Ділове партнерство закладів освіти й підприємств в умовах впровадження дуальної форми здобуття освіти

Автор(и)

  • Наталія Тюхтенко Херсонський державний університет , Івано-Франківськ (фактично), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4634-9139

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-33-45

Ключові слова:

дуальна форма здобуття освіти; іннова- ційне управління; сучасні професійні компетентності; конкурентоспроможний персо- нал, конкурентні переваги підприємства, якість навчання, якість людського капіталу

Анотація

У статті здійснено обґрунтування важливості управління діловим партнерст-
вом закладів освіти з підприємствами реального бізнес-простору в процесі впрова-
дження дуальної форми здобуття освіти для підвищення компетентнісного рівня люд-
ського капіталу як освітньої, так і виробничої сфер діяльності, що дозволяє
забезпечити їх рівні конкурентоспроможності в умовах сучасних викликів. Доведено
вплив сучасних трансформацій професійно-посадової структури бізнесу на його кон-
курентні переваги за рахунок впровадження інноваційних підходів до навчання як у про-
цесі здобуття освіти, так і в умовах навчання протягом життя. Дуальна форма здо-
буття освіти при цьому розглядається як взаємовигідна з′єднувальна ланка,
впровадження якої здатне забезпечити інноваційний розвиток як закладу освіти, так
і підприємства. При цьому формуються сучасні компетентності здобувачів освіти й
конкурентоздатний персонал виробничого середовища за рахунок своєчасного нав-
чання в умовах виробництва із залученням провідних фахівців обох партнерів з ураху-
ванням вітчизняних і світових тенденцій. Здійснено теоретичне обґрунтування зага-
льної характеристики ділового партнерства на основі його принципів, мети,
визначення суб’єктів партнерства, спільної стратегії, механізму реалізації, характеру
взаємодії партнерів. Уточнено соціально-економічну сутність поняття «ділове парт-
нерство» та управління ним у контексті впровадження дуальної форми здобуття
освіти з виокремленням основних принципів і змісту аналізу. Систематизовано при-
чини необхідності впровадження в освітній простір дуальної концепції. На основі ана-
лізу етапів впровадження дуальної форми здобуття освіти в Україні виокремлено його
основні задачі з урахуванням процесів диджиталізації і інтелектуалізації сучасного сві-
тового бізнесу. Запропоновано загальну модель аналізу ділового партнерства закла-
дів освіти й підприємств, що слугує основою для його практичного впровадження.

Біографія автора

Наталія Тюхтенко, Херсонський державний університет , Івано-Франківськ (фактично)

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

Посилання

Парасій-Вергуненко І. Аналіз ділового партнерства: методологічні та методичні аспекти / І. Парасій-Вергуненко // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухом-

линського. Економічні науки. – 2017. – № 1 (8). – С. 135-141.

Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.

Шавлюк А. О. Методика аудиту ефективності ділового партнерства на підприємствах торгівлі / А. О. Шавлюк // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. –

С. 239-245.

Чухрай Н. І. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами : монографія / Н. І. Чухрай, Я. Ю. Криворучко; за наук. ред. Н. Чухрай. – Львів : Вида-

вництво «Растр-7», 2008. – 360 с.

Спасибо-Фатєєва І. Цивілістичний погляд на поняття партнерства / І. Спасибо-Фатєєва // Цивільне право України. – 2010. – № 12. – С. 4–10.

Ділове партнерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://peopleforce.io/uk/hr-glossary/business-partnership.

Крихівська Н. О. Аналіз наукових підходів до дефініції поняття «партнерські відносини» / Н. О. Крихівська // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2014. – Вип. 1(53). – С. 19-25.

Навчаємося працюючи: як теорія і практика таки єднаються у вишах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvitanova.com.ua/posts/3017-

navchaiemosia-pratsiuiuchy-iak-teoriia-i-praktyka-taky-iednaiutsia-u-vyshakh.

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Henning, P. Berufsschule und Betrieb als Lernorte im dualen System. – Technische UniversitȒt Kaiserslautern, Fachgebiet Sozialwissenschaften,

Fachbereich PȒdagogik, 2006. – S. 7.

Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям. Українська правда. Життя [Електронний ресурс] / І. Андрейців. – К., 2017. – Режим доступу:

https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/.

Дуальна освіта. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijnotehnichna-osvita/reformaprofesijnoyi-osviti/derzhavno-privatne-partnerstvo-ta-dualnaosvita/dualna-osvita.

Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти

України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 23 листопада 2022 р., Науково-методичний центр ВФПО. – К., 2022. – 128 с. – Режим доступу: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2022/12/zbirnyk.pdf.

Решетник Н. І. Сучасні форми та методи партнерських зв’язків у бізнесі / Н. І. Решетник, І. В. Волянська // Молодий вчений. – 2015. – № 11(26). – С. 38–42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Тюхтенко, Н. (2023). Ділове партнерство закладів освіти й підприємств в умовах впровадження дуальної форми здобуття освіти. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 33–45. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-33-45

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ