Понятійно-категоріальний апарат дослідження сфери фінансування сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-317-337

Ключові слова:

сталий розвиток; стале фінансування; сталі фінанси; зелені фінанси; кліматичні фінанси; фінанси сталого розвитку

Анотація

У статті розглянуто понятійно-категоріальний апарат, який використовується у сучасних наукових роботах для дослідження сутності та особливостей фінансування сталого розвитку. Зокрема увага була опису наукових підходів до розуміння сутності таких дефініцій: стале фінансування, сталі фінанси, фінанси сталого розвитку, зелені фінанси, кліматичні фінанси. Розгляд сутності сталого розвитку як сучасної моделі розвитку суспільства дозволив конкретизувати специфічні риси такої моделі та обґрунтувати особливості фінансування її впровадження. Також у статті визначено основні змістовні ознаки таких категорій як «фінанси сталого розвитку», «фінансування сталого розвитку». Детальний розгляд змісту категорії «зелені фінанси» дозволив визначити сутнісні ознаки цієї категорії та обґрунтувати її місце в системі понятійно-категоріального апарату вивчення фінансування сталого розвитку.

 

Біографії авторів

Денис Сердюк, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Антон Волок , Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Analiz dzherel ta instrumentiv zaluchennia finansovykh resursiv dlia finansuvannia Tsilei staloho rozvytku v Ukraini [Analysis of tools and tools for obtaining financial resources to finance development goals in Ukraine]. (2022). http://surl.li/htiot.

Bulavynets, V.M. (2020). Ekolohichne opodatkuvannia yak instrument «zelenykh» finansiv [Ecological education as a tool of “green” finance]. Efektyvna ekonomika – Effective Economics, (12). http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/118.pdf.

Vasylchuk, I.P. (2015). Finansy staloho rozvytku yak vidpovid na vyklyky postindustrialnoi ekonomiky [Finance began to develop as a response to the calls of the post-industrial economy]. Problemy ekonomiky – Problems of economics, (2), 213–218. https://ir.kneu.edu.ua/server/ api/core/bitstreams/68bd571e-5b88-442f-9ae5-bcb43671edef/content.

Vplyv «zelenykh finansiv» na ekonomichni, sotsialni ta ekolohichni naslidky: vyklyky sohodennia [The infusion of “green finance” into economic, social and environmental heritage: current news]. (2022). http://n-auditor.com.ua/ru/component/ na_archive/1490.html?view=material.

Honta, A.A., Hryhorak, M.Yu., Volovyk, O.I. (2022). Taksonomiia obiektiv staloho finansuvannia dlia modeliuvannia systemy upravlinnia ryzykamy [Taxonomy of financial assets for modeling a risk management system]. Kibernetyka ta kompiuterni tekhnolohi. – Cybernetics and computer technologies, (3), 7-22. http://cctech.org.ua/ images/docs/Articles/2022/paper_22_3_2.pdf.

Hrod, M,. Reznikova, N. (2023). Finansovi ta investytsiini instrumenty spryiannia tsyrkuliarnii ekonomitsi: stalyi rozvytok i klimatychna neitralnist yak tryhery ozelenennia mizhnarodnykh rynkiv kapitalu [Financial and investment instruments for promoting circular economy: steel development and climate neutrality as triggers for greening international capital markets]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences, (3(318)), 249-259. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/07/2023-318-39.pdf.

Dubko, A. S. (2022). Vprovadzhennia ta rozvytok zelenykh finansiv v Ukraini: yevrointehratsiinyi kontekst ta pravove pidgruntia [Promotion and development of green finance in Ukraine: European integration context and legal framework]. Nove ukrainske pravo – New Ukrainian Law, 6(1), 113-119. http://newukrainianlaw.in.ua/ index.php/journal/article/view/362/321.

Zaitseva, L.O. (2021). Metodychni zasady rozrobky finansovoi stratehii staloho rozvytku publichnykh kompanii [Methodical ambushes in the development of financial strategy for the development of public companies]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studios, 67, 97-104. http://bses.in.ua/journals/2021/ 67_2021/16.pdf.

Tsentr Razumkova. (2019). “Zeleni” investytsii u stalomu rozvytku: svitovyi dosvid ta ukrainskyi kontekst [“Green” investments in the old development: light evidence and Ukrainian context]. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf.

Ivanova, N. (2023). Impakt-investuvannia yak suchasnyi kontsept staloho rozvytku lohistychnykh system [Impact investing as a current concept in the develop-ment of logistics systems]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Prob-lems and prospects of economics and management, (1(33)), 226–237. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-1(33)-226-237.

Ivanova, N., Popelo, O. (2023). Otsinka korporatyvnoho upravlinnia v konteksti realizatsii stratehii staloho rozvytku [Assessment of corporate governance in the context of the implementation of the strategy of steel development]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin Polissya, (1(26)), 183-201.

Karlin, M. (2018). Problemy y perspektyvy vykorystannia «zelenykh» finansiv terytorialnymy hromadamy: svitovyi dosvid ta Ukraina [Problems and prospects of the use of "green" finances by territorial communities: global experience and Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, (1(13)),148-156.

Kozhukhova, T.V. (2017). Formuvannia ta transformatsiia hlobalnoi systemy finansuvannia staloho rozvytku [Formation and transformation of the global system of financing sustainable development]. Vydavets FOP Cherniavskyi D.O.

Liubich, O.O., Svystun, A.O. (2020). Innovatsiini borhovi finansovi instrumenty derzhavnykh bankiv rozvytku [Innovative debt financial instruments of state development banks]. Naukovi pratsi NDFI – Scientific works of NDFI, (3(92)), 41-62. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1281792.

Polityka shchodo rozvytku staloho finansuvannia na period do 2025 roku [Policy on the development of sustainable financing for the period up to 2025]. (2023).https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-prezentuvav-politiku-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-2025-roku.

Pryvalova, L.V., Shylo, L.A. (2011). Finansovi peredumovy formuvannia modeli staloho rozvytku Ukrainy [Financial prerequisites for the formation of a sustainable development model of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Invest-ments: practice and experience, (21). http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2011/15.pdf.

Prutska, O. (2021). Suchasna polityka NBU shchodo rozvytku staloho finansuvannia [Modern policy of the NBU regarding the development of sustainable financing]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, (34). https://doi.org/ 10.32782/2524-0072/2021-34-14.

Reznikova, N.V. (2021). Zeleni finansy yak tryher staloho rozvytku [Green finance as a trigger for sustainable development]. Tsili staloho rozvytku: priorytety dlia Ukrainy: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Goals of sustainable development: priorities for Ukraine: materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 30-34). Natsionalnyi universytet kharchovykh tekhnolohii. http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/6077/1/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.

Ruda, M.V., Mazuryk, M.M. (2021). Spivpratsia Ukrainy ta YeS u sferi staloho rozvytku: ohliad perspektyv [Cooperation between Ukraine and the EU in the field of sustainable development: an overview of prospects]. ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku Menedzhment – Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems, (3(1)). https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2021/jun/23805/menedzhment121-206-213.pdf.

Solodovnik, O. (2023). Finansove zabezpechennia staloho rozvytku pidpryiemstv [Financial provision of sustainable development of enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo – Economics and society, (49). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-17.

Libanova, E.M., Khvesyk, M.A. (Ed.). (2014). Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. DU IEPSR NAN Ukrainy. http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/nas_dop_2015.pdf.

Stali finansy [Sustainable finance]. https://www.undp.org/sites/g/files/ zskgke326/files/2022-08/5%20FINAL_Tree_Sustainable_finance_strategy_297x210mm_4%2B4_web_180822.pdf.

Tulai, O.I. (2016). Derzhavni finansy i stalyi liudskyi rozvytok: kontseptualni dominanty ta dialektychna yednist [State finances and sustainable human develop-ment: conceptual dominants and dialectical unity]. Ekon. dumka TNEU.

Shpakova, H. (2019). «Zeleni» finansy yak instrument harantuvannia pryrodo-tekhnohennoi ta ekolohichnoi bezpeky v konteksti staloho rozvytku terytorii ["Green" finance as a tool for guaranteeing nature-technogenic and ecological safety in the context of sustainable territorial development]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and Innovation, (9), 112-116. https://doi.org/ 10.37320/2415-3583/9.18.

Isaac Akomea-Frimpong, David Adeabah, Deborah Ofosu, Emmanuel Jun-ior Tenakwah. (2022). A review of studies on green finance of banks, research gaps and future directions. Journal of Sustainable Finance & Investment, 12(4). https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1870202.

FMO. (n.d.). Each investment is made to generate an attractive financial re-turn and meaningful development impact. https://www.fmo-im.nl/en/sustainability.

Tkachuk, I., Kobelia, M., Popelo, O., Zhavoronok, A., Vinnychuk, O. (2023). Modelling financial influence of political and oligarchic interests of governed-sponsored enterprises on the creation and implementation of the financial policy in the state. Journal of Hygienic Engineering and Design, 42, 270-279. http://surl.li/qfrjd.

Sharif, Mohammad, Vijay, Kumar Kaushal (2018). Green Finance: A Step towards Sustainable Development. Journal press India, 5(1), 59-74. https://doi.org/ 10.17492/mudra.v5i01.13036.

Stefano Spinaci. (2021). Green and sustainable finance. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679081/EPRS_BRI(2021)679081_EN.pdf.

Fischer, M. et al. (2023). The Concept of Sustainable Development / // Sus-tainable Business. SpringerBriefs in Business. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25397-3_2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-12

Як цитувати

Сердюк, Д., & Волок , А. (2023). Понятійно-категоріальний апарат дослідження сфери фінансування сталого розвитку. Науковий вісник Полісся, (2(27), 317–337. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2023-2(27)-317-337

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ