КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-126-131

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційний процес, інвестиційний потенціал, сільське господарство, моніторинг

Анотація

Актуальність теми дослідження. Необхідність розробки та впровадження політики управління інвестиційним потенціалом сільського господарства обумовлена використанням нових технологій, активізацією інвестиційної діяльності, розробкою нових механізмів управління фінансовими ресурсами.
Постановка проблеми. Управління інвестиційними процесами в сільському господарстві має відповідати викликам сучасності, враховувати специфіку і підвищену ризикованість сільськогосподарського виробництва та сприяти позиціонуванню вітчизняного сільськогоспо-дарського виробника як конкурентоспроможного суб’єкта світового аграрного ринку. Це стосується, перш за все, удосконалення процесу управління інвестиційним потенціалом сільського господарства
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики управління інвестиційним потенціалом сільського господарства присвячені праці таких вітчизняних вчених, як Лукінов І., Пасхавер Б., Онищенко А., Захарін С., Марчук М., Андрушків І. Стеченко Д. та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблеми управління інвестиційним потенціалом сільського господарства та реалізації відповідної державної політики до сьогодні залишається невирішеним питанням.
Постановка завдання. Метою статті є визначення концептуальних положень розробки політики управління інвестиційним потенціалом сільського господарства як складової загальної інвестиційної політики розвитку галузі.
Виклад основного матеріалу. Обґрунтовано доцільність розробки та реалізації політики управління інвестиційним потенціалом сільського господарства. Визначено фактори впливу на інвестиційний потенціал сільського господарства. Розглянуто базові положення реалізації зазначеної політики на національному, регіональному та мікрорівні, запропоновано впровадження моніторингу інвестиційного потенціалу.
Висновки. Ефективне використання інвестиційних можливостей та виважена політика управління ними дасть змогу забезпечити стале економічне зростання сільського господарства.

Біографія автора

Ірина Косач, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Посилання

Безп’ята, І. В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки: монографія / І. В. Безп’ята. – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет. – 2016. – 338 с.

Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. М. : Книжный мир, 1999. – 895 с.

Месель-Веселяк, В. Я. Удосконалення економічних відносин учасників інтегрованих формувань // Економіка АПК. – 1998. – № 12. – С. 19-21.

Саблук, П. Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України/ П. Т. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 4–28.

Стежко, Н. В. Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку : автореф. дис. д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 / Н. В. Стежко. - Київ: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2015. - 37 с.

Україна у цифрах: статистичні збірники за 2009-2018 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm (дата звернення: 15.08.2019). 7. Шамота, Г. М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Шамота // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4499.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Косач, І. (2021). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Науковий вісник Полісся, (2(18), 126–131. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-126-131

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА