Чинники впливу на розвиток мережевого ритейлу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-79-88

Ключові слова:

чинники; мережевий ритейл; торгівля; роздрібна торгівля; економічні чинники; політичні чинники; соціальні чинники; ендогенні чинники; екзогенні чинники

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність дослідження чинників впливу на розвиток мережевого ритейлу. Проведено огляд підходів науковців щодо розгляду чинників впливу на розвиток мережевого ритейлу. Здійснено систематизацію та запропоновано авторське бачення класифікації чинників впливу на розвиток мережевого ритейлу. Запропоновано класифікувати чинники впливу на розвиток мережевого ритейлу за такими ознаками: 1. За середовищем: ендогенні та екзогенні. 2. За характером впливу: позитивні та деструктивні. 3. За напрямом впливу: прямі та непрямі. 4. За тривалістю дії: постійні та тимчасові. 5. За охопленням впливу: загальні, специфічні та індивідуальні. 6. За ступенем урегульованості впливу: регульовані та нерегульовані. 7. За ступенем реалізації впливу: реальні та потенційні. 8. За рівнем матеріалізації: традиційні та віртуальні.

Біографія автора

Андрій Дмитрук, Луцький національний технічний університет

аспірант

Посилання

Lisitsa, V.V. (2020). Tendentsii rozvytku merezhevoho ryteilu v ukraini v period pandemii COVID-19 [Trends in the development of chain retail in Ukraine during the COVID-19 pandemic]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, (2(98)). http://surl.li/qzefn.

Butsiak, N.S. (2010). Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku rozdribnoho tovaroobihu pidpryiemstv torhivli v Ukraini [Current state and prospects for the development of retail trade enterprises in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, (20(15)), 131-137.

Kolchkova, O.V. (2011). Rozdribni torhivelni merezhi: rehionalni faktory rozvytku [Retail networks: regional factors of development] [PhD dissertation econo-my Sciences].

Holoshubova, N.O. (2001). Vyznachalni faktory rozvytku rozdribnoi torhovoi merezhi [Determining factors in the development of the retail trade network]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 4, 19-25.

Kazakova, O.B. (2005). Otsinka faktoriv, shcho vply vaiut na rozvytok rozdribnoi torhivelnoi merezhi [Assessment of factors affecting the development of the retail trade network]. Torhivlia i rynok Ukrainy – Trade and market of Ukraine, 3(19), 265-270.

Korsak, V.I. (2013). Faktory vplyvu na formuvannia rehionalnykh rozdribnykh merezh torhovykh zakladiv [Factors influencing the formation of regional retail net-works of trade establishments]. AHROSVIT, (4). http://www.agrosvit.info/pdf/4_2013/10.pdf.

Illiashenko, V. (2007). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia prodovolchoho rynku [Improvement of state regulation of the food market]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of state management, 3, 124–132.

Tsurska, B. (2022). Zminy formatu pidpryiemstv ryteilu pid vplyvom faktoriv makro-marketynhovoho seredovyshcha [Changes in the format of retail enterprises under the influence of factors of the macro-marketing environment]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytskyi National Uni-versity, 6(2). http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-62-27.pdf.

Romanchenko, N.V., Barbarenko, A.V. (2021). Osoblyvosti rozvytku merezhevoho ryteilu ta zbutu tovariv F.M.C.G. v period pandemii COVID-19 [Romanchenko N. V. Peculiarities of the development of chain retail and sales of F.M.C.G. goods in the period of the COVID-19 pandemic]. Ekonomichni studii – Economic studies, (2(32)), 5-12.

Halkiv, L.I., Demchyshyn, M.Ia., Hryshchuk, D.V. (2016). Innovatsiinyi imperatyv rozvytku riteilu yak deaktyvator ryzykiv i zahroz sotsialno-ekonomichnii bezpetsi [The innovative imperative of retail development as a deactivator of risks and threats to socio-economic security]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia – Problems of economics and management, 3(847(4)). https://science.lpnu.ua/sites/default/files/ journal-paper/2017/jun/2745/visnyk2016-61-68.pdf

Aldankova, H.V. (2017). Marketynhovi komunikatsii torhovelnykh merezh yak faktor vplyvu na pokuptsiv pobutovoi tekhniky ta elektroniky [Marketing communications of trade networks as a factor of influence on buyers of household appliances and electronics]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and society, (9). URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/56.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-12

Як цитувати

Дмитрук, А. . (2023). Чинники впливу на розвиток мережевого ритейлу. Науковий вісник Полісся, (2(27), 79–88. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-79-88

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ