СТРАТЕГІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНО-ВИДОВИЙ РОЗРІЗ

Автор(и)

  • Юлія Василівна Єльнікова Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-8478-4716

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-49-55

Ключові слова:

відповідальне інвестування, стратегії, аналіз, типологія, динаміка

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення підходів до ідентифікації та поширення стратегій відповідального інвестування визначається необхідністю пошуку інструментарію для фінансування Цілей сталого розвитку на глобальному рівні. Постановка проблеми. Питання ідентифікації стратегій відповідального інвестування та особли їх поширення актуалізуються зі зниженням ефективності традиційних підходів до інвестування у сучасних умовах. Аналіз останніх досліджень і публікацій. І. Васильчук, М. Дєліні, Д. Леус, О. Музиченко, Т. Романьок, І. Шкура та ін. займаються вивченням спектру стратегій відповідального інвестування. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Плюралізм підходів до визначення переліку стратегій відповідального інвестування у працях науковців у порівнянні з чіткими підходами міжнародних організацій обумовлюють необхідність їх деталізації. Постановка завдання. Стаття має на меті проведення компаративного та структурно-динамічного аналізу поширення стратегій відповідального інвестування у світі й у регіональному розрізі. Виклад основного матеріалу. Обґрунтовано доцільність застосування підходів до ідентифікації стратегій відповідального інвестування Глобального альянсу зі сталого інвестування. Автором узагальнено структурно-динамічні характеристики стратегій відповідального інвестування на глобальному і регіональному рівні. Встановлено існування регіональної диференціації стратегій відповідального інвестування. Висновки. Компаративний аналіз підходів до визначення стратегій ВІ авторитетних організацій у цій сфері, зокрема Глобального альянсу зі сталих інвестицій, EuroSIF та USSIF, Принципів відповідальних інвестицій (Principles for Responsible Investment (PRI), Європейської асоціації фондів та управляючих активами (European Fund and Asset Management Association (EFAMA) дозволив зробити висновок про існування 7 найбільш значимих інвестиційних стратегій. Динамічні характеристики стратегій ВІ свідчать про значне нарощування їх обсягів протягом аналізованого 6-ти річного періоду за усіма видами стратегій.

Біографія автора

Юлія Василівна Єльнікова, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування

Посилання

Eurosif 2014, European SRI Study. Retrieved from: http://www.eurosif.org/our!work/research/sri/european!sri!study!2014.

GSIA 2012. Global Sustainable Investment Review. Retrieved from: http://gsiareview2012.gsi-alliance.org/pubData/source/Global%20Sustainable%20Investement%20Alliance.pdf.

GSIA 2014. Global Sustainable Investment Review. Retrieved from: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf.

GSIA 2016. Global Sustainable Investment Review. Retrieved from: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf.

GSIA 2018. Global Sustainable Investment Review. Retrieved from: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf.

Васильчук, І. П. Теоретико-методологічні засади й еволюція концепції соціально відповідального інвестування / І. П. Васильчук // Бізнес Інформ. - 2015. - № 1. - С. 21-28.

Дєліні, М. М. Визначення соціального інвестування та соціально відповідального інвестування стосовно соціально-економічної відповідальності підприємства / М. М. Дєліні // Інтелект XXI. - 2016. - № 6. - С. 179-186.

Музиченко, О. В. Стратегії соціальновідповідального інвестування: еволюційний аспект / О. В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 18. - С. 22-27.

Леус, Д. В. Портфельне інвестування як інструмент фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України: дис. ... канд. спец.: 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 26.06.2014 / Д. В. Леус. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. 268 с.

Романьок Т. В. Відповідальне інвестування в транснаціональному бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Т. В. Романьок; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2014. - 20 c. .

Шкура І. С. Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України. / І. С. Шкура // Економічний нобелівський вісник. - 2016.- № 1. С. 252–262.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єльнікова, Ю. В. (2020). СТРАТЕГІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНО-ВИДОВИЙ РОЗРІЗ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 49–55. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-49-55

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА