НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Ірина Василівна Гвоздецька

Анотація


У статті розкрито зміст поняття «економічний розвиток», «економічне зростання», «циклічність економічного зростання». Проаналізовано підходи до вивчення даних економічних категорій зарубіжними та українськими вченими, простежено еволюцію визначення дефініції «економічний розвиток». Узагальнено існуючі трактування економічного розвитку на основі використання загальноприйнятої інтерпретації. Розмежовано суть категорій «економічний розвиток» та «економічне зростання».

Ключові слова


розвиток; економічний розвиток; економічне зростання; циклічність; циклічність економічного зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аккофф, Р. Планирование будущего корпорации / Р. Аккофф. – М. : Прогресс. – 1985. – 328 с.

Бартенев, С. А. «Азиатская драма: исследование бедности народов» / С. А. Бартенев, Г. Мюрдаль // История экономических учений : учебник. – М. : Магистр, 2010. – Гл. 28. – С. 409–413.

Бальцерович, Л. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох : пер. с польс. / Л. Бальцерович. – М. : Наука, Изд-во УРАО. – 1999. – 352 с.

Безчасний, Л. К. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні / Л. К. Безчасний, В. П. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 7. – С. 7-15.

Білецька, Л. В. Економічна теорія / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 с.

Богатирьов, І. О. Ефективність розвитку підприємств / І. О. Богатирьов // Формування ринкових відносин в Україні. - № 7-8. – К. : НДЕІ. – 2003. – С. 73-79.

Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрина. - М. : Институт новой экономики. – 2004. – 881 с. 8. Геєць, В. М. Нестабільність та економічне зростання / В. М. Геєць ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К.,

- 344 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 1 / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.

Євдокимова, Д. М. Державне регулювання економічного розвитку : автореф… дис. канд. екон. наук : 08.01.01 / Д. М. Євдокимова. - К., 2002. – 20 с.

Кассель, Г. Инфляция и валютный курс : пер. со швед. / Г. Кассель. – М. : Эльф-пресс, 1995. – 104 с.

Климко, Г. Н. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект : підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко ; за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк. – Знання. – 1997. – 239 с.

Маркс, К. Капитал: критика политической экономии. / К. Маркс. – Т. 2. Кн. 2 : Процесс обращения капитала. – М. :

Политиздат. – 1984. – 650 с.

Мюрдаль Г. Мировая экономика: проблемы и перспективы / Г. Мюрдаль. – М. : МГУ. – 1958. – 424 с.

Новий тлумачний словник української мови в 4-х томах / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : «Аконіт». – 2001. – 911 с.

Туган-Барановский, М. И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / М. И. Туган-Барановский. – М. : Директмедиа Паблишинг. – 2008. – 479 с.

Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - М. : Изд-во Эксмо. – 2005. – 544 с.

Філіпенко, А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку : монографія / А. С. Філіпенко. – К. : Знання України. – 2002. – 190 с.

Філософський енциклопедичний словник / гол. редакція : Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєв, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. – М. : Енциклопедія. – 1983. – 840 с.

Шумпетер, Й. А. Теорія економічного розвитку / Й. А. Шумпетер. – М., Директ-Медіа. – 2007. – 400 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM