ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Viktoriia Viktorivna Zhydok, Tetiana Mykolayivna Pshenychna

Анотація


У  статті  розглядається  сутність  якості  освіти  та  особливості  системи управління якістю освіти у вищому навчальному закладі в контексті конкурентної боротьби. Конкуренція на ринку освітніх послуг вимагає від закладу вищої освіти вибору науково обґрунтованої мети та впровадження системи управління якості освітнього процесу. Важливим питанням будь-якої управлінської діяльності є результативність використання потенційних можливостей, а також розширення наявного потенціалу. Це визначає якість освітньої послуги та конкурентоспроможність вищих навчальних закладів.

Ключові слова


якість освіти; система управління якістю; конкурентоспроможність; вищий навчальний заклад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Haievska, L. A. Upravlinnia osvitoiu : novi priorytety [Education Management : New Priorities]. Retrieved from : http://www.niss.gov.ua/book/Osvita/index.htm. [in Ukrainian].

Hyrylovska, I. V. (2011). Innovatsiina tekhnolohiia pidvyshchennia yakosti upravlinnia rozvytkom osvity [Innovative technology enhancing the development of education quality management]. Profesiino-tekhnichna osvita – Vocational education, № 3, pp. 23–24 [in Ukrainian].

Hrytsenok I. A. (2012). Taim-menedzhment u systemi upravlinnia navchalnym zakladom profesiinoi osvity [Time Management in vocational training institution management system]. Osvita doroslykh. – Adult education, № 4, pp. 39–50 [in Ukrainian].

Luniachek, V. E. (2012). Otsiniuvannia rezultativ profesiinoi pidhotovky kerivnykh kadriv v umovakh mahistratury do upravlinnia yakistiu osvity [Evaluation of professional leadership training in a graduate management education quality]. Nasha shkola – Our School, № 1, 14–20 [in Ukrainian].

Mytsyk, L. M. (2011). Avtonomiia universytetu i zabezpechennia yakosti osvity : poshuk optymalnoi modeli [The autonomy of the university and the quality of education : the search for the optimal model]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia : zbirnyk naukovykh prats. Seriia : Psykholoho-pedahohichni nauky – Scientific Notes of Nizhyn Gogol State University : Collection of scientific papers. Series : Psycho-pedagogical science. Vol. 2, pp. 12 – 16 [in Ukrainian].

Perchuk, O. V. (2011). Systema upravlinnia yakistiu u VNZ yak instrument bezperervnoho polipshennia yakosti osvity [The quality management system in high school as a tool for continuous improvement of the quality of education ]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Zbirnyk naukovykh prats. – Economic bulletin of the University. Collection of scientific papers. Pereiaslav-Khmelnytskyi, Issue 17/2. Retrieved from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Perchuk.pdf [in Ukrainian]

Rodionov, O. V. (2011). Rozrobka mekhanizmu stratehichnoho upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity [Development of the mechanism of strategic management of the quality of higher education]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva: Zb. nauk. pr. – Project management and development of production : Collection of Scientific Papers. Luhansk : Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (SNU) publ. , № 4 (40), pp. 30–34 [in Ukrainian].

Serkin, K. Yu. (2010). Vyshcha osvita ta yii yakist v Ukraini [Higher education and its quality in Ukraine]. Menedzhment yakosti osvity i novitni tekhnolohii navchannia u konteksti intehratsii do Yevropeiskoho osvitnoho prostoru : VII Mizhnarodna naukovo-metodychna konferentsiia. – Management of education quality and advanced learning technologies in the context of integration into the European educational space : VII International scientific-methodical conference. Kyiv, pp. 106–111 [in Ukrainian].

DSTU-P IWA 2:2009 Systema upravlinnia yakistiu. Nastanovy shchodo zastosuvannia ISO 9001:2000 u sferi osvity (IWA 2:2003, IDT) : DSTU-P IWA 2 : 2007. – [Chynnyi vid 2007-09-03] [DSTU-P IWA 2 : 2009 Quality Management System. ISO 9001 Application Guide : 2000 in education (IWA 2: 2003, IDT): DSTU-P IWA 2 : 2007 - [2007-09-03 Introduction]]. (2008). Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy,(Natsionalnyi standart Ukrainy) [in Ukrainian]

Natsionalnyi Standart Ukrainy DSTU ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) Systemy upravlinnia yakistiu. Vymohy. [National Standard of Ukraine DSTU ISO 9001 : 2009 (ISO 9001 : 2008, IDT) Quality Management System. Requirements]. (2009). Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Plynokos, D. D. (2015). Zaprovadzhennia systemy menedzhmentu yakosti osvity pry pidhotovtsi kadriv dlia inshykh krain [Introduction of Education Quality Management System Training staff for other countries ]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment - Journal of International Humanitarian University. Series: Economics and Management, № 11, pp. 202–206 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM