КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Катерина Миколаївна Конакова Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, Україна https://orcid.org/0000-0003-2820-3902

Ключові слова:

нвестиційна привабливість національної економіки, інвестиційна політика, цілі, завдання, напрями інвестиційної політики

Анотація

Актуальність теми дослідження. Підвищення рівня інвестиційної привабливості національної економіки є завданням інвестиційної політики як складової державної економічної політики, що тісно пов'язане зі стратегією економічного та соціального розвитку України, з планами та програмами збільшення темпів економічного росту, розвитку промисловості, впровадження наукових розробок у виробничі процеси. Все це потребує залучення інвестиційних ресурсів та зумовлює необхідність проведення ефективної інвестиційної політики. Постановка проблеми. Формування передумов трансформації державного регулювання інвестиційних процесів при визнанні доцільності підвищення рівня інвестиційної привабливості зумовлює необхідність упорядкування місця держави у цій сфері. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний внесок у процес дослідження інвестиційної привабливості внесли А. Асаул, М. П. Бутко, В. Г. Горник, І. В. Гришина, Н. В. Дацій, С. В. Захарін, О. В. Носова, О. Сталінська, С.А. Гуткевич, Н. Макарій, Т. В. Момот, М. Лільова, Н. Ю. Рекова, Д. А. Удалова, С. В. Степаненко, Л. Л. Тарангул, Н. М. Якупова та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не дивлячись на значні напрацювання вчених стосовно підвищення інвестиційної привабливості національної економіки та дій різник гілок влади у цьому контексті, потребують уточнення складові інвестиційної політики України у сучасних умовах посилення факторів нестабільності. Постановка завдання. Нині для відновлення економічної стабільності в Україні, підвищення темпів економічного зростання, модернізації виробництва, створення умов для структурної перебудови економіки необхідна реалізація цілей та завдань державної інвестиційної політики в частині збільшення обсягів залучених інвестицій та активізації попиту на інвестиційні ресурси. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовані мета, цілі, завдання, пріоритетні напрями інвестиційної політики України. У межах пріоритетних напрямів конкретизовано управлінські заходи з підвищення дієвості державної інвестиційної політики України. Висновки. Державна інвестиційна політика повинна: забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків; сприяти диверсифікації інвестиційних ресурсів, їх ефективному використанню в частині інвестиційного забезпечення структурної перебудови економіки, розвитку наукомістких галузей економіки, підвищення рівня та тривалості життя населення України тощо.

Біографія автора

Катерина Миколаївна Конакова, Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки

аспірантка

Посилання

Мельниченко, О. А. Вплив державної інвестиційної політики на соціально-економічний розвиток України та її регіонів / О. А. Мельниченко // International Journal Innovative Technologies in Economy. – 2017. – № 1. – С. 68-73.

Загородній, А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Водянов, У. Новые инструменты государственного регулирования инвестиций / У. Водянов // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 5. – С. 94–95.

Кондрашова, М. В. Теоретичні основи формування державної інвестиційної політики на рівні регіону М. В. Кондрашова // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. – 2008. – № 2. – С. 118–121.

Пшенична, В. П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України: дис. … канд.. екон. наук: 08.00.03 / В. П. Пшенична. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управління, 2011. – 205 с.

Сергеев, И. В. Организация и финансирование инвестиций / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова, В. В. Яновский. – М. : Финансы и кредит, 2000. – 400 с.

Господарський кодекс [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Снарская, А. В. Влияние государственного регулирования на институциональные изменения и развитие инвестиций / А. В. Снарская // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – Том 7. – № 4 А. – С. -24.

Грацинская, Г. В. Влияние уровня социальной справедливости в обществе на интенсивный климат в регионе / Г. В. Грацинская, В. Ф. Пучков. – Журнал правовых и экономических исследований. – 2016. – № 2. – С. 135-137.

##submission.downloads##

Як цитувати

Конакова, К. М. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 110–117. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/178008

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ