ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Оксана Сергіївна Вовченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна https://orcid.org/0000-0001-8065-0529
  • Світлана Борисівна Єгоричева Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-7829-7073

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-56-63

Ключові слова:

банк, фінансова стабільність, система ризик-менеджменту, суттєві ризики, трансформація системи

Анотація

Актуальність теми дослідження. Значимість проблеми забезпечення фінансової стабільності банків суттєво зросла після світової фінансової кризи, а в Україні вона знов актуалізувалася з 2014 року. Ситуація економічної турбулентності зумовила кардинальний перегляд детермінант фінансової стабільності, а також концептуальних підходів до управління ризиками банку. Постановка проблеми. Наразі банківський сектор стоїть на порозі запровадження внутрішніх процедур оцінки достатності капіталу (ICAAP), що обумовлює практичну значущість обґрунтування напрямів удосконалення системи управління ризиками банку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління ризиками банку розкривається у працях Т. Васильєвої, В. Коваленко, Н. Ткаченко, Н. Шульги та ін. Методологічні засади забезпечення фінансової стабільності банку в умовах невизначеності знайшли відображення у працях О. Колодізєва, Н. Погореленко, Т. Унковської, М. Хуторної, І. Чмутової та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальших досліджень потребує проблематика функціонування системи ризикменеджменту банку, обґрунтування ключових вимог, дотримання яких слугувало б гарантією фінансової стабільності банку за різних умов макроекономічного середовища. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування напрямів перспективної трансформації системи ризик-менеджменту банку для забезпечення його фінансової стабільності. Викладення основного матеріалу. У статті здійснено етапізацію розвитку системи ризикменеджменту банку для обґрунтування логіки і детермінант подальшої трансформації цієї системи з метою уможливлення довгострокового утримання його фінансової стабільності. Висновки. Обґрунтовано детермінанти перспективної трансформації системи ризикменеджменту банку в аспекті забезпечення фінансової стабільності, до яких віднесено: 1) спектр ризиків; 2) пріоритети управління ризиками; 3) складність методології управління ризиками.

Біографії авторів

Оксана Сергіївна Вовченко, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

асистент кафедри фінансів та банківської справи

Світлана Борисівна Єгоричева, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Посилання

Управління ризиками базових банківських операцій : монографія у 2 томах / за ред. А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.

Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : монографія / за ред. В. В. Коваленко. –Одеса : ОНЕУ, 2017. – 304 с.

Ткаченко, Н. В. Наукові засади управління ризиками транснаціональних банків / Н. В. Ткаченко, О. Д. Рожко, О. М. Момот // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. – Вип. 1. – № 28. – С. 55-63.

Шульга, Н. П. Феномен ризику репутації банку / Н. П. Шульга, Д. В. Баланчук // Економіка та держава. – 2019. – № 6. – С. 21-26.

Колодізєв, О. М. Забезпечення стабільності банківської системи на основі підвищення ефективності управління капіталізацією вітчизняних банків / О. М. Колодізєв, В. О. Лесик // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1. – С. 42-51.

Погореленко, Н. П. До питання про понятійний апарат фінансової стабільності банківської системи / Н. П. Погореленко // Вісник Університету банківської справи. – 2018. – № 3 (33). – С. 66-82.

Унковська, Т. Є. Системне розуміння фінансової стабільності: розв’язання парадоксів / Т. Є. Унковська // Економічна теорія. – 2009. – № 1. – С. 14–33.

Хуторна, М. Е. Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: теорія, методологія, практика: монографія / М. Е. Хуторна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. – 450 с.

Chmutova, I. Indicators of Financial Stability of the Ukrainian Banking System / I. Chmutova, V. Biliaieva // International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR). – 2015. – Vol. 3. – Issue 7. – P. 95-103.

Науменкова, С. Базель І, ІІ, III: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С. Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 12 (177). – С.39-48.

International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework [Електронний ресурс]: Basel Committee on Banking Supervision, 2004. – Режим доступу : ttps://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf.

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції [Електронний ресурс] : Національний банк України. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.

Бондаренко, Д. В. Стандарт качества интегрированного управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в банках / Д. В. Бондаренко, М. А. Поморина // Деньги и кредит. – 2016. – № 1. – С. 61-68.

##submission.downloads##

Як цитувати

Вовченко, О. С., & Єгоричева, С. Б. (2020). ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 56–63. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-56-63

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ