РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ольга Вікторівна Абакуменко, Лариса Олексіївна Коваленко, Наталія Андріївна Марченко

Анотація


У статті висвітлюються питання складових механізму національної інноваційної системи, місця бізнес-інкубаторів у цьому механізмі; проблеми створення академічних бізнес-інкубаторів у навчальних закладах та переваги їх функціонування; ролі академічного бізнес-інкубатору у розвитку малого і середнього бізнесу; складові майбутнього успіху учасників бізнес-інкубатора та критеріїв їх оцінки.

Ключові слова


інновації; інноваційна інфраструктура; бізнес-ідеї; бізнес-інкубатори; академічні бізнес-інкубатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Третьяк В. В. Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа [Електронний ресурс] / Третьяк В. В. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45477/23-Tretyak.pdf?sequence=1.

Global Innovation Index 2014 Conceptual Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=framework.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22 березня 2012 № 4618-17 [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Академічний бізнес-інкубатор: організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій : практ. посіб. / за заг. і наук. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : Принта, 2013. – 120 с.

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лютого 1993 № 2998-ХІІ [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.

Рогова Е. М. Бизнес-инкубаторы как элементы системы технологического трансфера российских университетов [Електронний ресурс]. / Е. М. Рогова – Режим доступу :

http://www.zdes.spbu.ru/content/2014/SEBC_publications/Rogova.pdf.

Доценко Н. В. Засоби підвищення життєздатності інноваційних процесів [Електронний ресурс]. / Н. В. Доценко. –Режим доступу : http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2014/REKS214/Dotsenko.pdf.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : Постанова від 27.08.2010 № 796 [Електронний ресурс]. / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF.

Куфтырев И. Г. Международный инкубатор университета Мэриленда [Електронний ресурс]. / И. Г. Куфтырев. – Режим доступу : http://www.int.unn.ru/files/2013/08/06.pdf.

Матвійчик-Соскіна Н. Практика діяльності бізнес-інкубаторів на базі інформаційних технологій: досвід європейських країн. / Н. Матвійчик-Соскіна // Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах. – К. : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 64 с.

Сорока М. В. Маркетингове забезпечення діяльності академічних бізнес-інкубаторівяк осередків малого бізнесу [Електронний ресурс]. / М. В. Сорока. – Режим доступу :

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12306/1/022_Marketingove%20zabezpech_159_166_706.pdf.

Академический бизнес инкубатор. Опыт Польши [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://inventure.com.ua/news/world/akademicheskij-biznes-inkubator-opyt-polshi.

Соловйов В. І. Теоретичні основи функціонування бізнес-інкубаторів [Електронний ресурс]. / В. І. Соловйов. – Режим доступу : http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/7_1.pdf.

Проданова І. І. Особливості створення, становлення та розвитку бізнес-інкубатора в Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. / І. І. Проданова. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2013_23_20.pdf.

Чухрай Н. І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні [Електронний ресурс]. / Н. І. Чухрай. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12705/1/068_Akadem%D1%96chne%20p%D1%96dpri%D1%94m_448_458_714.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM