ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Павлівна Миколайчук

Анотація


Досліджено зміст понять «стійкість», «економічна стійкість» та «економічний розвиток» підприємства у їх взаємозв’язку та взаємовпливі. Обґрунтовано сутність та складові процесу формування механізму економічної стійкості підприємства та обґрунтовано його значення для його економічного розвитку.

Ключові слова


стійкість; економічна стійкість; економічний розвиток; механізм економічної стійкості

Повний текст:

PDF

Посилання


Мізіна О. В. Оцінка економічної стійкості промислового підприємства на тактичному й стратегічному рівнях [Електронний ресурс] / О. В. Мізіна, І. М. Широкова // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 39-2. – Донецьк, 2011. –C. 168-173. – Режим доступу : http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/23669/1/168.pdf

Головач Т. В. Ризик та економічна стійкість підприємницьких структур / Т. В. Головач // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 2. Т. 2. – С. 38-41.

Іванов В. Д. Управління економічною стійкістю промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудівного комплексу) / В. Д. Іванов. – Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, Луганськ, 2005. – 266 с.

Колесніков А. П. Засади механізму забезпечення стійкого розвитку підприємст / А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – №3[41].– С. 97-100.

Євдокимова Д. М. Державне регулювання економічного розвитку: автореф. дис. … канд. екон. Наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Д. М. Євдокимова. – К., 2002. – 20 с.

Фещур Р. В. Економічна стійкість підприємства – становлення понятійного базису [Електронний ресурс] / Р. В. Фещур, Х. С. Баранівська. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18804/1/59-284-290.pdf.

Смолякова О. М. Уточнення змісту економічної стійкості підприємства та її складових / О. М. Смолякова // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – №108. – С. 221-228.

Кондаурова Д. С. Совершенствование механизма устойчивого развития промышленного предприятия /Д. С. Кондаурова // Экономика, управление, финансы: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). –Пермь : Меркурий, 2012. – С. 130-132.

Васюк Н. В. Формування механізму стійкого розвитку машинобудівних підприємств / Н. В. Васюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 125-128


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM