БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЙМОВІРНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

банкрутство, модель банкрутства, інформаційна система для аналізу банкрутства

Анотація

Досліджено та уточнено зміст поняття "банкрутство", приведена класифікація видів та характеристика моделей банкрутства, визначені основні причини його виникнення. Наведені сучасні інформаційні системи, які може використовувати підприємство для аналізу банкрутства.

Біографії авторів

Олена Ігорівна Волот, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Ірина Миколаївна Бабич

студент обліково-економічного факультету Чернігівського національного технологічного університету

Олександр Олександрович Ткаченко

студент обліково-економічного факультету Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Марковська, А. І. Банкрутство і заходи з попередження його настання [Електронний ресурс] / А. І. Марковська, А. В. Бабіна. - Режим доступу: http://intkonf.org/markovska-a-i-babina-a-v-bankrutstvo-i-zahodi-z-poperedzhennya-yogonastannya/

Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И. А. Бланк. – К; Ника-Центр Эльга, 2007. – 451 с.

Терещенко, О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник / О. О. Терещенко. – К: КНЕУ, 2004. – 412 с.

Пластун, О. Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі / О. Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261.

Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т Карапетян, Б. В. Погріщук. – К: Центр учбової культури, 2010. – 304 с.

Бойчик, І. М. Економіка підприємства :навч. посіб. / І.М. Бойчик. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К. : Атіка, 2006. – 528 с.

Данілов, О. Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навчальний посібник / О. Д. Данілов, Т. В Паєнтко. - К.: ЦУЛ, 2011. - 256 с.

Третяк, О. Про проблему банкрутства підприємств / О. Третяк // Економіка України. – 2000. - № 2. – С. 46-50.

Банкрутство // Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Банкрутство

Найповніший тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eslovnyk.com/

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України вiд 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту : навчальний посібник / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336с.

Нетребенко Н. С. Оцінка ймовірності виникнення банкрутства в Україні скляної галузі [Електронний ресурс] / Н. С. Нетребенко. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Economics/10_140610.doc.htm

Ковалев, В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 432с.

Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lektsiopedia.org/ukr/lek2969.htm

##submission.downloads##

Як цитувати

Волот, О. І., Бабич, І. М., & Ткаченко, О. О. (2016). БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЙМОВІРНІСТЬ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ. Науковий вісник Полісся, (4(4), 061–067. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/68147

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ