Методичний інструментарій процесу діагностики рівня економічної безпеки будівельного підприємства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-146-159

Ключові слова:

будівельне підприємство; економічна безпека; мета; моніторинг; діагностика; методичний інструментарій; функціональні складові; індикатори; інтег- ральний показник; прогноз

Анотація

Стаття присвячена методичному інструментарію процесу діагностики рівня економічної безпеки будівельного підприємства. Визначено головну мету функціонування системи економічної безпеки будівельного підприємства як гарантування стабільної поточної діяльності підприємства на основі здійснення моніторингу та діагностики рівня економічної безпеки з метою своєчасного виявлення, мінімізації та запобігання внутрішнім та зовнішнім загрозам. Сформульовано функціональні цілі забезпечення досягнення головної мети функціонування системи економічної безпеки.
За виділеними функціональними складовими економічної безпеки будівельного підприємства запропонована система одиничних показників та їхніх граничних (рекомендованих) значень, які в сукупності складають систему індикаторів. Визначено діапазони значення рівня інтегрального показника економічної безпеки будівельного підприємства відповідно до теорії Харрінгтона. За запропонованою методикою діагностики рівня економічної безпеки будівельного підприємства проведено розрахунки кількісних значень функціональних складових та інтегрального показника рівня економічної безпеки будівельного підприємства. Наведено результати розрахунку кількісних значень рівня функціональних складових для ТОВ «Казак» за період 2017–2020 рр. Надано результати групування значень показників рівня економічної безпеки ТОВ «Казак» для
отримання якісного виміру рівня економічної безпеки будівельного підприємства відповідно до теорії Харрінгтона. Побудована графоаналітична модель рівня економічної безпеки будівельного підприємства ТОВ «Казак» за функціональними складовими за період IV кв. 2020 р. Отримано рівняння Брауна для побудови прогнозних значень рівня економічної безпеки підприємства.

Біографія автора

Микола Руденко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант

Посилання

Дзяньбо Ю. Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі : автореф. дис. … канд. екон.

наук : спец. 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ю. Дзяньбо. – Х., 2015. – 23 с.

Коробчинський О. Л. Організація та функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельного холдингу : автореф. дис. … канд. екон. наук :

00.04 / О. Л. Коробчинський ; Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – 19 с.

Андрієнко В. М. Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств / В. М. Андрієнко // Будівельне виробництво. – 2013. –

№ 55. – С. 14–22.

Богдан Н. М. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем

[Електронний ресурс] / Н. М. Богдан // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1434.

Іванків О. Діагностика загрози економічній безпеці підприємства й напрями їх нівелювання в умовах євроінтеграційних процесів / О. Іванків // Економі-

чний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1. – С. 44–45.

Лойко В. В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Лойко // Ефективна економіка. – 2015. – № 8. –

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4446.

Маргасова В. Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління / В. Г. Маргасова. – Черні-

гів : Десна Поліграф. 2014. – 416 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі

України від 29.10.2013 р. № 1277. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.

Harrington E. C. The Desirability Function. Industrial Quality Control / E. C. Harrington. – April, 1965. – Рр. 494–498.

Іванова Н. І. Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект : дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 –

економіка та управління національним господарством / Н. І. Іванова ; Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2018. – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Руденко, М. . (2023). Методичний інструментарій процесу діагностики рівня економічної безпеки будівельного підприємства. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 146–159. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-146-159

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ