Податковий потенціал інвестиційного розвитку в системі соціально-економічної безпеки регіону в умовах децентралізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-100-113

Ключові слова:

соціально-економічна безпека регіону; інвестиційний розвиток ре- гіону; податковий потенціал; децентралізація; фінансова децентралізація; фіскальна децентралізація; податкове стимулювання інвестицій

Анотація

Визначено, що соціально-економічна безпека регіону призначена забезпечити зростання соціально-економічного добробуту громади, що можливо лише за відповідного рівня інвестицій. Узагальнено теоретичні та практичні аспекти формування податкового потенціалу інвестиційного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Визначено податковий потенціал інвестиційного розвитку як один із
головних системних елементів формування соціально-економічної безпеки регіону, який охоплює сукупність процесів і явищ у виробничій, інвестиційній, інноваційній, фінансовій, податковій, бюджетній сферах і залежить від сукупності факторів, зокрема, динаміки економічного розвитку, соціальної структури населення регіону, мобільності робочої сили, рівня ресурсної забезпеченості, природно-кліматичних умов, нормативно-правового регулювання, якості правовикористання, рівня інтегрованості в систему міжнародних економічних відносин та ін. Доцільним вбачається підвищення результативності податкових і бюджетних механізмів щодо інвестиційного стимулювання зростання
ефективності суб’єктів господарювання та детінізації, що потребує розширення податкової бази в регіоні, спрощення й оптимізації структури податків, удосконалення системи адміністрування податків, запровадження оптимальних і ефективних ставок податків, забезпечення економічної та соціальної справедливості при справлянні податків тощо. Як результат, формуються привабливі умови на рівні адміністративно-територіальної одиниці для розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості населення, використання можливостей чинного законодавства щодо податкового стимулювання інвестиційної активності. Узагальнено, що для підвищення рівня та якості податкового потенціалу інвестиційного розвитку регіонів необхідно систематично досліджувати структуру та динаміку місцевих бюджетів, ефективність інвестиційних процесів,
розвивати співпрацю державних та місцевих органів влади, представників бізнесу, інвесторів, суспільства.

Біографії авторів

Ірина Ломачинська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та підприємництва

Ірина Чуркіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій

Посилання

Чуркіна І. Є. Особливості розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні / І. Є. Чуркіна // Вісник Одеського національного університету.

Економіка. – 2022. – Том 27, вип. 2 (92). – С. 65-73.

Ломачинська І. Децентралізація місцевих бюджетів в Україні: виклики в період війни / І. Ломачинська, І. Чуркіна // Грааль науки. – 2022. – № 20 (вере-

сень). – С. 29-31.

Борщ А. Г. Податковий потенціал та його вплив на міжбюджетне регулювання / А. Г. Борщ, І. І. Долженко // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 4. – С. 112-116.

Крисоватий А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна

думка, 2011. – 260 с.

Іванов Ю. Б. Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / за заг. ред. Ю.Б. Іванова. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 400 с.

Меламед М. Я. Структура валового внутрішнього продукту України за категоріями доходу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2002. – 19 с.

Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/2456-17/ed20270101.

Бюджети територіальних громад обласних центрів України за 2018-2021 роки. Аналітичний огляд [Електронний ресурс] / Центр спільних дій. – Режим доступу: https://centreua.org/wp-content/uploads/2021/07/Byudzhety-terytorialnyh-gromadoblasnyh-tsentriv-Ukrai-ny-za-2018-2021-roky.-Analitychnyy-oglyad.pdf.

Раделицький Ю. О. Місцеві бюджети в умовах поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / Ю. О. Раделицький. – Львів : ЛНУ ім. Івана

Франка, 2018. – 312 с.

Гелеверя Є. М. Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни / Є. М. Гелеверя, Ю. І. Сергієнко // Бізнес Інформ. – 2020. – № 4. –

C. 111–117.

Талпа В. П. Податкове стимулювання інвестиційного розвитку економіки України в умовах реформ : дис. … д-ра філософії : спец. 051 «Економіка» /

В. П. Талпа ; ІПРЕЕД. – Одеса, 2021. – 242 с.

Ломачинська І. Соціально-економічні ефекти бюджетно-податкової децентралізації / І. Ломачинська, Р. Щур // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – Т. 22, вип. 5 (58). – С. 180-183.

Ломачинська, І. А. Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій / І. А. Ломачинська // Бізнес Інформ. – 2020. – № 2. – С. 16-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Ломачинська, І., & Чуркіна, І. (2023). Податковий потенціал інвестиційного розвитку в системі соціально-економічної безпеки регіону в умовах децентралізації. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 100–113. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-100-113

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА