Цифровізація ринку фінансових послуг: переваги та ризики для домогосподарств

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-160-177

Ключові слова:

домогосподарство; ринок фінансових послуг; інформаційна безпека; цифровізація; інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті проаналізовано особливості цифровізації ринку фінансових послуг. Зокрема, виокремлено та систематизовано основні наслідки активного використання інформаційно-комунікаційних технологій банківськими й небанківськими установами для їхнього розвитку, сфери фінансових послуг і національної економіки. Також акцентовано на базових перевагах і недоліках використання таких технологій різними суб’єктами господарювання, насамперед домогосподарствами. Досліджені основні деструктивні наслідки для домогосподарств від цифровізації фінансових послуг.
Відповідно проведено обґрунтування впливу цифрових технологій на стан інформаційної безпеки домогосподарств у сучасних умовах тотального використання таких технологій на ринку фінансових послуг.

Біографії авторів

Максим Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ольга Попело, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Абрамова А. С. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи / А. С. Абрамова, А. В. Жаворонок, М. П. Федишин // Збірник наукових праць

Університету державної фіскальної служби України. – 2020. – Вип. 1-2. – С. 8-25. – DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25.

Білоус І. І. Основні чинники впливу та загрози фінансовій безпеці домогосподарства [Електронний ресурс] / І. І. Білоус // Ефективна економіка. – 2020. –

№ 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8104.

Буряк А. В. Споживачі на ринку фінаснових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування [Електронний ресурс] / А.В. Буряк, І.В. Діденко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – № 1. – С. 18-26. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68337.

Вінник О. Переваги та ризики цифровізації економіки: проблеми правового регулювання [Електронний ресурс] / О. Вінник // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 3. – С. 56-62. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/11.pdf.

Горбатюк О. М. Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть / О. М. Горбатюк // Вісник Київського університету імені

Т. Шевченка. – 1999. – Вип. 14: Міжнародні відносини. – C. 46-48.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів :

ЧНТУ, 2018. – 666 с.

Дубницький В.І. Теоретико-методологічні аспекти забезпечення економічної та інформаційної безпеки регіону в умовах цифрової трансформації [Електронний ресурс] / В. І. Дубницький, Н. Ю. Науменко, О. В. Овчаренко // Держава та регіони. – 2021. – № 3. – С. 78-87. – Режим доступу: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2021/3_2021/14.pdf.

Єгоричева С.Б. Вплив використання кредитних послуг на фінансову безпеку домогосподарств в Україні [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева, І. В. Вертебний // Проблеми і перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ у сучасних умовах. – 2021. – № 3(42). – С. 67-74. – Режим доступу:

https://www.ser.net.ua/index.php/SER/article/view/442.

Золотар О. О. Інформаційна безпека людини:теорія і практика : монографія / О. О. Золотар. – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 446 с.

Інформаційна безпека : підручник / В. В. Остроухов, М. М. Присяжнюк, О. І. Фармагей, М. М. Чеховська та ін. ; під ред. В. В. Остроухова – К. : Видавництво

Ліра-К, 2021. – 412 с.

Маркевич К. Не позитивами єдиними. Які небезпеки криються за цифровізацією [Електронний ресурс] / Катерина Маркевич // Центр Разумков. – 27 травня 2021. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/statti/ne-pozytyvamy-iedynymyyaki-nebezpeky-kryiutsia-za-tsyfrovizatsiieiu.

Науменкова С. Цифрова фінансова інклюзія: можливості та обмеження для України [Електронний ресурс] / С. Науменкова, С. Міщенко // Науковий вісник

Одеського національного економічного університету. – 2020. – № 1-2 (274-275). – С. 133-149. – Режим доступу: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2020/274-

/page.php?id=abstract/ukr/133-149.

Панкратова В.О. Права людини в епоху інформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. О. Панкратова, Д.С. Шеін // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 3. – С. 34-37. – Режим доступу: http://lsej.org.ua/3_2021/9.pdf.

Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози [Електронний ресурс] / Н. М. Пантєлєєва // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Вип. 3(03). – С. 68–73. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/3_03_uk/17.pdf.

Пацурія Н. Окремі питання цифровізації відносин щодо захисту прав та законних інтересів споживачів небанківських фінансових послуг [Електронний

ресурс] / Н. Пацурія // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 3. – С. 196-204. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/33.pdf.

Полторак А. С. Моніторинг стану фінансової безпеки домогосподарств та його впливу на рівень фінансової безпеки України [Електронний ресурс] / А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук // Вісник економічної науки України. – 2020. – № 2. – С. 145-151. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-stanu-finansovoyibezpeki-domogospodarstv-ta-yogo-vplivu-na-riven-finansovoyi-bezpeki-ukrayini.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр. [Електронний ресурс] : Закон України від 09.01.2007 № 537-V. –

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text.

Сащук Г. М. Безпекові виміри телепростору : монографія / Г. М. Сащук. – К. : Грамота, 2007. – 136 с.

Сірко А. В. Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і держави [Електронний ресурс] / А. В. Сірко // Ефективна економіка. – 2020. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8337.

Федорова Н. Є. Інформаційна безпека та шляхи її забезпечення на етапі інформаційно-технологічної революції / Н. Є. Федорова, В. Л. Смємова // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 57. – С. 13-16.

Фінансова безпека домогосподарств в Україні: сучасні проблеми та механізм забезпечення [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. доктора економічних наук, професора Пшика Б. І. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 274 с. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/Finansova-bezpeka.pdf.

Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 [Електронний ресурс]. – К., 2021. – Режим доступу:

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Research_Financial_Literacy_Inclusion_Welfare_2021.pdf?v=4.

Чміль Г. Л. Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози [Електронний ресурс] / Г. Л. Чміль // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2021. – № 13. – С. 124-134. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/17538.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Дубина, М., Холявко, Н. ., & Попело, О. (2023). Цифровізація ринку фінансових послуг: переваги та ризики для домогосподарств. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 160–177. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-160-177

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ