Фінансові інструменти розвитку кредитного ринку України в період воєнного стану

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-190-205

Ключові слова:

кредит; ринок; кредитний ринок; воєнний стан; фінансові ін- струменти; економіка; кредитування

Анотація

У статті проведено обґрунтування сутності категорії «фінансові інструменти», що здійснено на основі аналізу сформованих у науковій літературі підходів до розгляду цієї дефініції. У результаті було запропоновано авторське розуміння змісту «фінансові інструменти» кредитного ринку, виокремлено базові змістовні ознаки цієї категорії. Також вагома увага сфокусована на описі ролі фінансових інструментів у розвитку кредитного ринку України в період військового стану. Розглянуто та актуалізовано значення кредитного ринку в системі ринкових відносин у зв’язку із
впровадженням воєнного стану. Обґрунтовано взаємозв’язок між різними сегментами кредитного ринку, що поділяються за ознакою відносної однорідності фінансових інструментів, які ними використовуються.

Біографії авторів

Ірина Садчикова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Віктор Садчиков, АТ ПУМБ

кандидат економічних наук, головний фахівець сектору бізнесу фізичних осіб

Посилання

Аналітична довідка про зерновий ринок та стан потужностей для зберігання зерна в Україні (станом на 30 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://surl.li/ggxes.

Данилевич А. П. Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу / А. П. Данилевич // Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 1(46). – С. 64–74.

Дубина М. В. Розвиток ринку кредитних послуг України / М. В. Дубина, Н. М. Чийпеш // Розвиток ринку фінансових послуг в умовах становлення цифрової економіки : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. В. Дубини. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. –С. 126-151.

Кириленко С. А. Зміна парадигми продажу банківських послуг в умовах розвитку цифрових каналів дистрибуції / С. А. Кириленко // Світ фінансів. – 2016.

– Вип. 4(49). – С. 140-147.

Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації / В. О. Коренівська // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 254-261.

Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько,

К. М. Краус // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.

Дропа Я. Б. Фінансові інструменти формування ресурсів у національній економіці в умовах глобалізації / Я. Б. Дропа // Глобальні та національні проблеми

економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 682-687.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 (МСБО 32) «Фінансові інструменти: подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/MU12040.

Миськів Г. В. Функціонування та розвиток кредитного ринку в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Миськів

Галина Василівна ; ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. – 539 с.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

Поляк Н.П. Кредитні інструменти розвитку реальної економіки в Україні : дис. … кандидата економічних наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» /

Н. П. Поляк; ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. – 223 с.

Прокопенко В. Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти [Електронний ресурс] / В. Ю. Прокопенко // Науковий вісник

Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. – 2014. – Вип. 1. – С. 247-259. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2014_1_27.

Садчикова І. В. Державне регулювання кредитного ринку в умовах військового стану в Україні / І. В. Садчикова, В. С. Садчиков // Проблеми і перспективи

економіки та управління. – 2022. – № 3(31). – С. 190-199.

Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : [навч. посіб.] / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – К. :

ЦНЛ, 2009. – 392 с.

Фельдман А. Б. Производные финансовые товарные инструменты / А. Б. Фельдман. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 241 с.

Фінансовий словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. 3-є вид., випр. та доп. – К. : Знання, 2000. – 587 с.

Features of the Formation and Transformation of Household Credit Behavior Under Macroeconomic Instability / M. Dubyna, O. Popelo, O. Panchenko, O. Bazilinska, V. Matskiv, O. Lobko // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2022. – Vol. 17, No. 7. – Рp. 2075-2087. – DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.17070.

The role of the credit services market in ensuring stability of the banking system / A. Zhavoronok, R. Shchur, Y. Zhezherun, I. Sadchykova, N. Viadrova,

L. Tychkovska // International Journal of Safety and Security Engineering. – 2022. – Vol. 12, № 6. – Рp. 667-679. – DOI: https://doi.org/10.18280/ijsse.120602.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-20

Як цитувати

Садчикова, І. ., & Садчиков, В. (2023). Фінансові інструменти розвитку кредитного ринку України в період воєнного стану. Науковий вісник Полісся, (2 (25), 190–205. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-2(25)-190-205

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ