Інформаційна та економічна безпека: оцінювання рівня та взаємозв’язку

Автор(и)

  • Станіслав Білько Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0259-4482

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-58-77

Ключові слова:

інформаційна безпека; економічна безпека; кібербезпека; безпекоорієнтоване інформаційне середовище; цифровізація; національна економіка; національні інтереси

Анотація

Стаття присвячена дослідженню комплексного оцінювання рівня інформаційної безпеки як основи для своєчасного та обґрунтованого визначення заходів із запобігання та подолання негативних наслідків у випадку реалізації потенційних ризиків та загроз. Зауважено відсутність єдиного підходу до оцінювання рівня інформаційної безпеки та запропоновано авторський підхід, що ґрунтується на використанні якісних індикаторних показників інформаційної безпеки із застосуванням методів квантування, згладжування та нормування. Результати проведеного кореляційно-регресійного аналізу дозволили встановити, що інформаційна та економічна безпека мають потенціал в аспекті
забезпечення синергетичних ефектів. Обґрунтовано необхідність забезпечення формування безпекоорієнтованого інформаційного середовища як базису реалізації національних інтересів, що створює нові можливості для зміцнення безпеки національної економіки
в умовах посилення впливу внутрішніх і зовнішніх дестабілізаційних чинників.

Біографія автора

Станіслав Білько, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

здобувач третього (наукового) рівня вищої освіти

Посилання

Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Стратегія інформаційної безпеки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text.

Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів / О. І. Барановський. – К. :

УБС НБУ, 2014. – 831 с.

Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Kaewkamol Pitakdumrongkit. What causes changes in international governance details?: An economic security perspective / Kaewkamol Pitakdumrongkit // Review of International Political Economy. – 2022. – Vol. 29, Is. 2. – Pр. 399-424.

Varnalii Z. Prerequisites for Shadowing and Corruption in the Construction Business of Ukraine / Z. Varnalii, S. Onyshchenko, O. Maslii, O. Filonych //

Proceedings of the 3rd International Conference on Building Innovations. ICBI 2020. Lecture Notes in Civil Engineering / Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S.,

Gasimov A. (eds.). – Springer, Cham, 2020. – Vol. 181. – Рр. 793–808.

Концепція економічної безпеки України / керівник проекту В. М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с.

Harlan Koff. Reconciling Competing Globalizations through Regionalisms? Environmental Security in the Framework of Expanding Security Norms and

Narrowing Security Policies / Harlan Koff // Globalization. – 2016. – Vol. 13, Is. 6. – Pр. 664-682. – DOI: https://doi.org/10.1080/14747731.2015.1133044.

Onyshchenko S. Conceptual principles of providing the information security of the national economy of Ukraine in the conditions of digitalization / S. Onyshchenko,

A. Yanko, A. Hlushko, S. Sivitska // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11(12). – Рр. 1709-1726.

Glushko А. D. Оptimal reservation of data in the system of residual classes in the direction of ensuring information security of the national economy / А. D. Glushko, A. S. Yanko // Economics and Region. – 2019. – № 4 (75). – Рр. 20-28.

Slayton R. Governing Uncertainty or Uncertain Governance? Information Security the and Challenge of Cutting Ties / R. Slayton // Science, Technology, &

Human Values. – 2021. – Vol. 46(1). – Рр. 81-111.

Онищенко С. В. Концептуальні засади інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко // Соціальна

економіка. – Х. : ХНУ, 2020. – Вип. 59. – С. 14-24.

RSF. Methodology used for compiling the World Press Freedom Index [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://rsf.org/en/index-methodologie-

?year=2022&data_type=general.

Social Progress Imperative [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://www.socialprogress.org.

UN E-Government Survey 2020 [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-

Global Innovation Index (GII) [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en.

IMD World Competitiveness Center. World Digital Competitiveness Ranking [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://www.imd.org/centers/worldcompetitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness.

Новий глобальний індекс кібербезпеки – Національний індекс кіберпотужності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icu-ng.org/icu-ng/

novyny/novyj-globalnyj-indeks-kiberbezpeky-naczionalnyj-indekskiberpotuzhnosti/#_ftn1.

Офіційний сайт NCSI Project Team [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ncsi.ega.ee/country/ua.

Комітет з питань цифрової трансформації. Кращі практики управління кібербезпекою. Оглядовий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www1.undp.org/content/dam/ukraine/img/demgov/Rada%20for%20Europe/Report_on_Cybersecurity_04.pdf.

Романюк О. В Україні не покращилася свобода слова, і підняття в рейтингу "репортерів" є лише технічним [Електронний ресурс] / О. Романюк. – Режим доступу: https://imi.org.ua/news/v-ukrayini-ne-pokrashhylasya-svoboda-slova-i-pidnyattya-vrejtyngu-reporteriv-ye-lyshe-tehnichnym-i32732.

Лазебна М. Україна в рік пандемії піднялась на 17 позицій в глобальному рейтингу за індексом соціального прогресу [Електронний ресурс] / М. Ла-

зебна. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/marina-lazebna-ukrayina-vrik-pandemiyi-pidnyalas-na-17-pozicij-v-globalnomu-rejtingu-za-indeksomsocialnogo-progresu.

Global Innovation Index2021. Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis [Electronic recourse]. – Accessed mode: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/

en/wipo_pub_gii_2021.pdf.

Onyshchenko S. Role and Importance of Information Security in a Pandemic Environment / S. Onyshchenko, A. Hlushko, A. Yanko // Economics and Region. –

– № 2 (77). – Pp. 103-108.

Онищенко С. В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах пандемії / С. В. Онищенко, А. Д. Глушко // Економічна

безпека: держава, регіон, підприємство: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. участю, 21 груд. 2020 р. – 21 січ. 2021 р. – Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2021. – С. 99-100.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економі-

чного розвитку і торгівлі України від 9 жовтня 2013 року № 1277. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME 131588.html.

Міністерство економіки України. Рівень економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/

rivien_iekonomichnoyi_biezpieki_3.

Міністерство економіки України. Показники економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/

pokazniki_iekonomichnoyi_biezpie.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-22

Як цитувати

Білько, С. . (2023). Інформаційна та економічна безпека: оцінювання рівня та взаємозв’язку. Науковий вісник Полісся, (1(24), 58–77. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-58-77

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ