ГЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-57-64

Ключові слова:

регіональна економіка, інституціоналізм, інституціональні процеси, регіональний розвиток, школи інституціоналізму, інституціональне середовище

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності дослідження наукового фундаментального підґрунтя для становлення та розвитку інституціоналізму на впровадження його основ в сучасний регіоналізм в Україні.
Постановка проблеми. Для удосконалення інституційної структури економіки регіонів необхідним є здійснення аналізу фундаментальних основ інституціоналізму в регіональній економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження базуються на працях видатних зарубіжних вчених, як Т. Веблен, К. Ейрс, Д. Норт, Дж. Ходжсон, Дж. Серл, Г. Спенсер, К Менгера та вітчизняних О. Амоши, Б. Буркинського, М. Бутка, С. Вовканича, В. Геєця, Б. Данилишина, М. Долішнього, В. Загорського, Е. Лібанової, І. Манцурова, М. Максимчука, А. Олейник, П. Саблука, В. Сіденка, А. Чухна.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз ключових теоретичних питань формування категоріального апарату інституціоналізму довів необхідність окреслення його оновних дефініцій через призму децентралізаційних чинників, які відбуваються в Україні та не були акцентовані донині.
Постановка завдання. Здійснити характеристику основних теоретичних аспектів розвитку інституціоналізму та його вплив на розвиток продуктивних сил в Україні.
Виклад основного матеріалу. Основні децентралізаційні зміни, які відбуваються в нашому суспільстві довели, важливу роль громади у реалізації можливостй людського потенціалу, але є потреба у реалізації розвитку інституту державно-приватного партнерства, розвитку інститутів громадянського суспільства, релігійних осередків, удосконалювати вектори взаємодії та заохочувати соціальну відповідальність бізнесу.
Висновки. Інституціональне середовище не є ідеальним середовищем, проте національна економіка має прагнути до формування інституціональної основи, яка б сприяла покращенню умов функціонування її суб’єктів. Розвиток економіки перебуває у взаємозалежності з формуванням інституційної основи економіки, її комплементарних інститутів.

Біографія автора

Юлія Харченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат наук з державного управління, , доцент кафедри менеджменту та державної служби, докторант

Посилання

Усюк, Т. В. Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва / Т. В. Усюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 4. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_29.

Тарушкин, А. Б. Институциональная экономика: учебное пособие / А. Б. Тарушкин. – СПб. : Питер,2004. – 368с.

Чубарь, О. Г. Інститути та інституціональне: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку / О. Г. Чубарь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 3 (40). – С. 98–104.

Саблук, П. Т. Інституційні засади трансформацій в аграрній сфері: доп. на 13–х річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 20-21 червня 2011 р. / П. Т. Саблук. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2011. – 64 с.

Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; под ред. В. В. Мотылева ; пер. с англ. С. Т. Сорокина. – М. : Прогресс, 1984. – 348 с.

Дементьев, В. В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? / В. В. Дементьев // ТЕRRА ECONOMICUS. – 2009. – Т. 7, № 1. – С. 13–30.

Поченчук, Г. М. Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України / Г. М. Поченчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 835. - С. 298–304

Серл Дж. Что такое институт? / Дж. Серл // Вопросы экономики. – 2007. – № 8. – С. 16.

Заруцький, І. Д. Диференціація складових інституційного середовища щодо впливу на функціонування підприємств АПК [Електронний ресурс] / І. Д. Заруцький // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2009. – № 21. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/43Zaruts. Htm.

Вебер, М. Хозяйство и общество / пер. с нем.; под научн. ред. Л. Г. Ионина. – М. : ГУВШЭ, 2010. – 456 с.

Маркс, К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М., 1960. – Т. 23: Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. – 772 с.

Durkheim, E. (1892). Quid Secundatus politicae scientiae instituendae contulerit. Burdigalae Gournoilhou.

Веблен, Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М., 1984. – 110 с.

Тарасова, І. І. Дослідження теорії інституціоналізму в управлінні економічними та суспільними інститутами / І. І. Тарасова // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 11-14.

Moore, B. (1966). The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of The Modern World. Boston, 1966.

Myrdal, G. (1968). Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. N.-Y.

Институциональная экономика : учебник / под. общ. ред. А. Олейника. – М. : ИНФРА. – М, 2007. – 704 c.

Олейник, А. Н. Институциональная экономика : учебник / А. Н. Олейник. – М. : ИНФРА – М, 2007. – 416 c.

Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Харченко, Ю. (2021). ГЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ У СТАНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (2(18), 057–064. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-57-64

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ