СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

система управління, інноваційноінвестиційний розвиток, харчова промисловість, інноваційна спроможність, система управління інноваційно-інвестиційним розвитком.

Анотація

Актуальність теми дослідження. У статті досліджені проблеми удосконаленням управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості в умовах сучасного суспільного розвитку. Постановка проблеми. Посилення уваги до галузевої структуризації промисловості України, важливість своєчасного впровадження інновацій в харчовій промисловості вимагає пошуку напрямів активізації її інноваційно-інвестиційного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми галузевих особливостей інноваційно-інвестиційного розвитку знайшли відображення у працях таких авторів як Н. Бондаренко, О. Величко, В. Губіна, С. Ілляшенко, А. Никифоров, В. Трофимова, Л. Федулова та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Залишаються недостатньо розкритими та потребує подальшого дослідження формування системи управління інноваційно-інвестиційними процесами в цілому та харчової промисловості зокрема. Постановка завдання. Метою дослідження є розробка наукового бачення сучасної системи управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості. Виклад основного матеріалу. Важливість розвитку харчової промисловості забезпечується її інвестиційною привабливістю внаслідок існування постійного попиту на продукцію. Разом з тим, недостатньо використані інноваційні можливості в умовах посилення вимог до якості харчових продуктів, морального старіння активів, нових тенденцій у культурі харчування, зміни структури споживання населення внаслідок соціально-економічних проблем розвитку національної економіки. Проте, саме поєднанням інструментів управління розвитком харчової промисловості можна забезпечити її інноваційне оновлення. Висновки. Доведено, що формування системи управління інноваційно-інвестиційним розвитком харчової промисловості, основних складових цієї системи є важливою умовою подальшого розвитку харчової промисловості.

Біографія автора

Олег Леонідович Міщенкo, Чернігівський національний технологічний університет

здобувач

Посилання

Бондаренко, Н. М. Напрями підвищення інноваційної активності промислових підприємств / Н. М. Бондаренко // Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених : матеріали V науково-практичної конференції, м. Донецьк, 25–27 травня 2010 р. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 973 с. URL: http:/а.dоnntu.еdu.uа:8080/jspui/bitstrеаm/123456789/4031/1/s8_48_bоndаrеnkо.pdf.

Величко, О. В. Механізм формування національної інвестиційно-інноваційної системи України : монографія / О. В. Величко, М. М. Дубовиков, О. В. Лященко; Приват. вищ. навч. закл. Вища шк. бізнесу (Ін-т економіки і менедж.). - Луганськ : Елтон-2, 2011. - 187 с.

Губіна, В. В. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості: монографія / В. В. Губіна. – Харків : Панов, 2015. – 204 с.

Державна служба статистики України. Офiцiйний сайт. URL: http://www.ukrstаt.gоv.uа.

Ілляшенко, С. М. Управління інноваційним розвитком / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 432 с.

Никифоров, А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія / А. Є. Никифоров. – К. : КНЕУ, 2010. – 420 с.

Тарасенко, Н. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 444 с.

Трофимова, В. В. Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці: монографія / В. В. Трофимова. – Сімферополь : ВіТроПрінт, 2009. – 260 с.

Федулова, Л. І. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Л. Федулова // Економіка України. – 2010. – №9. – С.12-26

##submission.downloads##

Як цитувати

Міщенкo О. Л. (2020). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Науковий вісник Полісся, (3(19), 98–103. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/216731

Номер

Розділ

ІНВЕСТИЦІЇ