ТЕОРЕТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Вікторівна Виговська Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8632-9656

Ключові слова:

страхування, страховий ринок, фінансова система, страховики, страхувальники, страховий фонд, структура, середовище, система

Анотація

В даній статті проведено теоретичне дослідження складу та структури страхового ринку, визначено його місце та роль в економічній системі країни через розкриття його соціальних й економічних функцій. В статті розглянуто ієрархію побудови страхового ринку у відповідності до рівнів суспільного відтворення. Автором розкрито напрямки взаємодії страхового ринку з ланками фінансової системи та обґрунтовано структурування страхового ринку з позиції єдності двох систем - внутрішньої системи і зовнішнього оточення.

Біографія автора

Валентина Вікторівна Виговська, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансової діяльності суб’єктів господарювання і державних установ

Посилання

Базилевич, В. Д. Страхова справа : навчальний посібник / В. Д. Базилевич, К. Базилевич. - Вид. 3-тє, перер. і доп. - К.: Знання, 2003. - 250c.

Внукова, Н. М. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко. – Х. : Бурун Книга, 2004. –376 с.55

Гаманкова, О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

Гвозденко, А. А. Страхование : учеб. / А. А. Гвозденко – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 464 с.

Журавка, О. С. Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит / О. С. Журавка ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : [ Б. В. ], 2010. - 205 с.

Козьменко, О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва ; керівник авт. проекту д. е. н., проф.. О. В. Козьменко - Суми : Університетська книга, 2012. - 316 с.

Навроцький, Д. А. Формування страхового ринку України : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Навроцький Денис Анатолійович ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К., 2005. - 18 с.

Плиса, В. Й. Страхування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2005. - 391 c.

Ткаченко, Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Н. В. Ткаченко; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2004. — 20 с.

Феоктистова, Н. А. Формирование системы методов диагностики региональных страховых рынков: дис. канд. экон. наук : 08.00.10 / Н. А. Феоктистова. – Хабаровская государственная академия экономики и права. – 2005. – 190 с.

Фурман, В. М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.04.01 / В. М. Фурман ; Держ. установа “Ін-т економіки та прогнозування НАН України”. – К., 2006. – 36 с.

Фрумина, С. В. Страховой рынок как элемент устойчивого развития социально-экономической системы государства / С. В Фрумина // Аудит и финансовый анализ. – №3. – 2012. – Режим доступу :

http://www.auditfin.com/fin/2012/3/2012_III_10_17.pdf

Яворська, Т. В. Страхові послуги : навч.посіб. / Т. В. Яворська – К. : Знання, 2008. — 350 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Виговська, В. В. (2016). ТЕОРЕТИЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, (1(5), 119–124. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/74049

Номер

Розділ

МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають