СУЧАСНИЙ СТАН МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Автор(и)

  • Валентина Вікторівна Виговська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8632-9656
  • Владислав Віталійович Музика Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2666-4617
  • Елена Борисовна Малей Полоцкий государственный университет, Ukraine

Ключові слова:

мисливське господарство, Чернігівщина, мисливські угіддя, користувачі мисливських угідь

Анотація

Актуальність теми дослідження. Негативні тенденції розвитку мисливського господарства актуалізують пошук шляхів підвищення ефективності його функціонування, зокрема на основі всебічного аналізу показників діяльності мисливських господарств в Чернігівській області. Постановка проблеми. В останні роки розвиток мисливської галузі характеризується високим рівнем збитковості, що об’єктивно вимагає вивчення причин, які спричинили такий стан. Отже, дослідження основних тенденцій розвитку мисливського господарства Чернігівської області має вагоме практичне значення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти функціонування мисливської галузі досліджували такі вчені: А. Башта, В. Бондаренко, В. Бурмас, Г. Говда, А. Дейнека, І. Делеган, О. Проців та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребують питання забезпечення ефективного розвитку мисливської галузі та її прибутковості. Окрему увагу необхідно приділити вивченню стану та тенденцій розвитку мисливського господарств у регіональному розрізі. Постановка завдання. Комплексний аналіз стану мисливського господарства Чернігівської області дасть змогу виявити основні проблеми, що уповільнюють його розвиток, та окреслити можливі шляхи їх вирішення. Виклад основного матеріалу. У цій статті проана-лізовано стан та тенденції розвитку мисливського госпо-дарства Чернігівської області. Встановлено, що діяльність мисливських господарств області характеризується нераціональним використанням природних ресурсів та збитковістю. Висновки. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування мисливської галузі, зокрема: збільшення кількості користувачів мисливських угідь, які будуть зацікавлені в раціональному та прибутковому веденні мисливства; реалізація заходів щодо зростання чисельності мисливських тварин шляхом їх розведення та розселення; вдосконалення процесу управління популяціями диких тварин; створення сприятливих умов для розвитку мисливського туризму.

Біографії авторів

Валентина Вікторівна Виговська, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Владислав Віталійович Музика, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Елена Борисовна Малей, Полоцкий государственный университет

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой учета, финансов, логистики и менеджмента

Посилання

Бондаренко, В. Д. Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрями їх вирішення / В. Д. Бондаренко, Е. М. Різун // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 14. – С. 180–184.

Говда, Г. А. Особливості діяльності мисливських господарств та їх вплив на облік витрат / Г. А. Говда, Л. Г. Медвідь // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 2 (45). – С. 58–63.

Гуль, І. Г. Принципи мисливської політики України / І. Г. Гуль // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 118–122.

Дейнека, А. М. Стан і перспективи розвитку мисливського господарства / А. М. Дейнека, В. Р. Бурмас // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 78–94.

Державна служба статистики України: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%202016.pdf.

Івануса, А. В. Аналіз ведення мисливського господарства підприємствами Львівської області / А. В. Івануса // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 108–112.

Кульчицька, Е. Міжнародні тенденції розвитку мисливського туризму / Е. Кульчицька // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 151–159.

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 № 1478-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14.

Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 № 2894-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2894-14.

Проект моделі реформування і розвитку мисливського господарства України. Жовтень 2015 [Електронний ресурс] / М. О. Мироненко та ін. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/enpifleg/ss-65435331.

Статистична звітність Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Форма 2 –ТП Мисливство за 2013–2017 рр.

Щербина, І. О. Еколого-економічні шляхи оптимізації структурно-функціональної організації системи мисливського господарства України / І. О. Щербина, І. В. Наконечний // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 14. – С. 697–702.

Яворська, А. В. Мисливське господарство як напрям розвитку місцевих промислів / А. В. Яворська // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – № 1-2(2). – С. 355-363.

##submission.downloads##

Як цитувати

Виговська, В. В., Музика, В. В., & Малей, Е. Б. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Науковий вісник Полісся, (1(17), 118–125. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/179703

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА