DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-85-96

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ

Костянтин Федченко

Анотація


Актуальність теми дослідження. Останніми роками економіка України характеризується нестабільністю фінансово-економічних показників її розвитку, суттєвим впливом факторів зовнішнього середовища та мінливістю політичної ситуації в країні. Це призводить до зниження темпів економічного розвитку, соціальної напруженості в країні та загострення економічної кризи. В цих умовах важливого значення набуває постійний моніторинг динаміки зміни основних показників, що визначають стан економічного розвитку, своєчасне застосування превентивних заходів по мінімізації негативного впливу основних її дестабілізуючих факторів.
Постановка проблеми. Відсутність ефективного інструментарію забезпечення макроекономічної рівноваги в країні та повного набору індикаторів її оцінювання зумовлює потребу в розробці інтегрального показника макроекономічної стабільності та його використання в подальшій державній економічній політиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти оцінювання рівня макроекономічної стабільності досліджені в наукових працях О. І. Барановського, О. С. Білоусова, І. А. Канцір, Г. П. Клімова, О. Д. Рожко та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день питання оцінювання рівня макроекономічної стабільності потребують більш системного та ґрунтовного дослідження. В науковій літературі наявна значна кількість підходів до оцінювання окремих аспектів макроекономічної стабільності, в той час ґрунтовні комплексі підходи до визначення її інтегрального значення відсутні.
Постановка завдання. Основним завданням дослідження є порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення макроекономічної стабільності.
Виклад основного матеріалу. В роботі наведені основні показники макроекономічної стабільності країни, проведений їх горизонтальний аналіз.
Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок про те, о стабільність національної економіки є комплексним поняттям ґрунтовне дослідження якого має вирішальне значення на етапі стратегічного та тактичного планування ключових факторів розвитку національної економіки. Зроблено висновок про вагомий вплив макроекономічної стабільності на обсяг ВВП в країні.


Ключові слова


макроекономічна стабільність; економічний розвиток; ВВП; оцінювання; фінансовий дисбаланс

Повний текст:

PDF

Посилання


Netholding [Електронний ресурс]: [Інтернет-портал]. – Електронні дані. – Режим доступу : https://net.dn. ua/money/stat.php.

Державна служба статистики України . – Електронні дані офіційного веб-сайту. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Динаміка платіжного балансу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://old.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=19208301.

Звєряков, М. І. Банківський та реальний сектори економіки України : оцінка взаємозв’язків і детермінанти розвитку / М. І. Звєряков, Л. В. Жердецька // Економіка України. – 2017. – № 10 (671). – С. 31-48.

Луняков, О. В. Формування, аналіз та регулювання дисбалансів у фінансовому секторі економіки України : дис. … доктора економ. наук : 08.00.08 / О. В. Луняков; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України». – Суми, 2013. – 480 c.

Люльов, О. В. Макроекономічна стабільність національної економіки: соціальні, політичні та маркетингові детермінанти : дис. … доктора економ. наук : 08.00.03 / О. В. Люльов. – Суми, 2018. – 448 с.

Мінфін. – Електронні дані офіційного веб-сайту. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/.

Мірошниченко, Г. О. Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності банківської системи / Г. О. Мірошниченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – № 39. – С. 135-142.

Новосьолова, О. С. Фінансові дисбаланси в економічній системі держави : дис. … кандидата економ. наук : 08.00.08 / О. С. Новосьолова : ТНЕУ. – Херсон, 2017. – 222 с.

Омельченко, О. І. Аналіз та регулювання грошової маси України / О. І. Омельченко, О. М. Рац // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/pdf/3_2018/54.pdf.

Попов, І. В. Проблемні аспекти забезпечення стабільності фінансової системи України / І. В. Попов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 11. – С. 77-80.

Прохорова, В. В. Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва / В. В. Прохорова, О. В. Божанова, С. А. Мушникова // Економічний вісник НГУ. Серія : Фінанси галузі і підприємства. – 2018. – № 4. – С. 84-93.

Сніжко, О. В. Ієрархія фінансової нестабільності / О. В. Сніжко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 2. – С. 29-33.

Чирак, І. М. Монетарна політика за умов фінансової нестабільності (на прикладі України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / І. М. Чирак; ТНЕУ. – Тернопіль, 2014. – 20 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM