Тенденції диджиталізації світового ринку фінансових послуг

Автор(и)

  • Наталія Холявко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2951-7233
  • Артем Тарасенко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Марія Колоток Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-124-142

Ключові слова:

фінансова установа; фінансова послуга; ринок фінансових пос- луг; інформаційна технологія; диджиталізація; Industry 4.0; фінтех-компанія

Анотація

В умовах Industry 4.0, стрімкої глобалізації, зростання конкуренції на ринку фінансових послуг і входження на нього потужних іноземних банків, утримання конкурентних позицій вимагає оперативної адаптації до мінливих зовнішніх викликів і запитів споживачів. Актуалізується необхідність пошуку інноваційних форм діяльності, що в період диджиталізації передбачає імплементацію інформаційних технологій у роботу
фінансових установ. Метою статті є визначення головних тенденцій диджиталізації на світовому ринку фінансових послуг. Для досягнення поставленої мети використано методи компаративного аналізу, синтезу, систематизації та наукового абстрагування. Визначено головні переваги, що отримують фінансові установи та споживачі фінансових послуг, від користування такими інформаційними технологіями, як АРІ, великі
дані, блокчейн, хмарні технології, штучний інтелект, Інтернет речей. Імплементація сучасних інформаційних технологій у діяльність фінансових установ дозволяє генерувати інноваційні продукти, формувати персоналізовані пропозиції для клієнтів, оптимізувати витрати, прискорити процеси надання послуг, удосконалити менеджмент, зменшити ймовірність настання кіберризиків, залучити нових споживачів та підвищити
рівень довіри населення до фінансових установ. Акцент зроблено на необхідності вибудовування партнерської моделі взаємодії фінансових установ із ІТ- та фінтех-компаніями. У висновках зазначено, що стримуючими факторами диджиталізації ринку фінансових послуг України є недостатньо розвинене законодавство, нестача фінансування науково-технічних робіт та інноваційних проєктів, низька цифрова грамотність насе-
лення, застаріла ІТ-інфраструктура. Активізація процесів диджиталізації діяльності фінансових установ потребує вагомих інвестицій, розвиненої інноваційної свідомості керівництва й розбудови інформаційної інфраструктури. З-поміж перспективи подальших досліджень виокремлено питання формування ефективних і дієвих механізмів захисту інформаційних систем фінансових установ від кібератак та витоку інформації.

 

Біографії авторів

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент

Артем Тарасенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки

Марія Колоток, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Посилання

Власенко Ю. Г. Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революції / Ю. Г. Власенко, Т. В. Букіна, Л. М. Литвин // Економіка та держава.

– 2021. – № 1. – С. 53-60.

Лазоренко Т. В. Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнесу / Т. В. Лазоренко, І. Л. Шолом // Збірник тез доповідей І Міжнародної науково-прак-

тичної конференції. – 2020. – С. 50-51.

Що таке 3D друк. Етапи 3Д друку. Технології 3D друку. Інтернет-магазин 3D друку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pro3d.com.ua/a358911-

scho-take-druk.html.

Індустріальна революція. Історія в школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forhistory.xyz/industrialna-revolyutsiya.

Запорожець Т. В. Індустрія 4.0: генезис цілей і завдань держави від першої промислової революції / Т. В. Запорожець // Public Administration: Theory and

Practice. – 2019. – № 1. – С. 21-32.

Четвёртая промышленная революция в фокусе. SICK. Sensor Intelligence [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sick.com/ru/ru/the-fourthindustrial-revolution-in-focus/w/industry40-industrial-revolutions.

Как предсказать будущее? Индустрия 5.0. Oncloud [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oncloud.ru/blog/2020/02/06/kak-predskazat-budushchee-

Industriya-5.0.

Варга В. П. Діджиталізація як один із чинників конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Варга // Ефективна економіка. – 2020. –

№ 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8121.

Варламова М. Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі / М. Варламова // Галицький економічний вісник. – 2020. – № 2(63). – С. 251-260.

Дубина М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі у розвитку сучасного суспільства / М. Дубина // Проблеми і перспективи

економіки та управління. – 2019. – № 3(19). – С. 21-32.

Савон К. В. Поняття «діджиталізація» в контексті цифрового уряду / К. В. Савон // Актуальні проблеми політики. – 2021. – № 67. – С. 107-111.

Трушлякова А. Б. Розвиток діджиталізації в Україні: фактори впливу, переваги та виклики сьогодення / А. Б. Трушлякова // Економічні горизонти. – 2019.

– № 4(7). – С. 186-191.

Як банки використовують AI та BIG DATA для створення нових сервісів. Еверест [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.everest.ua/yakbanky-

vykorystovuyut-ai-ta-big-data-dlya-stvorennya-novyh-servisiv.

Друк 3D-моделі на 3D-принтері. KOLORO: Brand Design [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://koloro.ua/ua/pechat-3d-modeli-na-3d-printere.html.

Технологія Blockchain та страхування. Страховий адвокат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.insa.com.ua/uk/blog/tehnologiya-blockchaini-

strahovanie/

Рощина Н. В. Дослідження міжнародного фінансового ринку в умовах діджиталізації: нові можливості [Електронний ресурс] / Н. В. Рощина, О. А. Шевчук,

К. М. Кустарьова // Економічний вісник Національного технологічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2021. – № 18. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/ article/view/231459.

Ера безконтактного споживання прискорить цифрову трансформацію страхового сектора. СК Трансмагістраль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.transmagistral.com.ua/the-era-of-contactless-consumption/

IoT і банки: як інтернет речей збагачує світ фінансів. Pay Space [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://psm7.com/uk/technology/iot-banki-kakinternet-veshhej-obogashhaet-mirfinansov.html.

Чат-боти в Україні: 11 сервісів для вирішення фінансових питань. Pay Space [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://psm7.com/uk/articles/chatboty-

v-ukraine-denezhnye-perevody-i-kredity-v-messendzherax.html.

Banks to Invest $300 Billion in AI by 2030. The Markets. 2019 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.marketsmedia.com/banks-to-invest-300-

billion-in-ai-by-2030.

Дубина М. В. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства / М. В. Дубина, О. М. Козлянченко //

Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 3 (19). – С. 21-32. – DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19)-21-32.

Дубина М. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки / М. Дубина, О. Попело, О. Тарасенко // Про-

блеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 1(25). – С. 91-110.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Ду-

бина. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 668 с.

Transformation of Household Credit Behavior in the Conditions of Digitalization of the Financial Services Market / M. Dubyna, A. Zhavoronok,

N. Kudlaieva, I. Lopashchuk // Journal of Optimization in Industrial Engineering. – 2021. – Vol. 14(1). – Pp. 97-102. – DOI: https://doi.org/10.22094/JOIE.2020.677835.

Financial technologies development prospects in the countries of Eastern Europe and Ukraine / A. Abramova, V. Beschastnyі, A. Zhavoronok, M. Fedyshyn,

R. Lavrov, O. Dluhopolskyi, S. Kozlovskyi // International Journal of Management. – 2020. – Vol. 11(7). – Pр. 384-398. – DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.7.2020.037.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Як цитувати

Холявко, Н., Тарасенко, А. ., & Колоток, М. . (2023). Тенденції диджиталізації світового ринку фінансових послуг. Науковий вісник Полісся, (1(24), 124–142. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-124-142

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають