СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-6-16

Ключові слова:

структурна політика, структурні зрушення, стратегічні галузі національної економіки, космічна програма, стратегія промислового розвитку

Анотація

Актуальність теми дослідження. Державне регулювання економіки має важливе значення для сталого розвитку національного господарства, зумовлює важливість розроблення стратегії структурної політики. Постановка проблеми. Основними цілями структурної політики є швидкий перехід від кризового стану економіки до економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності держави на світовому рівні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями структурної політики та стратегій економічного розвитку займалися такі науковці як Вдовенко Н. М., Наконечна К. В., Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т.І., Лебедєва О. А., Попадинець Н. М., Штефан С. І., Тобен К., Візнер С., Вуест Т., Ліао Й., Дезчампс Ф., Лурес Е., Рамос Л., Хігінботам Б., Барбаре П., Сассен С., Линбергер Р., Кроуфорд І. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проведений аналіз наукових підходів до структурної політики держави зумовлює необхідність дослідження застосування цих теорій до вироблення ефективних заходів політики у стратегічних галузях національної економіки. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування шляхів забезпечення якісних змін у механізмі державного регулювання розвитку стратегічних галузей національної економіки. Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто основні напрями структурної політики. Визначено основні механізми активної та пасивної структурної політики. Встановлено основні засади формування стратегії промислового розвитку та структурних зрушень стратегічних галузей економіки. Окреслено основний механізм реалізації структурної політики в космічній галузі. Висновки. Встановлено, що багато країн світу розробили та розпочали імплементацію нових стратегій промислового розвитку. Визначено, що цілями нового напряму державного регулювання стратегічних галузей є не лише прискорення та сприяння економічному розвитку цих галузей, але й створення нових робочих місць, боротьба з бідністю, участь у технологічній революції та глобальних ланцюгах створення вартості.

Біографії авторів

Тетяна Георгіївна Затонацька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри Економіческой кібернетики

Андрій Анатолійович Возненко, Міністерство фінансів України

кандидат економічних наук

Посилання

Вдовенко, Н. М. Особливості структурних змін в економіці України / Н. М. Вдовенко, К. В. Наконечна //

Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 59.

Структурні зміни та економічний розвиток України : монограф. / Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І.

[та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.

Лебедєва, О. А. Структурна політика держави: сутність і особливості її реалізації [Електронний ресурс] /

О. А. Лебедєва. – Режим доступу: http://www. stattionline.org.ua.

Попадинець, Н. М. Стратегічні цілі державної структурної політики України / Н. М. Попадинець //

Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 177.

Перехідна економіка : підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова [та ін.] ; за ред. В. М. Геєця.

– Київ : Вид-во "Вища шк.", 2003. – С. 8.

Штефан, С. І. Сучасні особливості структурної політики України / С. І. Штефан // Глобальні та національні

проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 37.

An integrated industrial policy for a globalized era. European Parliament resolution of 9 March 2011 on an

Industrial Policy for the Globalized Era. (2010/2095(INI) // The EU Official Journal. – 2012. – 199E 7.7.2012.

– P. 131–154. –URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011IP0093&rid=2.

Wiesner S. A., Thoben K., Wiesner S., Wuest T. Industrie 4.0 and Smart Manufacturing – A Review of

Research Issues and Application Examples // International Journal of Automation Technologway. – 2017. – V. 11 (1).

– P. 4-16.

Liao Y., Deschamps F., Freitas E. D., Loures R. Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature

review and research agenda proposal // International Journal of Production Research. – 2017. – V. 55 (12). – P. 3609–3629.

Higginbotham B. The Space Economy: An Industry Takes Off [Електронний ресурс]. – URL:

https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/the-spaceeconomy-industry-takes.

Barbaroux P. The metamorphosis of the world space economy: investigating global trends and national differences

among major space nations’ market structure // Journal of Innovation Economics Management. – 2016. – №. 2.

– P. 9-35.

Sassen S. When the State Encounters a New Space Economy: The Case of Information Industries // American

University International Law Review. – 1995. – V.10, no. 2. – P. 769-789.

Satellite Value Chain: The Snapshot: Euroconsult [Електронний ресурс]. – URL: http://euroconsultec.com/research/satellite-value-chain-2018-brochure.pdf.

Global aerospace industry: market update. 2018. – URL: https://static1.squarespace.com/static/59cabd3ea

bb54d1fa5edf/t/5b046eb8f950b75de24cb126/1527017151 803/AeroMktRprt_v3.pdf.

Space and Innovation. – OECD Publishing, Paris, 2016. – URL: https://dx.doi.org/10.1787/9789264264014-en.

Lineberger R. 2019 global aerospace and defense industry outlook. 2018. – URL: https://www2.deloitte.

com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-a-and-doutlook.html.

Crawford I. A. The long-term scientific benefits of a space economy // Space Policy. – 2016. V. 37. – P. 58-61.

The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global Economy. – OECD Publishing, Paris,

– URL: https://doi.org/10.1787/c5996201-en. Про внесення змін до деяких законів України щодо

державного регулювання космічної діяльності : закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2019. – № 46.

##submission.downloads##

Як цитувати

Затонацька, Т. Г., & Возненко, А. А. (2020). СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 6–16. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-6-16

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ