ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Автор(и)

  • Ірина Олексіївна Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3626-4377
  • Наталія Володимирівна Цимбаленко Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2484-5126
  • Олексій Сергійович Тарасенко Київський національний університет технологій та дизайну, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3024-1385

Ключові слова:

вища освіта, заклад вищої освіти, державно-приватне партнерство, етапи реалізації механізму державно-приватного партнерства

Анотація

Актуальність теми дослідження. Державно-приватне партнерство є механізмом, застосування якого у сфері вищої освіти та науки дозволяє підвищити ефективність функціонування ЗВО на основі розвитку партнерських відносин між державою, бізнес-партнерами та ЗВО. Постановка проблеми. Використання переваг від взаємодії держави і бізнесу через застосування механізму державно-приватного партнерства з метою вирішення стратегічних завдань розвитку вищої освіти та науки в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності, умов і переваг застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері освіти присвячено праці таких науковців, як: Джандосова Р. Д. [1], Сьянов О. В., Степанов О. О. [2], Дмитрієва Є. О. [3], Іванова Ю. В. [4], Захаров М.М., Черданцев В. П., Тронина М. В. [5], Ляховець О. О. [6]. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Зважаючи на особливості організації освітнього процесу та наукової діяльності в закладах вищої освіти, враховуючи інтереси та можливості бізнес-партнерів, спрямованість проектів у сфері державно-приватного партнерства на задоволення інтересів третіх осіб, зроблено висновок про необхідність цілеспрямованого пошуку потенційних приватних партнерів, що потребує удосконалення процесу практичної реалізації таких проектів. Постановка завдання. Удосконалення процесу реалізації механізму державно-приватного партнерства з урахуванням особливостей таких проектів у сфері вищої освіти та науки. Викладення основного матеріалу. Для підвищення ефективності процесу імплементації проектів державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти в Україні запропоновано послідовність процедур реалізації проектів державно-приватного партнерства; обґрунтовано необхідність удосконалення та розвитку відповідного забезпечення (законодавчого, організаційного, нормативно-правового, кадрового). Висновки. Оскільки державно-приватне партнерство є механізмом, реалізація якого передбачає здійснення приватних інвестицій у освітню сферу, то важливою умовою ефективності його імплементації та функціонування є удосконалення відповідних процедур, створення необхідного законодавчого, нормативно-правового, ресурсного та організаційного забезпечення.

Біографії авторів

Ірина Олексіївна Тарасенко, Київський національний університет технологій та дизайну

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Наталія Володимирівна Цимбаленко, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Олексій Сергійович Тарасенко, Київський національний університет технологій та дизайну

аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Джандосова, Р. Д. О государственно-частном партнерстве в сфере образования / Р. Д. Джандосова // Креативная экономика. – 2007. – Том 1. – № 12. – С. 88-89.

Сьянов, А. В. Современные формы государственно-частного партнерства в сфере образования (на примере Кемеровского филиала МЭСИ) / А. В. Сьянов, А. А. Степанов / Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 2 (14).– С. 24-29.

Дмитриева, Е. А. Развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего профессионального образования [Электронный ресурс] / Е. А. Дмитриева : автореф. дис. канд. экон. наук.: 08.00.05 / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2012. - Режим доступа: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/ 2094/file/DmitrievaEA.pdf.

Иванова, Ю. В. Государственно-частное партнерство в сфере образования [Электронный ресурс] / Ю. В. Иванова. - Режим доступа: http://www.econom. stateandregions.zp.ua/journal/2013/1_2013/42.pdf.

Захаров, Н. Н. Государственно-часное партнерство в сфере образования – социально-экономический аспект / Н. Н. Захаров, В. П. Черданцев, М. В. Тронина // Экономические науки. Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6.– С. 340-343.

Ляховець, О. О. Державно-приватне партнерство у вищій освіті як інституційна складова модернізації економіки / О. О. Ляховець // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4 (53).– С. 71-78.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

Государственно-частное партнѐрство в инфраструктуре. Практическое руководство для органов государственной власти [Электронный ресурс] / Джеффри Делмон. – Режим костура: http://www.fa.ru/org/chair/gchp/ Documents/biblio/Делмон%20public_private_partner.pdf.

Офіційний сайт МОН України. Державно-приватне партнерство [Електронний ресурс] – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavno-privatne-partnerstvo.

Закон України «Про державно-приватне партнерство» [Електронний ресурс] - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (01.11.2018).

Ткаченко, И. Н. Управление портфелем проектов государсьвенно-частного партнерства с позиции стейкхолдерского подхода / И. Н. Ткаченко, Л. А. Рпменская, М. В. Евсеева // Журнал научных публикаций «Дисскусия». – 2013. – № 9 (39). - С. – 95-103.

##submission.downloads##

Як цитувати

Тарасенко, І. О., Цимбаленко, Н. В., & Тарасенко, О. С. (2019). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 26–32. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/177836

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають