НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Петер Якубек, Ірина Василівна Шапошникова, Костянтин Сергійович Шапошников

Анотація


Актуальність теми дослідження. Ключовим чинником соціально-економічного, інституційного, політичного та культурного розвитку будь-якої країни є освіта. У свою чергу, реалізація концепції сталого розвитку є одним із завдань формування інформаційної економіки та залежить від якісних характеристик людського капіталу. Постановка проблеми. У зв’язку з швидким зростанням ринку інноваційної продукції та високим рівнем його конкуренції доцільним є пошук стратегічних напрямів забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти шляхом дослідження світового досвіду та перспективних напрямів його адаптації в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні положення щодо розвитку вищої освіти в Україні знайшли відображення в розробках таких вітчизняних та зарубіжних фахівців як: В. Авер’янова, Г. Атаманчук, О. Васильєвої, М. Вебер, Д. Зеркін, О. Овчарук, А. Стадник, Є. Суліми, Н. Холявко, В. Цвєтковогом, С. Шкарлета, О. Якименка та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до адаптації світового досвіду щодо розвитку вищої освіти в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методологічні підходи до адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти у період становлення інформаційної економіки в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено особливості розвитку вищої освіти у країнах світу. Систематизований методологічний підхід до визначення напрямів інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки. Виокремлено напрями адаптації світового досвіду в Україні. Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в інформаційній економіці: структурно-функціональні, інформаційно-комунікаційні, науково-інноваційні, фінансові, мотиваційні, темпологічні, інституційні.

Ключові слова


вища освіта; розвиток, інформаційна економіка; інновації; державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.

Кобилянська, І. В. Організація системи освіти в Іспанії / І. В. Кобилянська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". - 2011. - № 4. - С. 60-65.

Захаревич Г. О. Державне кредитування здобуття вищої освіти : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. О. Захаревич // Економiчний ча-сопис-XXI.  2011.  № 9-10.  С. 41-44. – Режим доступу : httр://sоskіn.іnfо/еа/2011/9-10/201117.html.

Shestakovska T., Kholiavko N. The Economic and Legal Mechanism of Commercialization of R&DResults. Economics & Education. International Scientific Journal. Vol. 3, Issue 1. Riga, 2018p.23-29.

Brаdlеy J. Іntеgrіty іn hіghеr еduсаtіоn mаrkеtіng? А tyроlоgy оf mіslеаdіng dаtа-bаsеd сlаіms іn thе unіvеrsіty рrоsресtus. Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl fоr Еduсаtіоnаl Іntеgrіty. 2013. Vоl. 9. Nо. 2. Dесеmbеr. Р. 74–88.

Холявко Н. І. Пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ України / Н. І. Холявко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(1). - С. 173-181.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM