СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Борис Олегович Язлюк Тернопільський національний економічний університет, Україна
  • Оксана Євстахіївна Фурман Тернопільський національний економічний університет, Україна

Ключові слова:

соціальна відповідальність, система, економічна безпека, соціальна безпека, інноваційна модель розвитку

Анотація

В статті розглянуто поняття соціальної безпеки як стан соціуму, при якому забезпечений надійний і всебічний захист особистості, суспільства, держави в соціальному просторі від впливу різного роду загроз, визначено методичний інструментарій оцінки досягнутого рівень соціальної безпеки,функціональні характеристики даної категорії, зроблено висновок, що основою побудови системи економічної безпеки має стати інноваційна модель яка стратегічно орієнтована на використання новітніх технологій менеджменту, зокрема, технологій соціального характеру.

Біографії авторів

Борис Олегович Язлюк, Тернопільський національний економічний університет

Доктор економічних наук, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Оксана Євстахіївна Фурман, Тернопільський національний економічний університет

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи

Посилання

Социальная ответственность компании: практическая польза для бизнеса. – М. : Всероссийская инициатива «Социальная програма для бизнесса», «Ассоциация менеджеров России», 2002. – 18 с.

Хміль, Ф. І. Соціальна відповідальність підприємництва в Україні / Ф. І. Хміль // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2004. – № 1. – С. 24-30.

Дикань, В. Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств : монографія / В. Л. Дикань, І. Л. Назаренко. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 142 с.

Ареф’єва, О. В. Планування економічної безпеки підприємств : монографія / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. : Вид-во Європейського університету, 2004. – 170 с.

Соціальна економіка : навч. посіб. / кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2005. –196 с.

Козаченко, Г. В. Економічна безпека підприємства : сутність та механізм забезпечення : монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

Ильяшенко, С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3. – С. 12–19.

Мунтіян, В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтянін. – К. : Вид-во КВІЦ, 2009. – 464 с.

Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство монографія / В. М .Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк [та ін.]. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с

Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н. Капустин // Бизнес-информ. – 1999. – № 11-12. –С. 45-47.

Худолій, Л. М. Складові економічної безпеки суб’єктів економічної діяльності[Електронний ресурс] / Л. М. Худолій.– Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=455.

Конюхов, Ю. М. Активізація соціальної відповідальності суб'єктів агробізнесу в підвищенні їх конкурентоспроможності : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Конюхов Юрій Максимович; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2016. - 21 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Язлюк, Б. О., & Фурман, О. Є. (2017). СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Науковий вісник Полісся, 1(4(8), 44–50. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/94727

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ