УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРОВАНОГО ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Оксана Вячеславівна Царенко, Наталія Вячеславівна Кармазіна

Анотація


У статті розглянуто порядок застосування Міжнародних стандартів аудиту при здійсненні аудиту малих підприємств; вказані атрибутивні ознаки аудиту діяльності малого бізнесу в порівнянні зі звичайними підприємствами. Обґрунтовано домінанти та функціонали аудиту діяльності малого підприємства при синхронному застосуванні системного підходу до ідентифікації концептуальної основи фінансової звітності.

Ключові слова


міжнародні стандарти аудиту; малий бізнес, аудит, малі підприємства; бухгалтерський облік; діяльність; ефективність; аудиторський висновок

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2014 р. Частина 1 [Електронний ресурс] // Міжнародна Федерація Бухгалтерів, Аудиторська Палата України. – Режим

доступу : http://www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf.

Бойченко, Н. В. Особливості розвитку та побудови облікової політики підприємств малого бізнесу в Україні / Н. В. Бойченко // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2010. – Т. 1. – С. 123-129.

Петрик, Е. А. Законодательно – нормативное регулирование аудиторской деятельности в Украине: реалии современности / Е. А. Петрик // Бухгалтерский учѐт и аудит. – 2009. – № 8-9. – С. 70-77.

Царенко, О. В. Дью дилидженс як превентивний захід зниження ризиків при оптимізації бізнес–процесів у регіонах / О. В. Царенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – ІваноФранківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 370–

Бутинець, Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : монографія / Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Малюга, Н. І. Петренко; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 564 с.

Дорош, Н. І. Розвиток концепції та ефективність аудиту в Україні / Н. І. Дорош // Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю та аудиту в Україні : зб. праць всеукр. наук. – практ. конф. / за заг. ред. проф.

В. Д. Базилевича. – К.: 2009. – С. 117-119.

Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / за ред. проф. Немченко, В. В., Редько, О. Ю. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.

Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3125-15.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM