СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-15-21

Ключові слова:

державне регулювання, світовий досвід, інноваційний розвиток, охорона здоров’я, медичні послуги, медичне обслуговування

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті досліджено питання необхідності наукового осмислення та практичного розв’язання проблем, пов’язаних з державним регулюванням галузі охорони здоров’я в умовах динамічних змін інформаційного суспільства.
Постановка проблеми. З огляду на те, що в умовах інформаційної економіки відбувається системне збільшення психологічного, емоційного та фізичного навантаження на людину, питання охорони здоров’я та розробки комплексу заходів щодо державного регулювання інноваційного розвитку даної сфери набувають особливої гостроти та актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами формування та вдосконалення процесів державного регулювання сфери охорони здоров’я займалися такі вчені, як: В. Бакуменко, Ю. Бережна, М. Білинська, З. Гладун, О. Гонта, О. Дем’янчук, Т. Дігтяр, Т. Камінська, В. Маличенко С., З. Надюк, В. Пашков, В. Ребкало, І. Рожкова, В. Романов, О. Худоба, Н. Ярош та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Водночас, не зважаючи на вагомі напрацювання, досі не сформовано ефективної моделі імплементації переваг світового досвіду у механізм державного регулювання даної сфери, а тому це питання потребує подальшого дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз світового досвіду державного регулювання сфери охорони здоров’я провідних країн світу та виявлення існуючих проблем і протиріч, що виникають у процесі їх функціонування, формування можливих напрямів адаптації його окремих складових частин з урахуванням існуючих тенденцій та пріоритетів.
Виклад основного матеріалу. У більшості країн Європи на даний час зараз ведеться пошук найбільш економічних шляхів при створенні соціальних програм, і навіть в разі певних ризиків, таких як довгострокове медичне обслуговування, держава все частіше втрачає лідируючу роль. В цілому ж, лише за умови ефективного поєднання дієвих інструментів державного регулювання сфери охорони здоров’я та стимулювання ринкових механізмів її розвитку можна досягти якісно нового рівня її функціонування.
Висновки. В зв’язку з цим, вивченню світового досвіду державного регулювання сфери охорони здоров’я провідних країн світу, а також імплементації його окремих складових з урахуванням сформованих тенденцій розвитку сфери приділена особлива увага.

Біографії авторів

Максим Забаштанський, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму, кафедра управління персоналом та економіки праці

Дмитро Драгунов, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці

Юрій Ридзель, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці

Сергій Журман, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидат економічних наук, доцент кафедри математики та економіки

Посилання

Євсєєва, О. О. Особливості механізму регулювання розвитку сфери послуг України в умовах глобалізації / О. О. Євсєєва // Економічний простір. – 2014. – № 92. – С. 115-125.

Комаров, Ю. М. Медицинское страхование: опыт зарубежного здравоохранения / Ю. М. Комаров // Вестник государственного социального страхования. – 2005.– № 1. – С. 66.

Кравченко, О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття «механізм державного управління» [Електронний ресурс] / О. М. Кравченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php=56.

Малиновський, В. Я. Державне управління: навч. посібн. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.

Сахно, Є. Ю. Державне регулювання сфери послуг / Є. Ю. Сахно, К.В. Лазовська // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2012. – № 1 (13). – С. 20-25. Чечель, О. М. Принципи та механізм державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. М. Чечель // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 103-111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamcudu_2013_2_18.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Забаштанський, М., Драгунов, Д., Ридзель, Ю., & Журман, С. (2021). СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Науковий вісник Полісся, (2(18), 015–021. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-15-21

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ