ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА КРАЇН

Автор(и)

Ключові слова:

Європейський Союз, сільські території, сільське господарство, агробізнес, зайнятість, диверсифікація, державна підтримка, інвестиційна діяльність, капітал

Анотація

Актуальність теми дослідження. Фундаментальна основа розвитку сільських територій спрямована на підтримку демографічної бази для відтворення сільського населення, зміцнення регіональної продовольчої безпеки, збереження культурно-історичної спадщини, забезпечення екологічної рівноваги.
Постановка проблеми. Розвиток сільських територій будь-якої країни йде за індивідуальним сценарієм, кожна державна політика, націлена на: національні пріоритети, ресурсний і виробничий потенціал територій та ін.. Виходячи з цього, особливий науковий інтерес представляє вивчення зарубіжного досвіду розвитку інвестування сільського господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення проблем інвестиційного розвитку сільського господарства відображено у наукових розробках багатьох вчених, таких як: Дж. Кейнса, І. Сакса, К. Р. Макконела, С. Л. Брю, Л. Дж. Гітмана, П. Массе, А. Лаффер, В. Андрійчук, І. О. Бланка та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Так як інструменти фінансового забезпечення сільського господарства потребують розвитку принципів державно-приватного партнерства та цілісної системи, це питання залишається актуальним в умовах вітчизняної практики.
Постановка завдання. На даному етапі розвитку економіки сільськогосподарське виробництво України не являється привабливим об'єктом для інвестування. Для цього доцільно провести аналіз нинішнього стану інвестиційної діяльності в аграрній галузі економіки інших країн.
Виклад основного матеріалу. В статті досліджено досвід країн ЄС і США, наведено особливості державного регулювання, кредитування сільського господарства, на національному рівні в країнах ЄС і США не існує єдиної банківської політики, існує безліч зарубіжних наукових підходів.
Висновки. Система механізмів державного регулювання аграрної галузі в розвинених зарубіжних країнах базується не стільки на стимулюванні виробництва, а на вирішенні соціальних завдань, таких, як підтримка рівня доходів фермера, розвиток сільської інфраструктури, природоохоронні заходи.

Біографії авторів

Ірина Маслюк, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Вікторія Маргасова, Чернігівський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Rural Development Programmes 2014-2020 [Electronic source]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/agriculture/si-tes/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common /. – Date of access: 12.05.2017.

About the Farm Credit System [Electronic source]. – Mode of access: https://www.farmcreditarchive.org/about/ default.aspx

USDA’s Business and Industry Guaranteed Loan [Electronic source]. – Mode of access: https://www.-occ.gov/topics/community-affairs/publi-cations/insights /insights-usda-business-in-dustryguaranteed-loan-prog-ram.pdf.

Strategy Europe 2020 [Electronic source]. – Mode of access: http://ec.euro-pa.eu/europe2020/index_en.htm . – Date of access: 29.01.2017.

The EU Explained. Agriculture: A partnership between Europe and farmers [Electronic source]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm – Date of access: 29.01.2017.

Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-ІV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov-.ua/laws/card/1877-15.

Зарицька, Н. Новий погляд на інвестиції в агробізнес / Н. Зарицька // Економіст. – 2018. – № 2. – С. 6-7.

Dubman R. Farm Income and Costs: 2010 Farm Sector Income Forecast. USDA, ERS, 2010. –16 р.

Dorr, T. C. Statement Under Sekretary for Rural Development / House Agrscultural Committee Conservtion, Credit, Rural Development and Research Subcommittee Hearing on USDA Rural Development Programs. – 2006. – March, 30. – P. 6-8.

Klinefelter D.A., Рenson J.B. Jr. Crowing Complexity of Agricultural lending Decisions // Choice. The magazine of food, farm and recourse issues. — Ist Quarter 2005. – № 20 (1). – P. 26-36.

Jolly R. W., Roe J. D. Selling a Piese of Farm Credit System // Choice. The magazine of food, farm and resouree issues. – Ist Quarter 2005. – № 20 (1). – P. 19.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

The Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic source]. – Mode of access: http://www.fao.org/-about/ru/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-14

Як цитувати

Маслюк, І., & Маргасова, В. (2021). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА КРАЇН. Науковий вісник Полісся, (2(18), 076–084. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/203324

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ