ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Андрій Євгенійович Федоренко Чернігівський національний технологічний університет, https://orcid.org/0000-0002-3754-6790

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-31-38

Ключові слова:

, інформаційна сфера, інформаційна безпека, нормативно-правовий механізм, регулювання, державна політика

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах динамічного формування положень інформаційного суспільства та активізації євроінтеграційних процесів в Україні, у контексті діджиталізації національної економіки, значної актуальності мають саме питання результативності механізму нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери. Постановка проблеми. У даному контексті закономірним є зростання ролі конкретного механізму у своєчасному забезпеченні інформаційної безпеки національної економіки, потреба реалізації законодавчого врегулювання відповідних суспільних відносин, які виникають у сфері даного дослідження, ідентифікація нормативно-правових засад щодо організації і координації дій можливих суб’єктів забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки України, становлення пріоритетних напрямів політики держави щодо розвитку інформаційної сфери. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні питання нормативноправового забезпечення інформаційної сфери розглядають такі вчені, як: З. Бурик, О. Бухатий, К. Валігура, Г. Головченко, О. Куракін, О. Мельников, О. Радченк], О. Стукаленко, О. Твердохліб, О. Яременко та інші. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання розвитку інформаційної сфери в Україні. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Виклад основного матеріалу. В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Обґрунтована важливість та необхідність розвитку інформаційної сфери в структурі національної безпеки України. Представлено схематичну інтерпретацію концептуального підходу до функціонування нормативноправового забезпечення інформаційної сфери в Україні. Висновки. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери зумовив необхідність виокремлення законодавчих актів, норм, положень, які регламентують різні аспекти досліджуваної сфери. Визначені пріоритетні напрями державної політики щодо регулювання інформаційної сфери в Україні.

Біографія автора

Андрій Євгенійович Федоренко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри Теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Яременко, О. Державне управління інформаційною сферою в Україні: структурнофункціональний аспект / О. Яременко // Правова інформатика. - 2008. - № 2. - С. 15-23.

Бурик З. Система методів державного регулювання сталого розвитку в Україні / З. М. Бурик // Актуальні проблеми державного управління. - 2016.

- № 1. - С. 37-44.

Бухатий О. Є. Україна медійна: на порозі інформаційної революції : монографія / Олександр Бухтатий, Олександр Радченко, Гліб Головченко ; [за наук. ред. Радченка О. В.]. - Київ : Панасенко [вид.], 2015. - 207 с.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від 25.02.2017 № 47/2017: URL:www.president.gov.ua/documents/472017-21374.

Твердохліб, О. Організаційні та правові аспекти формування сучасної інформаційної інфраструктури в Україні / О. С. Твердохліб // Вчені записки Таврійського

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 3. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

sntvupa_2018_29_3_5.

Мельников, О. Сутність та завдання державного регулювання розвитком інформаційної сфери України / О. В. Мельников // Формування ринкових

відносин в Україні. - 2017. - № 5. - С. 87-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_5_15.

Валігура, К. Механізм правового регулювання: методологічний аспект / К. Валігура // Visegrad journal on human rights. - 2016. - № 2/1. - С. 17-22.

Куракін, О. Механізм правового регулювання: теоретико-правова модель : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О. Куракін. - Харків, 2016. 40 с.

Стукаленко, О. Нотатки до розуміння категорії «механізм правового регулювання / О. В. Стукаленко // Правова держава. - 2017. - № 26. - С. 20-25.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та

реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» від 01.05.2014 № 449/2014: URL:www.president.gov.ua/documents/4492014-17157.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15 березня

року № 96/2016: URL: www.president.gov.ua/documents/962016-19836.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від

02.2017 № 47/2017: URL: www.president.gov.ua/documents/472017-21374.

##submission.downloads##

Як цитувати

Федоренко, А. Є. (2020). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 31–38. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-31-38

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ