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив розкрити зміст і роль інформаційних технологій в цифровій економіці. У статті розглянуто
основні підходи до трактування цифрової трансформації та цифрового підприємства. У ході проведення дослідження авторами використано методи контент-аналізу, монографічний метод, метод наукового абстрагування і систематизації. У статті показано логічний
взаємозв’язок термінів у ланцюжку «дані – інформація – інформаційні ресурси – знання та інтелект – інформаційна система – інформаційні технології – цифрова трансформація – цифрові підприємства – цифрова економіка». Перспективами подальших досліджень
визначено вивчення і аналіз наукових підходів до трактування сутності цифрової економіки, а також її ключових особливостей.

Біографія автора

Дмитро Котелевець, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

кандидат економічних наук, здобувач

Посилання

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 № 2657–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С. 650.

Шкарлет С. М. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства : монографія / С. М. Шкарлет, М. П. Бутко, О. І. Волот. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 288 с.

Єрмоленко О. А. Інформаційний аналіз діяльності підприємства з позиції реалізації стратегії / О. А. Єрмоленко // V Міжнародна науково-практична конференція в НТУ ХПІ. – Х. : НТУ ХПІ, 2006. – С. 75.

Тищенко В. Ф. Теоретичне забезпечення розвитку економіки знань засобами публічно-приватного партнерства в регіонах України : дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / В. Ф. Тищенко ; Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Х., 2016. – 437 с.

Тищенко В. Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів: монографія / В. Ф. Тищенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 272 с.

Інформаційні технології в регіональному управлінні / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. – К. : Знання України, 2006. – 282 с.

Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах : Постанова Кабінету Міністрів України №1772 від 16.11.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – С. 182.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи / С. В. Івахненков. – Житомир : АСА, 2001. – 416 с.

Мусіна Л. О. Основні заходи переходу до економіки знань: перспективи для України / Л. О. Мусіна // Економіка і прогнозування. – 2003. – № 3. – С. 178-182.

People’s conceptions of intelligence / Sternberg R.J. et al. // Personality and Social Psychology. – 1981. – № 41. – Рр. 37-55.

Davenport T. Working knowledge: how organization manage what they know / T. Davenport, L. Prusak. – Boston, MA : Harvard Business School Press, 1998. – 199 р.

Жураківська І. С. Управління знаннями як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства в інформаційному суспільстві / І. С. Жураківська

// Проблеми науки. – 2007. – № 7. – С. 24-28.

Гузар У. Є. Економіка знань та її перспективи для України / У. Є. Гузар // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 27-35.

Гриньов А. В. Знання як основний ресурс сучасної економіки / А. В. Гриньов, О. А. Компанієць // Академічний огляд. – 2010. – № 1 (32). – С. 16-21.

Бобко В. В. Закономірності розвитку інформаційного ринку в сучасних умовах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / В. В. Бобко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2017. – 20 с.

Сидоренко О. Інформаційні ресурси як об’єкт інформаційних правовідносин / О. Сидоренко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 173-182.

Сировий О. В. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України : автореф. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Сировий ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2006. – 21 с.

Швец И. Б. Оценка эффективности информационных систем в управлении информационными ресурсами // И. Б Швец., В. В. Буряк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економіка. – 2005. – Вип. 97. – С. 11-20.

Нетреба І. О. Теоретичні підходи до визначення категорії «інформаційний ресурс» / І. О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 8(161). – С. 70-73.

Чумаченко М. Г. Розвиток системи обліку на принципах інформатики і кібернетики / М. Г. Чумаченко, М. С. Пушкар // Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства : матеріали Міжнар. міжвуз. наук.-практ. конфер. (Тернопіль-Мукачево, 2004 р.). – Тернопіль, 2004. – С. 5-11.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%DO%B2%D1%80.

Синєокий О. В. Високотехнологічне інформаційне право України / О. В. Синєокий. – Х. : Право, 2010. – 360 с.

Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій / Н.М. Краус // Інтелект ХХІ. – 2018. – № 1. – С. 211-214.

Boue'e C. Die Digitale Transformation der Industrie / Boue'e C., Schaible S. – Roland Berger Strategy Consultans und Bundesverband der Deutschen Industrie, 2015. – 52 p.

Куйбіда В. С. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда, О. В. Карпенко, В. В.

Наместнік // Вісник НАДУ при Президентові України (Серія «Державне управління»). – 2018. – Вип. 1. – С. 5-10. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478$cfe8$4d31$971b$ d5116efff458.pdf.

Струтинська І. В. Дефініції поняття «цифрова трансформація» [Електронний ресурс] / І. В. Струтинська // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 48(2). – С. 91-96. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2019/48_2_2019/19.pdf.

Нікітін Ю. О. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація / Ю. О. Нікітін, О. І. Кульчицький // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 77-87. – Режим доступу:

https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewBy$FileId/907558.pdf.

Digital enterprise. SearchCIO [Electronic resource]. – Accessed mode: https://searchcio.techtarget.com/definition/Digital-enterprise.

Digital Enterprise Management – A New Paradigm. Bmcblogs [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.bmc.com/blogs/digital-enterprise-management-a-new-paradigm.

The Digital Enterprise Hype Cycle. Institute for digital transformation [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.institutefordigitaltransformation.org/defining-digitalenterprise.

What is a true digital enterprise? InformationAge [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.information-age.com/whattrue-digital-enterprise-123459026.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-08

Як цитувати

Котелевець, Д. . (2022). Категоріальний простір обґрунтування сутності цифрової економіки. Науковий вісник Полісся, (2 (23), 16–29. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2021-2(23)-16-29

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ