РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-39-48

Ключові слова:

відновлювальні джерела енергії, зелена енергетика, енергозбереження, енергоефективність, енергетична безпека, кліматична флуктуація

Анотація

Актуальність теми дослідження. При постійному збільшенні цін на тарифи та обсягів споживання енергоресурсів актуальним є аналіз ефективності використання ресурсів та розвитку зеленої енергетики та зміни структури енергетичного балансу країни. Постановка проблеми. Прийнятий Україною Європейський вектор розвитку обумовлює синхронізацію енергетичної політики. Тому країні необхідно вирішити проблеми викликані недосконалістю нормативно-правового забезпечення та відсутністю дієвих механізмів стимулювання зеленої енергетики. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторами проведено аналіз наукових праць вчених, які вивчають статистичну значущість між розвитком альтернативних джерел енергії та конкурентоздатністю національної економіки. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виявлені недоліки в нормативно-правовому забезпеченні регулювання розвитку альтернативних джерел енергії. Постановка завдання. Метою статті є систематизація переваг, бар’єрів та перспектив розвитку зеленої енергетики в Україні, а також визначення механізмів поширення альтернативних джерел енергії враховуючі досвід країн ЄС у цій сфері. Виклад основного матеріалу. У статті систематизовано перспективи та бар’єри поширення альтернативних джерел енергії в Україні та країнах ЄС. Авторами проаналізовано прогнозні результати Національного плану дій з відновлювальної енергетики до 2020 року та Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. Систематизовано науковий доробок у сфері зеленої енергетики та енергетичної безпеки країни. Висновки. Аналіз досвіду розвитку зеленої енергетики країнами ЄС дає можливість сформувати основні напрямки забезпечення енергетичної незалежності України за рахунок розвитку альтернативних джерел енергії. Обгурнтовано доцільність адаптації вітчизняних стандартів енергозбереження до міжнародних вимог.

Біографії авторів

Євгенія Анатоліївна Зябіна, Сумський державний університет

аспірант

Олексій Валентинович Люльов, Сумський державний університет

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Тетяна Володимирівна Пімоненко, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Проект Дорожньої карти розвитку сонячної енергетики в Україні на період до 2020 року для обговорення: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України: Електронний ресурс –

[Режим доступу] – http://saee.gov.ua/uk/ae/sunenergy.

Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA): Електронний ресурс – [Режим доступу] – http://saee.gov.ua/ukhttps://www.irena.org/.

Мельник, Л. Г. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу України та передумови формування "зеленої" економіки / Л. Г. Мельник, О. В. Кубатко // Вісник соціально-економічних досліджень:

збірник наукових праць. - 2013. - Ч. 2. - №3 (50) .- С. 169-174.

Полянський, О. С. Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення: монографія / О. С. Полянський, О. В. Дьяконов, О. С. Скрипник [та ін. ]; за заг. ред. В. І. Д’яконова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 136 с.

Скрипник, А. В. Вітроенергетичні установки як альтернатива енергозаощаджуючих технологій та енергозабезпечення [Електронний ресурс] / А. В. Скрипник, О. В. Сабіщенко, С. Л. Корецький // Енергетика і

автоматика. - 2014. - № 3. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eia_2014_3_24.

Пімоненко, Т. В. Зелене інвестування: досвід ЄС для України / Т. В. Пімоненко, К. В. Лущик // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2017. - № 4. - С. 121-127.

Chygryn, O., Pimonenko, T., Luylyov, O., & Goncharova, A. (2018). Green Bonds like the Incentive Instrument for Cleaner Production at the Government and Corporate Levels Experience from EU to Ukraine. Journal of

Advanced Research in Management, 9(7), 1443-1456.

Чигрин, О. Ю. Аналіз проблеми впровадження екологічно чистого виробництва в Україні / О.Ю. Чигрин, А.С. Щербак // Механізм регулювання економіки. — 2011. — № 1. — С.235-241.

Yevdokimov, Y., Chygryn, O., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. (2018). Biogas as an alternative energy resource for Ukrainian companies: EU experience. Innov. Mark, 14, 7-15.

Prokopenko, O., Chayen, S., Cebula, J., & Pimonenko, T. (2017). Wind energy in Israel, Poland and Ukraine: Features and opportunities. International Journal of Ecology and Development, 32(1), 98-107.

Волошин, О. Л. Розвиток альтернативної енергетики в Україні: сучасний стан та результативність механізмів державного регулювання / О. Л. Волошин // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - № 1. - С. 176-181. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_25.

Зелена Книга Комісії Європейських Співтовариств: Європейська стратегія тривалої, конкурентоспроможної та безпечної енергетики, від 08.03.2006. – Електронний ресурс – [Режим доступу] – https://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/994_713#Text.

World Bank Group [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://data.worldbank.org/country

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Національний інститут стратегічних досліджень – Електронний ресурс – [Режим доступу] – .https://niss.gov.ua/

Global Energy Architecture Performance Index Report 2017:World Economic Forum [Електронний ресурс] : [Вебсайт]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Architecture_Performance_Index_201

pdf.

Тимофєєва, К. О. Перспективи розвитку ринку альтернативної енергетики в Україні / К. О. Тимофєєва // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Економічні науки.

– 2018. – № 19 (1295). – С. 80-83.

Платформа рішень для менеджерів природоохоронної діяльності [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/.

Чичина, О. А. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України в умовах глобалізації / О. А. Чичина // Молодий вчений. - 2015. - № 2(3). - С. 130-133.

Пудичева, Г. О. Стан української енергетики в контексті розвитку світової енергетики / Г. О. Пудичева, П. П. Несененко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні

економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 22(3). - С. 42-46.

Циганок, К. О. Альтернативні джерела енергії як засіб ресурсоефективності / К. О. Циганок, А. В. Череп // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22, №18.– С. 688-691.

Кудря, С. О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: підручник / С.О. Кудря. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність, 25.09.2017. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol

/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

European Statistical Office [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price _statistics.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зябіна, Є. А., Люльов, О. В., & Пімоненко, Т. В. (2020). РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС. Науковий вісник Полісся, (3(19), 39–48. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-39-48

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ