ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ірина Василівна Калінько, Людмила Миколаївна Прокопенко

Анотація


В статті досліджується сучасний стан та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості і її місце в промисловості України і розкриваються основні проблеми її інноваційного розвитку. Також виявляються задачі, вирішення яких є необхідною передумовою інноваційного розвитку харчової промисловості.

Ключові слова


інноваційна діяльність; харчова промисловість; інноваційний розвиток; інновації; виробництво; інноваційний потенціал; управління інноваціями

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Від 1.12.1998 р. № 284-XIV // Економіка АПК, 1999. – №2 – С. 66-68.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посібник / П. П. Микитюк – К.: Центр учбової літератури, 2009. –

С. 112–117.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник – К.: ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України», 2011. – 282 с.

Поддєрьогін А. М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України / А. М. Поддєрьогін,

А. В. Корнилюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 94–100.

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення. / [за редакцією к. е. н., с. н. с., засл. економіста України Я. А. Жаліла]. - К.: НІСД, 2011. - 54 с.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2011 році» [Електронний ресурс] // Держав-

на служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Cтратегія інноваційного розвитку України на 2011-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: матеріали пар-

ламентських слухань у ВРУ 17.06.2010. [Електронний ресурс] / [за заг. ред. проф. В. І. Полохала]. – К.: Парламентське видання, 2010. – с. 628. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua.

Товста Т. Л. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] /

Т. Л. Товста // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 628. – 327 с. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Ekonomika/ 2009_628/51.pdf.

Харчова промисловість України [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим дос-

тупу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Харчова_промисловість_України

Якимчук Т. В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Т. В. Якимчук // Актуа-

льні проблеми економіки. – 2010. – № 4(106). – С. 162–168.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM