ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗРІЗІ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ольга Дмитрівна Богдан

Анотація


Забезпечення високого рівня продовольчої безпеки та інклюзивного розвитку економіки можна досягти завдяки ефективному функціонуванню агропромислового комплексу та за умов державної підтримки інноваційного розвитку його підприємств. Вбачаючи певні суттєві недоліки механізму ринкового регулювання нововведень, контролю ефективного використання бюджетних коштів, виникає необхідність перегляду процесу державного фінансування галузі в цілому. У статті досліджено сучасний стан державної інноваційно-інвестиційної політики України в розрізі агропромислового сектору економіки. Зіставлено показники прогнозних та фактичних державних видатків України як індикаторів державної економічної підтримки. Проаналізовано основні статті видатків державного бюджету за останні чотири роки. Наведено ключові висновки та рекомендації стосовно підвищення ефективності державних інвестицій, пошуку нових підходів в умовах євроінтеграційних процесів.

Ключові слова


агропромисловий сектор; інвестиційна програма; інновації; капітальні видатки; результативність державних інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Аганбегян А. Г. Инвестиции – основа ускоренного социально-экономического развития России / А. Г. Аганбегян // Деньги и кредит. – 2012. - №5. – С.10–16.

Кузык Б. Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2008. – 575 с.

Кузык Б. Н. Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2004. – 632 с.

Bénassy-Quéré A. Institutional Determinants of Foreign Direct Investment / A. Bénassy-Quéré, M. Coupet, T. Mayer // World Economy. - Vol. 30, No. 5. - pp. 764-782.

Swarnim W. Investing across borders with heterogeneous firms : do FDI-specific regulations matter? [Електронний ресурс] / W. Swarnim // Policy Research Working Paper Series, 5914. – Режим доступу: http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/12/13/000158349_20111213100258/Rendered/PDF/WPS5914.pdf

Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч. посіб. / Л. О. Бакаєв. – К. : КНЕУ, 2000. – 151 с.

Затонацька Т. Г. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки / Т. Затонацька, В. Осецький // Фінанси України. - 2006. – № 7. - С. 38–49.

Федулова Л. Концептуальні модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87–100.

Ситник В. П. Трансформація АПК України в ринкові умови / В. П. Ситник. - К. : ІАЕ, 2002. – 12 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 1977-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_06/part_06.

Про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів: Постанова від 22.05.96 р. № 549, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-96-п.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2009–2018 роки та на період до 2039 року. Державне агентство України з інвестицій та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/.

Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 №493/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiya.

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки : Постанова від 27.02.2013 р. № 187 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246812864&cat_id=246812855

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року від 19 вересня 2007 № 1158 / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 1. – Ст. 12.

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження від 17.10.2013 р. № 806-р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80

Про Державний бюджет України на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII / Верховна Рада України. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM