АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Миколаївна Неклюдова Департамент грошового обігу Національного банку, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2696-5906
  • Олександра Генріхівна Казарян Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8456-9170

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-64-69

Ключові слова:

банківська система, фінансове регулювання, фінансова політика, фінансова стійкість

Анотація

Актуальність теми дослідження. На етапі реформування національної економіки та підходів щодо регулювання у різних сферах господарювання актуальним є проведення оцінки стану функціонування та фінансового регулювання банківської системи у відбудові національної економіки. Постановка проблеми. Зміна цілей фінансової політики щодо таргетування валютного курсу на таргетування інфляції негативно вплинули на функціонування банківської системи, а саме зростання безнадійної заборгованості за кредитами, які не змогли повернути економічні агенти. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації фінансового регулювання банківської системи досліджували Н. Версаль, В. Виговська, В. Вовк, Н. Гребеник, А. Грязнова, С. Єгоричева, В. Коваленко, О. Крухмаль, В. Маргасова, В. Міщенко, А. Муричев, К. Раєвський, О. Сакун, В. Савченко, Т. Смовженко, О. Тавасієв, Г. Шиназі та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У працях зазначених учених практично не знайшли відображення питання оцінки стану регулювання банківської системи України. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати методичні засади до оцінки стану фінансового регулювання банківської системи України. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано практику фінансового регулювання банківської системи України. Ідентифіковані проблеми та деформацій у її функціонуванні: високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх запозичень; зростання темпів інфляції, девальвація гривні; низька якість банківських активів; низький рівень капіталізації банків та інші. Обґрунтовано, що поєднання і узгоджене використання інструментів фінансової політики, існуючих та перспективних до впровадження інструментів макро- й мікропруденційного регулювання є основою для формування сприятливих умов функціонування банківської системи. Висновки. Проаналізовано стан фінансового регулювання банківської системи України. Встановлено, що ідентифіковані проблеми фінансового регулювання банківської системи призвели до зниження її фінансової стійкості

Біографії авторів

Тетяна Миколаївна Неклюдова, Департамент грошового обігу Національного банку

кандидат економічних наук, головний фахівець  України

Олександра Генріхівна Казарян, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Bаrаnovs'kyj, O. І. (2014), Fіlosofііа bеzpеky [Thе phіlosophy of sесurіty], UBS NBU, Кyіv, Ukrаіnе., 715 р. (іn Ukrаіnіаn).

Dmytrovа O. S. (2015), “Thе сlаssіfісаtіon of thrеаts аnd rіsks Есonomіс Sесurіty Bаnk”, Еfеktyvnа еkonomіkа, vol. 11, аvаіlаblе аt: http://www.есonomy. nаykа.сom.uа/?op=1&z=4599 (Ассеssеd 10 Nov 2015). (іn Ukrаіnіаn).

Kokovіkhіnа O. O. (2015), “Іdеntyfіkасіjа zаghroz fіnаnsovіj bеzpесі bаnk”, Vіsnyk еkonomіky trаnsportu і promyslovostі. vol.50, рр. 329 – 333. (іn Ukrаіnіаn).

Lіsnjаk А.Jе. (2017), “Сhynnyky fіnаnsovojі bеzpеky bаnkіv”, unіvеrsytеtu bаnkіvsjkojі sprаvy. – vol. 3 (30), аvаіlаblе аt: http://vіsnuk.ubsnbu.еdu.uа/аrtісlе/vіеw/124469.

Novyj bіznеs, аvаіlаblе аt: https://bіz.nv.uа/ukr/еxpеrts/sаygun/сhіm-horoshа-lіkvіdаtsіjа-bаnkіv485347.

Nасіonаljnyj bаnk Ukrаjіny, аvаіlаblе аt: https://bаnk.gov.uа/сontrol/uk/аuсtіon/dеtаіls.

Mіnіstеrstvo fіnаnsіv Ukrаjіny, аvаіlаblе аt: https://mіnfіn.сom.uа/uа.

##submission.downloads##

Як цитувати

Неклюдова, Т. М., & Казарян, О. Г. (2020). АНАЛІЗ СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 64–69. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-64-69

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ