СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Olga Leonydyvna Davydenko Kyiv National economic University, Ukraine

Ключові слова:

інновація, інноваційний розвиток, активізація інноваційної діяльності, промислові підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки інноваційної активності промислових підприємств, визначенню стану та перспектив розвитку інноваційної діяльності. Розглянуто основні чинники, що впливають на розвиток сфери інноваційної діяльності в Україні та обґрунтовано об’єктивну необхідність створення умов для акумулювання інвестиційних ресурсів і посилення інноваційного потенціалу економіки.

Біографія автора

Olga Leonydyvna Davydenko, Kyiv National economic University

2 year student

Посилання

Antoniuk, L. L., Poruchnyk, A. M., Savchuk, V. S. (2003). Innovatsii : teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii[Innovations : theory, mechanism of development and commercialization] Kyiv : KNEU[in Ukrainian].

Bilokon, O. I "Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy" [Innovation activity of industrial enterprises of Ukraine]. – Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/publnauka_u.htm [in Ukrainian].

Bilokon, O. I /Dopovid/"Obstezhennia innovatsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy (za mizhnarodnoiu metodolohiieiu)" [A survey of innovative activity in the economy of Ukraine (according to the international methodology)]. – Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua /druk/publicat/kat_u /publnauka_u.htm [in Ukrainian]

Honta, O. I. (2015). Innovatsiinyi ta promyslovyi aspekty mizhrehionalnoi konverhentsii v Ukraini [Innovation and industrial aspects of the inter-regional convergence in Ukraine]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific Bulletin of Polissia, Chernihiv : CNUT, . - # 4 (4), P. 26–31[in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2003). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom : problemy, kontseptsii, metody [Innovative Development Management : Issues, Concepts, Methods]. Sumy : VTD "Universytetska knyha" [in Ukrainian].

Innovatsii v Ukraini : Yevropeiskyi dosvid ta rekomendatsii dlia Ukrainy [Innovations in Ukraine : European experience and recommendations for Ukraine]. Vol. 3. Innovatsii v Ukraini: propozytsii do politychnykh zakhodiv Ostatochnyi variant (proekt vid 19.10.2011) [Innovations in Ukraine : proposals for political activities The final version (draft of 19.10.2011)] (2011). Kyiv : Feniks (proekt YeS «Vdoskonalennia stratehii, polityky ta rehuliuvannia innovatsii v Ukraini» - EU project "Improvement of strategies, policies and regulatory innovations in Ukraine") [in Ukrainian].

Polkovnychenko, S. O., Levkivskyi, O. V., Levkivskyi, V. V. (2012). Otsinka innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Evaluation of innovation development of economy of Ukraine]. Naukovyi visnyk ChDIEU – Scientific Bulletin of CDIEU, # 2, P. 78–87 [in Ukrainian].

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy (shchodo stymuliuvannia innovatsiinoi diialnosti na terytorii Ukrainy)» [The explanatory note to the draft law "On Amendments to the Tax Code of Ukraine (regarding the stimulation of innovative activity in Ukraine)"]. – Retrieved from : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRm8De2vfKAhXTb.ZoKHUVyDcYQFgg-bMAA&url=http%3A%2F%2Fw1.c1.rada.gov.ua%2Fpls%2-Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D51799%26pf35401%3D309247&usg=AFQjCNGLrMqlA2op7mTZwHLZ8d1dXX6UGg&sig2=6I0EulU0USXY6AP5MaXEKg [in Ukrainian].

Priorytety innovatsiinoi polityky Ukrainy [Priorities for Innovation Policy of Ukraine].– Retrieved from : http://investycii.org/investuvanya/konferentsiji/problemy-formuvanya-ta-rozvytku-inovatsijnoji-infrastruktury/priorytetyinovatsijnoji-polityky-ukrajiny.html [in Ukrainian].

Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy [The program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine].– Retrieved from : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247809587&cat_id=246711250.

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu : "Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv" : Postanova VR Ukrainy [On Recommendations of parliamentary hearings on the topic : "The strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020 under conditions of globalization challenges" : Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy– Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. (2011). № 11 [in Ukrainian].

Reitynh konkurentospromozhnosti Ukrainy [Ukraine Competitiveness Ranking]. – Retrieved from : http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-pidnyalasya-na-76-misce-u-svitovomu-reytingu-konkurentospromozhnosti-150017_.html. [in Ukrainian]

Khariv, P. S. (2003). Innovatsiina diialnist pidpryiemstva ta ekonomichna otsinka innovatsiinykh protsesiv [Innovative activity of enterprises and economic evaluation of innovative processes]. Ternopil : ―Ekonomichna dumka‖ [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Як цитувати

Davydenko, O. L. (2017). СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 2(4(8), 215–223. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/95360