ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Ярослав Валерійович Петраков

Анотація


У статті проведено дослідження економічної сутності категорії «фінансові інструменти» на основі вивчення точок зору українських учених і нормативно-правових документів. Запропоновано розширити класифікацію фінансових інструментів в розрізі похідних цінних паперів структурованими продуктами і кредитними деривативами, в розрізі фінансових зобов'язань - піринговим кредитуванням.

Ключові слова


фінансові інструменти; фінансовий ринок; фінансові активи; посередники; деривативи; цінні папери

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z1050-01.

Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua/document/92444/ MSBO_32.pdf.

Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, О. Д. Данілов. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

Іващенко, О. А. Фінансово-інституційні інструменти управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності. – 08.05.01. – Укр. акад. зовн. торгівлі. – К., 2006. – 21 с.

Данькевич, А. П. Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу / А. П. Данькевич // Наукові праці НДФІ. -№ 1(46). – 2009. – С. 64-74.

Маслова, О. С. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / О. С. Маслова, О. А. Опалов. – К. : Кондор, 2006. – 192 с.

Абакуменко, О. В. Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України: Монографія / О. В. Абакуменко. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013. – 464 с.

Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

Загородній, А. Г. Ринок фінансових послуг : Термінологічний словник : термінологічний словник / А. Г. Загородній, В. Г. Вознюк. - Львів : Бескид Біт, 2008. - 544 с.

Головко, А. Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура : монографія / А. Т. Головко, С. М. Лаптєв, В. Г. Кабанов. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. – 560 с.

Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти : навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 288 с.

Корнєєв, В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В. В. Корнєєв. – К. : Основа, 2007. – 192 с.

Banking without banks // The Economist. Finance and economics. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597932-offering-both-borrowers-and-lenders-better-deal-websites-put-two.

Петрушенко, Ю. М. Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до р2р-кредитування / Ю. М. Петрушенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1 (36). – С. 90–94.

Абакуменко, О. В. Фінансові інновації на ринку цінних паперів / О. В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12 (66). – С. 17-22.

Абакуменко, О. В. Сутність та механізм фінансового інжинірингу / О. В. Абакуменко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1 (67). – С. 125-130.

Абакуменко, О. В. Кредитні деривативи як інструмент зменшення фінансових ризиків / О. В. Абакуменко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – №102. – С.204-207.

Абакуменко, О. В. Фінансові аспекти сек’юритизаційних угод / О. В. Абакуменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №8. – С. 21-23.

Абакуменко, О. В. Модель гармонізації бюджетної та грошово-кредитної політики, орієнтована на розвиток / О. В. Абакуменко, Л. О. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7 (121). – С.241-251.

Абакуменко, О. В. Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 302-310.

Абакуменко, О. В. Моделювання пропозиції на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – C. 283-290.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM