Теоретичні положення обґрунтування сутності фінансової нестабільності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-180-198

Ключові слова:

нестабільність; дисипативність; економічна нестабільність; фінансова стабільність; фінансова нестабільність; фінансова система; фінансові установ

Анотація

У статті поглиблено теоретичні положення обґрунтування сутності фінансової нестабільності та особливостей її формування в межах фінансової системи країни. Зокрема  проаналізовано сутність таких категорій, як «нестабільність», «економічна нестабільність». Це було реалізовано на основі аналізу наукових підходів до трактування цих категорій, виокремлення та дослідження їхніх змістових ознак. Також увага була приділена аналізу дефініції «фінансова стабільність», зокрема виокремлено підходи до дослідження її природи. На основі теоретичних положень обґрунтування змісту фінансової нестабільності, її специфічних ознак, досліджено сутність фінансової нестабільності.

Біографії авторів

Максим Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ігор Поцелуйко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Vovchenko, O.S. (2021). Finansova stabilnist bankiv v umovakh dynamichnoho ma-kroekonomichnoho seredovyshcha [Financial stability of banks in the conditions of a dynamic macroeconomic environment] [PhD dissertation, University of Banking].

https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/9528/1/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%A1.%20%21..pdf.

Vozniak, H., Koval V. (2023). Kryza yak forma proiavu finansovoi nestabilnosti: sutnist ta naslidky dlia mistsevoho ekonomichnoho rozvytku [The crisis as a form of manifestation of financial instability: essence and consequences for local economic development]. Ekonomichnyi chasopys Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn Na-tional University, (4), 71–78. https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-71-78.

Meshcheriakov, A.A. (2019). Vplyv finansovoi systemy na stabilnist ekonomichnoho rozvytku [The influence of the financial system on the stability of economic development]. UMSF. http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/3629/%d0%9c%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Heiets, V.M. (2000). Nestabilnist ta ekonomichne zrostannia [Instability and economic growth]. In-t ekon. prohnozuv.

Belinska, Ya.V., Pokryshka, D.S., Moldovan, O.O. (2011). Zabezpechennia finansovoi stabilnosti v Ukraini v umovakh postkryzovoi ekonomiky [Ensuring financial stability in Ukraine in the conditions of the post-crisis economy]. NISD.

Koziuk, V.V. (2007). Monetarni aspekty rozvytku pohliadiv na problemu zabezpe-chennia hlobalnoi finansovoi stabilnosti [Monetary aspects of the develop-ment of views on the problem of ensuring global financial stability]. Visnyk NBU − Bulletin of the NBU, (4(134)), 34–39.

Kornieiev, V.V. (2008). Stiikist finansovykh rynkiv v umovakh vidkrytoi ekonomiky [Stability of financial markets in the conditions of an open economy]. In Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsiinykh vyklykiv [Priorities of national economic development in the context of globalization challenges] (Vol. 2, pp. 233–247). KNTEU.

Laznia, A.V. (2012). Zviazok poniattia "finansova stabilnist" iz katehoriiamy eko-nomichnoi nauky [The relationship between the concept of "financial stability" and the categories of economic science]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi sys-temy Ukrainy – Problems and prospects for the development of the banking sys-tem of Ukraine, 34, 218-225.

Lesyk, V.O. (2018). Monitorynh finansovoi stabilnosti bankivskoi systemy [Monitoring the financial stability of the banking system] [dissertation of Doctor of Philosophy, Kharkiv National University of Economics named after Semyon Kuznets]. https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/Lesyk-V.O.-Disertaciya-Vchenna-rada-D-64.055.02-2019.pdf.

Liulov, O.V. (2016). Determinanty makroekonomichnoi stabilnosti: analiz mizh-narodnykh pidkhodiv ta dynamika indykatoriv v Ukraini [Determinants of macroeconomic stability: analysis of international approaches and dynamics of indicators in Ukraine]. Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika” – Bulletin of Sumy State University. "Economy" serie, (3), 7-14. https://core.ac.uk/download/pdf/324232582.pdf.

Myronov, Yu.B. (2016). Stabilizatsiia natsionalnoi ekonomiky na osnovi bankivs-koho reitynhuvannia v umovakh makroekonomichnoi nestabilnosti [Stabilization of the national economy on the basis of bank rating in conditions of macroeconomic instability] [PhD thesis dissertation, Lvivska komertsiina akademiia]. LKA. https://kerivnyk.info/myronov-aref.

Mohylina, L.A. (2014). Naukovo-teoretychni osnovy ekonomichnoi nestabilnosti v konteksti yii vplyvu na finansovu bezpeku pidpryiemstv [Scientific and theoretical foundations of economic instability in the context of its impact on the financial security of enterprises]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects for the development of the banking system of Ukraine, 39, 127-134. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53133/1/Mohylina_economic_instability.pdf.

Musiiets, T.V., Ohloblia, Ya.O. (2014). Indykatory finansovoi stabilnosti krain svitu [Musiets Indicators of financial stability of countries of the world]. Intelekt XXI – Intellect XXI, (1), 16-27. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=int_XXI_2014_1_4.

Naumova, M.A. (2020). Teoretychni aspekty doslidzhennia sotsialno-ekonomichnoi nestabilnosti na rynku pratsi [Theoretical aspects of the study of socio-economic instability in the labor market]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazov Economic Bulletin, 6(23), 200-207. http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/38.pdf.

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (n.d.). NESTABILNYI [UNSTABLE]. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0% B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%2C%20%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E.

Petruk, A.O. (2022). Finansova stabilnist komertsiinykh bankiv z urakhuvanniam operatsii z pokhidnymy finansovymy instrumentamy [Financial stability of commercial banks taking into account transactions with derivative financial instruments] [dissertation of Doctor of Philosophy, Zhytomyr Polytechnic State University]. https://ztu.edu.ua/site/files/1/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83

%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/2023/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%90_%D0%9E_%20(1).pdf.

Piddubna, V.H. (2020). Marketynh bankivskykh innovatsii v umovakh finansovoi nestabilnosti [Marketing of banking innovations in conditions of financial instability] [PhD dissertation].

Plieshakova, N.A. (2016). Finansova stabilnist u zabezpechenni finansovoi bez-peky Ukrainy [Financial stability in ensuring financial security of Ukraine] [PhD dissertation, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka]. https://scc.knu.ua/upload/iblock/46d/aref_Plieshakova%20N.A..pdf.

Popelniukhov, R.V. (2011). Makroekonomichna stabilnist yak faktor pokrashchen-nia investytsiinoi pryvablyvosti [Macroeconomic stability as a factor in improving investment attractiveness]. Nau-kovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 21.6, 266-275. https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_6/266_Pop.pdf.

Popov, I.V. (***). Metodychni pidkhody do vyznachennia stabilnosti finansovoi systemy [Methodical approaches to determining the stability of the financial system]. http://www.economy.nayka.com.ua /index.php?operation=1&iid=1177.

Hrytsenko, L.L. (Ed.) (2021). Priorytety rozvytku finansovoi systemy Ukrainy v umovakh yevrointehra-tsiinykh protsesiv [Priorities of the development of the financial system of Ukraine in the context of European integration processes]. Sumskyi derzhavnyi universytet. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/ 83909/3/Hrytsenko_finansova_systema.pdf.

Pshyk, B.I. (2013). Finansova stabilnist: sutnist ta osoblyvosti proiavu [Fi-nancial stability: the essence and peculiarities of manifestation]. Visnyk SevNTU. Ser.: Ekonomika i finansy – Bulletin of SevNTU. Ser.: Economy and finance, 138, 91-96.

Samko, N.H. (2014). Finansova stabilnist yak chynnyk rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Financial stability as a factor in the development of the national econo-my]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 710-711, 113-117.

Tabenska, Yu.V. (2017). Stiikist ta nadiinist finansovykh ustanov u period systemnoi nestabilnosti [Stability and reliability of financial institutions in the period of systemic instability]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia „Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of the Kherson State University. "Economic Sciences" series, 27(3), 82-85.

Unkovska, T.Ye. (2009). Systemne rozuminnia finansovoi stabilnosti: rozvia-zannia paradoksiv [Systemic understanding of financial stability: solving paradoxes]. Ekonomichna teoriia – Economic theory, (1), 14-33.

Faryna, O.I. (2015). Dynamichni modeli otsiniuvannia stabilnosti finansovoi sys-temy Ukrainy [Dynamic models of assessing the stability of the financial system of Ukraine] [PhD dissertation, Kyivs-kyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka Ministerstva osvity i nauky Ukrainy]. https://ekmair.ukma.edu.ua/items/ aa9edad9-987f-4312-9e1f-5ada283bafdd.

Chyrak, I.M. (2014). Monetarna polityka za umov finansovoi nestabilnosti (na prykladi Ukrainy) [Monetary policy under conditions of financial instability (on the example of Ukraine)] [PhD dissertation, Ternopils-kyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet]. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/784/1/dis_churak.pdf.

Chyrak, I.M. (2019). Finansova nestabilnist: pryroda, chynnyky, formy proiavu ta shliakhy podolannia [Financial instability: nature, factors, forms of manifestation and ways to overcome]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, (12). http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37583.

Shkarlet, S.M., Dubyna, M.V. (2017). Zastosuvannia turbulentnoho pidkhodu do piznannia suchasnoho stanu rynku finansovykh posluh Ukrainy [Application of the turbulent approach to understanding the current state of the financial services market of Ukraine]. Problemy ekonomiky – Problems of economics, (1), 366-372.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-12

Як цитувати

Дубина, М. ., & Поцелуйко, І. . (2023). Теоретичні положення обґрунтування сутності фінансової нестабільності. Науковий вісник Полісся, (2(27), 180–198. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-180-198

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ