ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Ланьо Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2271-9804

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-91-97

Ключові слова:

будівельна сфера, державноприватне партнерство, інвестиці

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сфера будівництва є однією із провідних видів економічної діяльності, оскільки, окрім того, що створює велику кількість робочих місць, також перебуває у тісних виробничих відносинах з усіма ланками народного господарства. Це актуалізує науковий пошук способів підвищення ділової активності суб’єктів цієї галузі. Постановка проблеми. Перманентний дефіцит бюджетних коштів на високовартісні інфраструктурні проекти та відносно низькі показники розвитку будівельної галузі обумовлюють актуальність налагодження взаємовигідних взаємовідносин між державною та бізнесом на основі ДПП. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку будівельної галузі розкривається у працях В. Гамалія, К. Мамонова, О. Угоднікової, М. Татар та ін. Методологічні засади ДПП знайшли відображення у працях О. Карого, К. Павлюка, Л. Гриценко, С. Науменкової та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Подальших досліджень потребує проблематика активізації розвитку будівельної сфери, використовуючи інструмент ДПП. Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування концептуальних засад застосування ДПП у будівельній сфері шляхом виокремлення ключових факторів для максимізації позитивного синергетичного ефекту від такої взаємодії. Викладення основного матеріалу. У статті проаналізовано поточні тренди розвитку будівельної галузі; обґрунтовано стримуючі чинники до використання ДПП у будівельній сфері; окреслено детермінанти результативного, ефективного та економічного партнерства. Висновки. Обґрунтовано детермінантні параметри модернізованої моделі державно-приватного партнерства у сфері будівництва; структуровано передумови її застосування.

Біографія автора

Олександр Олександрович Ланьо, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Гамалій, В. Ф. Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи / В. Ф. Гамалій, С. А. Романчук, О. В. Ткачук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 4(24). – С. 25-29.

Мамонов, К. А. Планування потенціалу розвитку будівельного підприємства / К. А. Мамонов, О. І. Угоднікова // Економічний аналіз. – 2013. – №13. – С. 311-316.

Угоднікова, О. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки потенціалу розвитку підприємств будівельної галузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук : спец. 08.00.04 / О. І. Угоднікова. – Харків : Хар-кий нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2016. – 22 с.

Татар, М. С. Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств України в умовах активізації факторів зовнішнього середовища / М. С. Татар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 81-86.

Литовченко, И. Л. Горизонты революции 4,0: маркетинговая деятельность строительных предприятий / И. Л. Литовченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 25(1). - С. 159-163.

Карий, О. І. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації / О. І. Карий, К. В. Процак, А. О. Мавріна // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 20. – С. 35-44.

Павлюк, К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 40-49.

Гриценко, Л. Л. Науково-методичний підхід до оцінювання ризиків інноваційних проектів держaвнопривaтного партнерства / Л. Л. Гриценко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №1. – С. 96-106.

Науменкова, С. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика / С. Науменкова, Я. Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 134. – С. 47-51.

Корчагина, А. С. Государственно‑частное партнерствокак важная составляющая инновационного развития российской экономики / А. С. Корчагина // Известия Саратовского университета. Серия Экономика. Управление. Право. – 2011. – Т. 11. – Вып. 1. – С. 16-19.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ланьо, О. О. (2020). ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 91–97. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-3(19)-91-97

Номер

Розділ

ІНВЕСТИЦІЇ