ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЦІЛІСНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ СТРУКТУР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-157-162

Ключові слова:

цілісність, теорії організацій, соціально-трудова структура.

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасна людина, яка вже ввібрала в себе принципи, цінності, дух і психологію тих організацій, з якими її пов’язало життя раніше, становить певну перешкоду у життєздатності організації у зв’язку з привнесенням нею неузгодженостей у налагодження соціальної та трудової взаємодії. Постановка проблеми. Перенасичення бізнес-середовища інформацією викликає організаційний хаос, який перешкоджає досягненню цілей організації. Науковим підґрунтям для вирішення цієї проблеми є дослідження сутності принципу цілісності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи цілісності заклали представники класичних теорій організації (Ф. Тейлор, А. Файоль, М. Вебер), організаційної концепції «людських відносин» (Е. Мейо, Д. Макгрегор), ситуаційних теорій організації (П. Лоуренс, Дж. Лорш).
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На кожному з відомих чотирьох етапів розвитку теорії організацій специфічний прояв та оформлення принципу цілісності не досліджувалось в залежності від превалюючих у певний період часу факторів розвитку організацій та недостатньо враховували аспекти соціальної взаємодії учасників трудових процесів. Постановка завдання. Визначити характерні ознаки кожного із періодів розвитку теорії організацій в контексті принципу цілісності. Визначити сутність принципу цілісності соціально-трудових структур на сучасному етапі управління організаціями. Виклад основного матеріалу. На першому етапі принцип цілісності здебільшого був оформлений такими його аспектами, як єдність та гармонія. На другому етапі принцип цілісності оформлюється через принцип інтеграції. Третій та четвертий етапи розвитку організацій пов’язані із трансформацією наукового погляду на організацію, як «відкриту систему». Запропоновано виділяти п’ятий етап розвитку теорій організацій, для якого характерною ознакою є врахування в управлінні організацією різноманітності соціальних проявів. Висновки. На п’ятому етапі розвитку теорій організації призначення принципу цілісності соціально-трудових структур полягає у забезпеченні узгодженості різноманітних соціальних інтересів груп персоналу з метою збалансованості трудових результатів.

Біографія автора

Станіслав Савін, Херсонський національний технічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Тейлор, Ф. Научная организация труда / Ф. Тейлор. – М. : НКПС Транспечать, 1924. – 292 с.

Henri Fayol. Administration Industrielle et Générale, 1916. Анри Файоль. Общее и промышленное управление. Перевод на русский язык: Б. В. Бабина-Кореня. - М., 1923. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. - 28.08.2012. URL: https://gtmarket.ru/ laboratory/basis/5783 .

Mayo, E. The Human Problems of an Industrial Civilization / E. Mayo. – L., 1949. – P. 18.

McGregor D. The Human Side of Enterprise / McGregor D. - New York: McGraw-Hill, 1960. – 256 р.

Татарінов, Є. В. Розвиток психологічних поглядів на управління організацією [Електронний ресурс] / Є. В. Татарінов, В. Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 6. - С. 292-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_6_58.

Занковский, А. Н. Организационная психология: учебное пособие для вузов по специальности “Организационная психология” / А. Н. Занковский. – 2-е изд. – М. : Флинта: МПСИ, 2002. – 648 с.

Thomas, D. A. Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing Diversity / D. A. Thomas, R. J. Ely // Harvard Business Review. -1996. - Vol. 74 . - №. 5. - P. 79-91.

Steinmetz, B. Diversity Management und Antidiskriminierung / B. Steinmetz, G. Vedder. - Weimar: Bertuch Verlag GmbH, 2007. - 136 p.

Менеджмент многообразия в гетерогенньгх организациях / М. Н. Певзнер, П. А. Петряков, В. В. Стадник, У. Альгермиссен. – Хмельницкий : ФОП АС Гонга, 2016. - 354 с.

Anders, V. Diversity und Diversity Management in Berliner Unternehmen Im Fokus: Personen mit Migrationshintergrund. Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen empirischen Studie. / V. Anders, R. Ortlieb, H. Pantelmann, D. Reim, B. Sieben, S. Stein. - München und Mering: Reiner und Hampp Verlag, 2008.

Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel /intro2.php.

Савін, С. Ю. Цілісність соціально-трудових структур / С. Ю Савін // Вісник Хмельницького національного університету. - 2017. - № 1. - С. 156-159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Савін, С. (2021). ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЦІЛІСНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ СТРУКТУР. Науковий вісник Полісся, (2(18), 157–162. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-157-162

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ